Trên Facebook/Minds

Mạ thủ

Nguyễn Văn Tuấn Tôi mới học được một danh từ mới: mạ thủ. Một cách ngắn gọn, mạ thủ là một kẻ chuyên nghề…

Thầy Phạm Vĩnh Cư

Tạ Duy Anh Tôi xin thưa trước rằng đây không phải là một bản tham luận mang tính học thuật, về những thành tựu…