Nghiên cứu Phê bình

Quang Dũng

Thái Kế Toại   Wikipedia viết tiểu sử Quang Dũng như sau: Quang Dũng (tên khai sinh là Bùi Đình Diệm; sinh 11 tháng…

从越南看中国汉字拼音化、拉丁化问题 Vấn đề phiên âm hóa, latin hóa chữ Hán Trung Quốc – góc nhìn từ Việt Nam

作者:阮海横  (越南) Tác giả: Nguyễn Hải Hoành (Việt Nam) 汉字拼音化是指用表音的字母书写汉语,创造一种新的汉语书写体系。所用的字母可以是拉丁 (罗马)、阿拉伯或斯拉夫等字母。汉字拉丁化是用拉丁字母书写汉语的。 众所周知, 中国人100多年前就兴起了汉字拼音化运动。这场运动的目的是将汉字改为字母文字,用一种拼音化、拉丁化表音文字 (phonograph) 逐渐代替、最终废除表意的方块汉字。这样,汉字拼音化牵涉到汉字的命运问题。曾作为“汉字文化圈”一员的我们越南、理所当然十分关注这场运动的进展情况。 这篇小文是笔者从越南语言情况出发对汉字拼音化、拉丁化问题提出自己的一些粗浅的看法。由于本人学理科、无语言学知识,不大了解汉语汉字发展情况,加上中文水平很低,这篇小文不免有许多不妥,敬请各位批评指正。 新中国成立后,由于获得政府的大力支持,汉字拼音化运动进入了飞快的发展阶段并取得了明显的成绩。1958年, 中国文字改革委员会发布 “汉语拼音方案”,但汉语拼音仅作为拼写汉字的辅助工具, 只用于语音教学,不能作为正规文字使用,并非可以代替汉字的。”汉语拼音方案”自制订以来,得到迅速的推广和应用,主要用于给汉字注音,用于教学普通话,用于字(词)典的注音、排序,书刊的索引,用于不便或不能使用汉字的领域、用于将汉字输入电脑等。 据了解、经过多年的研究,中国学界发现汉语根本不适合使用拼音文字,主要因为汉语中存在太多的异义同音字和同音词,无法制定出一套能够区分同音字(词)的拼音方案。此外,中国方言甚多,以某一种方言为标准读音的拼音文字可能变成其他方言的外语,不利于国家的统一。自1986年起,中国官方放弃了汉字拉丁化改革、把这个问题由国家政策改为学术问题。 这个决策是正确的,虽然也宣告汉字拼音化的努力暂时未成功。事实证明汉字拼音化是行不通的,但是现在仍有些越南学者提出疑问:为何在汉字基础上形成的越南喃字 (chữ Nôm)…