Văn

Sông dài gió lộng màng trinh

Lê Học Lãnh Vân Sông Hậu từ biên giới Cao Miên đổ ra cửa Trần Đề, tới đoạn giữa Bò Ót và Ô Môn…

IDS: Chuyện bây giờ mới kể

Chu Hảo, cựu thành viên IDS Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) đăng ký hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ tại…

Nghiên cứu phê bình

Vũ điệu không vần (kỳ 10)

Khế Iêm Thơ Bùi Giáng Một Thử Nghiệm Đọc ____________________________ Hỏi tên, rằng biển xanh dâu Hỏi quê, rằng mộng ban đầu đã xa……

Lại nói về “ba tàu” và “các chú”

Thiếu Khanh Trong một bài viết, “Cớ sao gọi người Trung Quốc là “Tàu”!” đăng trên website báo Người Lao Động (https://nld.com.vn/tieng-viet-tinh-tuy/co-sao-goi-nguoi-trung-quoc-la-tau-20141122214910842.htm), tác giả,…

Vũ điệu không vần (kỳ 9)

Khế Iêm Nhịp Đập của Thực Tại ______________________________ Hãy cứ tưởng tượng, khi hội họa mang đồ vật vào trong tranh (Pop Art, thập…

Văn học miền nam 54-75

Vấn đề hôm nay