Trên Facebook/Minds

Nhục

Truyện mi-ni của Thái Bá Tân Hay tin, ông bỏ cả việc đang làm giở ở Sài Gòn, vội vàng bay ra Hà Nội….