Thảo luận

Bàn tròn Quỷ Vương (8)

Vũ Ngọc Tiến giải mã cái ác qua tiểu thuyết lịch sử “Quỷ Vương” Nhà văn Hoàng Quốc Hải   Nhà văn Vũ Ngọc…