Mỗi tuần một trang biếm họa (32) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina