Nghiên cứu Phê bình

Cãi lý cùng thơ

Lý Đợi Khi Lý Bạch đến thăm Hoàng Hạc lâu, định làm thơ, nhưng lại thấy thơ Thôi Hiệu đề trên vách, bèn thôi,…