Thư bạn đọc

Trên kệ sách Ngu Yên

Tuyển tập Truyện ngắn, cuốn Một 20 truyện 20 quốc gia trong tinh thần văn chương toàn cầu và đa văn hóa https://www.academia.edu/57752067/Tuy%E1%BB%83n_T%E1%BA%ADp_Truy%E1%BB%87n_