Tạp chí Đọc và Viết số 9 tháng 4 năm 2022

05

 

MỤC LỤC Số 9 tháng 4

Chủ Đề: Nhà văn viết về viết văn

1- George Orwell: Why I Write. Tại Sao Tôi Viết.

2- Raffaello Baldini: Thi sĩ Ý

3- Stephen King: Everything You Need to Know About Writing Successfully – in Ten Minutes. Mọi điều bạn cần biết về thành công khi sáng tác – trong mười phút. 

4- Alice Munro: Nobel Prize 2003. Amundsen. Truyện ngắn Canada.

5- David Foster Wallace: The Nature of the Fun. Bản Chất Niềm Vui.

6- Uku Masing: Thi Sĩ Estonia.

7- 12 Nhà Văn Nói Về Thủ Thuật Viết.

8- Vô Thức Trong Sáng Tác.

9- Giới thiệu sách:

    Brief Answers To The Big Questions,

Stephen Hawking.

    Ngu Yên dịch từng kỳ:

    Có Gì Trong Lỗ Đen?

Đọc và tải xuống miễn phí

https://www.academia.edu/74480125/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_Vi%E1%BA%BFt_S%E1%BB%91

Comments are closed.