Biếm họa

Danh dự

Lý Trực Dũng Sự coi trọng của dư luận xã hội, dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp (Từ điển tiếng…

Không lời

Lý Trực Dũng Họa sĩ biếm họa Peter Kleiner đã có một cái tranh thời sự và rất hay. Nam Bắc Hàn giờ gặp…