Tư liệu

Thư Võ Phiến (1997)

Trong tương lai, các nhà văn học sử sẽ có cơ hội nghiên cứu một hiện tượng nổi bật trong văn học Miền Nam:…

Trần Công

Thái Kế Toại     Trần Công mất tại Hà Nội ngày 5-10-2016. Đạo diễn Đặng Nhật Minh là người viết và đọc điếu…