Nghiên cứu Phê bình

Đọc thơ 1

Nguyễn Đức Tùng Lời Mở Đầu:   Loạt bài Đọc Thơ là những kinh nghiệm đọc của một người viết. Chúng tôi bắt đầu…

Chuyện chính tả

Hoàng Dũng 1. Báo Tuổi trẻ ngày 4/12/2016 viết chiều chồng, một số độc giả viết thư nói chìu chồng mới đúng. Thử giở…