Trên Facebook/Minds

Thơ thời chiến

Phạm Viêm Phương Lật chồng báo cũ, tình cờ gặp hai bài thơ của Tú Kếu, nhưng chúng không nằm trong dòng thơ châm…