Trên Facebook/Minds

Nhà văn

(Rút từ facebook của Nguyễn Trọng Tạo)   Thật may, anh là người chưa nhũn não ngày lại ngày tự múc óc nuôi mình…