Nghiên cứu Phê bình

Tự truyện hư cấu

Liễu Trương Thể loại tự truyện (autobiographie) không bất biến trong hình thức cổ điển của nó. Với thời gian tự truyện đã tiến…