Tuyên bố vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam

v?n vi?t

Sau n?m 1975, k?t thc m?t th?i k? l?ch s? ko di h?n tr?m n?m, ??t n??c c?n m?t cu?c ph?c h?ng dn t?c c?n b?n, m n?n t?ng l ph?c h?ng v?n ha. Ti?c thay cng cu?c c?n thi?t v nghim trang ?y ? khng di?n ra nh? mong ??i. Tri l?i v?n ha Vi?t Nam ngy cng suy thoi nghim tr?ng, l? r nguy c? ?nh m?t nh?ng gi tr? nhn b?n c?n c?t nh?t, uy hi?p ??n c? s? t?n vong c?a dn t?c.

Nh?ng ng??i vi?t v?n ti?ng Vi?t khng th? ni r?ng mnh hon ton khng c ph?n trch nhi?m v? th?c tr?ng ?. M?t trong nh?ng ch?c n?ng quan tr?ng nh?t c?a v?n h?c l th?c t?nh l??ng tri v b?i ??p ??o ??c x h?i. Trong b??c ngo?t l?n ny c?a l?ch s?, v?n h?c Vi?t Nam ? khng lm ?ng ???c vai tr c?a mnh.

V?n ch??ng Vi?t Nam y?u km c nguyn nhn ch? quan tr??c tin thu?c chnh ng??i c?m bt l s? th? ? ??i v?i trch nhi?m x h?i, v c?m tr??c th?i cu?c, quan tr?ng h?n n?a l thi?u ??c l?p t? duy, t? ? m t? h?n ch? n?ng l?c sng t?o.

V? m?t khch quan, m?t x h?i nh? chng ta ?ang c, trong ? cc quy?n t? do c? b?n c?a con ng??i th?c t? b? vi ph?m tr?m tr?ng, ???ng nhin ? n?ng ln tm l sng t?o c?a ng??i c?m bt, lm m? nh?t v t?t l?i cc ti n?ng. Quy?n t? do sng tc v t? do cng b? tc ph?m ?ang l ?i h?i s?ng cn c?a t?ng nh v?n v c?a c? n?n v?n h?c. Khng c nh?ng quy?n t? do t?i thi?u ? th khng th? c m?t n?n v?n h?c ?ng hong.

M?t th? ch? t? ch?c ??i s?ng v?n h?c n?ng tnh quan liu v bao c?p cng lm n?ng n? thm tnh hnh, ??ng th?i l?i khng t?o ???c m?i lin k?t lnh m?nh gi?a nh?ng ng??i vi?t ?? nng ?? v thc ??y nhau trong cng vi?c, h? tr? nhau trong kh kh?n. Tr??c tnh c?nh ko di v nay ? tr? nn c?p bch ?, chng ti, nh?ng ng??i c?m bt k tn d??i ?y, quy?t ??nh v?n ??ng thnh l?p m?t t? ch?c ??c l?p c?a cc nh v?n vi?t b?ng ti?ng Vi?t ? trong n??c v ngoi n??c, l?y tn l V?n ?on ??c l?p Vi?t Nam, v?i mong mu?n gp ph?n tch c?c xy d?ng v pht tri?n m?t n?n v?n h?c Vi?t Nam ?ch th?c, nhn b?n, dn ch?, hi?n ??i, h?i nh?p v?i th? gi?i, c th? ?ng vai tr ti?n phong ?ng nh? n ph?i c trong s? nghi?p ph?c h?ng v?n ha, ph?c h?ng dn t?c m l?ch s? ?ang ?i h?i.

Ho?t ??ng c?a V?n ?on ??c l?p Vi?t Nam nh?m vo nh?ng nhi?m v? c? th? sau ?y:

 • ?on k?t t??ng tr? gi?a nh?ng ng??i vi?t v?n ti?ng Vi?t trong v ngoi n??c;
 • T?o ?i?u ki?n nng cao v? ngh? nghi?p, thc ??y sng t?o c nhn, khuy?n khch ??i m?i trong sng tc v nghin c?u ph bnh v?n h?c v ngn ng?;
 • B?o v? m?i quy?n l?i v?t ch?t v tinh th?n chnh ?ng, h?p php c?a h?i vin, ??c bi?t l quy?n t? do sng tc v cng b? tc ph?m, c?ng nh? quy?n t? do ti?p c?n tc ph?m v?n h?c c?a m?i ng??i.

