Nghiên cứu Phê bình

Mãnh sư

Hoàng Xuân Sơn Bạn thân mến,  Khi bạn yêu cầu tôi viết một bài về nhạc sĩ Phạm Duy (PD) cho một số báo…