Số đặc biệt

Về thơ Liêu Thái

Nguyễn Đức Tùng Một trong những đặc điểm của thơ hôm nay là bài thơ đòi hỏi người đọc bước về phía nó. Cánh…