V?n ?on ??c l?p Vi?t Nam l m?t t? ch?c c?a x h?i dn s?, i h?u ngh? nghi?p, hon ton ??c l?p ??i v?i m?i h? th?ng t? ch?c v thi?t ch? trong v ngoi n??c.

?i?u l? v Ch??ng trnh hnh ??ng c? th? c?a V?n ?on s? ???c hnh thnh v cng b? trong qu trnh v?n ??ng. M?i lin l?c xin g?i v? email: nhavandoclap@gmail.com

H N?i ngy 3 thng 3 n?m 2014

TM Ban v?n ??ng

Nguyn Ng?c

 

 

Danh sch ban v?n ??ng thnh l?p V?n ?on ??c l?p Vi?t Nam

 

 1. Nguyn Ng?c nh v?n (Tr??ng ban)
 2. Bi Cht nh th?
 3. Bi Minh Qu?c nh th?
 4. Bi Ng?c T?n nh v?n
 5. Chn Ph??ng nh th?, d?ch gi? (Hoa K?)
 6. Chu Din nh v?n, d?ch gi?
 7. D? Th? Hon nh th?
 8. D??ng Thu?n nh th?
 9. D??ng T??ng nh th?, d?ch gi?
 10. ?o Ti?n Thi – nh nghin c?u ngn ng? & v?n h?c
 11. ??ng Ti?n nh nghin c?u ph bnh (Php)
 12. ??ng V?n Sinh nh v?n
 13. ?on Th? T?o nh th?
 14. ?? Trung Qun nh th?
 15. Ging Vn nh th?
 16. H S? Phu nh v?n
 17. Hi?n Ph??ng nh v?n
 18. Hong D?ng nh nghin c?u ngn ng?
 19. Hong H?ng nh th?, d?ch gi?
 20. Hong Minh T??ng nh v?n
 21. L Hoi Nguyn nh th?
 22. L Minh H nh v?n (CHLB ??c)
 23. L Ph Kh?i nh v?n
 24. L?u Tr?ng V?n nh v?n
 25. Mai Thi L?nh nh nghin c?u tri?t h?c, v?n ha
 26. Nam Dao nh v?n (Canada)
 27. Ng Th? Kim Cc nh v?n
 28. Nguy?n B Chung nh th? (Hoa K?)
 29. Nguy?n ??c D??ng nh nghin c?u ngn ng?
 30. Nguy?n Hu? Chi nh nghin c?u v?n h?c
 31. Nguy?n Quang Thn nh v?n
 32. Nguy?n Qu?c Thi nh th?
 33. Nguy?n Thanh Giang – nh th?
 34. Nguy?n Th? Hong B?c nh th? (Hoa K?)
 35. Nguy?n Th? Thanh Bnh nh v?n (Hoa K?)
 36. Ph?m ?nh Tr?ng nh v?n
 37. Ph?m Nguyn Tr??ng d?ch gi?
 38. Ph?m V?nh C? nh nghin c?u v?n h?c, d?ch gi?
 39. Ph?m Xun Nguyn nh ph bnh v?n h?c, d?ch gi?
 40. Phan ??c L? nh th?
 41. Phan T?n H?i nh v?n (Hoa K?)
 42. Thy Linh nh v?n
 43. Tiu Dao B?o C? nh v?n
 44. Trang H? nh v?n, d?ch gi?
 45. Tr?n ??ng Minh nh nghin c?u v?n h?c
 46. Tr?nh Hoi Giang nh th?
 47. Tr??ng Anh Th?y nh v?n (Hoa K?)
 48. V Th? H?o nh v?n
 49. V? Bi?n ?i?n nh v?n (Nh?t B?n)
 50. V? Th? Khi nh nghin c?u v?n h?c, d?ch gi?
 51. V? Th? Hin nh v?n (Php)
 52. Nhi nh th? 
 53. V? Ng?c Ti?n nh v?n
 54. Th? D?ng nh th? (CHLB ??c)
 55. ?on Thanh Lim nh nghin c?u v?n ho (Hoa K?)