Nghiên cứu Phê bình

Mê hoang

Phạm Xuân Đài Mùa hè năm nay của tôi bắt đầu với bài thơ này NGHE TIẾNG NƯỚC CƯỜI Mở cửa ra anh đất…