Lưu Quang Vũ: “Gửi Hiền”

Văn Việt xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Thị Hiền cho phép công bố bản viết tay bài thơ Gửi Hiền (sau này khi in sách lấy tên là Lá thu) của Lưu Quang Vũ viết tặng họa sĩ tháng 9 năm 1972.

 

image

 

image

 

image

Comments are closed.