D?ch gi? Kim V? ra m?t tuy?n t?p truy?n song ng? (d?ch ba truy?n c?a Phan Nh?t Nam, Ph?m Tín An Ninh, Ph?m Thành Châu)

Phan T?n H?izzzz 1 Phan Nhat Nam

Phan Nh?t Nam (??ng). Hng ng?i, t? tri: V?n Cng ??nh, Ph?m Tn An Ninh, Trm C Mau, GS Tr?n Huy Bch, v m?t khn gi?. (Photo: PTH)

M?t bu?i ra m?t sch th?c hi?n d??i hnh th?c bu?i tr ?m t?i Qun Cnh Nam trong Vi?n Vi?t H?c hm th? N?m 13 thng 7/2023 ? trnh by m?t hnh th?c m?i c?a v?n h?c Vi?t Nam: m?t tuy?n t?p d?ch sang Anh v?n ba truy?n k? t? ba nh v?n Ph?m Thnh Chu, Ph?m Tn An Ninh, Phan Nh?t Nam do d?ch gi? Kim V? th?c hi?n nh?m cho th? h? tr? g?c Vi?t ch? ??c d??c ti?ng Anh hi?u ???c s? th?t l?ch s? t?i qu nh Vi?t Nam, n?i cha anh c?a h? ? r?i n??c ra ?i. Ch??ng trnh d?ch sang ti?ng Anh cc chuy?n k? s? ???c d?ch gi? Kim V? th?c hi?n lin t?c, v d? ki?n s? c thm h? tr? t? Ti?n s? ?inh Xun Qun.

Bu?i tr ?m th?c hi?n d??i s? ?i?u h?p c?a ch? Kim Ngn, Gim ??c Vi?n Vi?t H?c, v?i h? tr? t? Qun Cnh Nam do ch? qun thi?n nguy?n l V , v cc ch? Ph?m Kim, i Ph??ng

Trong tnh hnh nh?ng bu?i ra m?t sch nhi?u n?m nay khng cn ???c ch nhi?u trong c?ng ??ng (m nh v?n Phan Nh?t Nam hm Th? N?m ? vi l?n ni r?ng, sao khng cn m?y ai ??c chuy?n qu nh n?a, ngay c? nhi?u ng??i b?n thn c?a anh ??i v?i bi anh vi?t), bu?i ra m?t tuy?n t?p d?ch After the War c?a d?ch gi? Kim V? ? thu ht nhi?u ng??i quan tm v? v?n h?c song ng? ti?ng Anh-Vi?t, trong ? c Gio s? Tr?n Huy Bch, ?inh Xun Qun, Trm C Mau, Nguy?n Cng Thu?n, Tr?n L?c H?ng, Bi H?ng S?, Phan Thanh Tm, Phan T?n H?i, v nhi?u ng??i khc trong ? c hai c?u t nhn chnh tr? V? Hong H?i, L Nguyn Sang (t? Chu u t?i).

Nhn v?t chnh c?a bu?i ra m?t sch l d?ch gi? Kim V?, v hai nh v?n Phan Nh?t Nam v Ph?m Tn An Ninh (t? Na Uy t?i). Nh v?n Ph?m Thnh Chu hi?n c? tr ?ti Mi?n ?ng Hoa K?, khng t?i ???c.

Bu?i sinh ho?t ra m?t b?n song ng? After the War l bu?i ??u tin d? n ?n hnh sch song ng? Vi?t-Anh v? v?n h?c Vi?t Nam, th?c hi?n t?i Qun Cnh Nam, ???c bi?t qun ny s? m? c?a m?i tu?n vo Th? N?m t? 9:30 ??n 11:30 sng, n?i b?t k? ai c?ng c th? b??c vo u?ng c ph v chi tr? th ty h?, ch? y?u gip ngn sch cho Vi?n Vi?t H?c:

15355 Brookhurst Street

Suite 222 Westminster, CA 92683

Tel. (714) 775-2050

Email: info@viethoc.com

Trong Th? M?i c?a d?ch gi? Kim V? ? gi?i thch v sao ng th?c hi?n d? n d?ch thu?t, trch nh? sau:

G?n m?t n?a th? k? ? tri qua k? t? bi?n c? 1975. R?t nhi?u tc ph?m b?ng ti?ng Vi?t ? ???c xu?t b?n v ph? bi?n ? h?i ngo?i ni ln nh?ng s? th?t khng lm v?a lng nh c?m quy?n trong n??c, m nh?ng tc gi? bao g?m r?t nhi?u c?u ??ng vin C?ng s?n nh? T H?i, Bi Ng?c T?n, V? Th? Hin, Bi Tn, Tiu Dao B?o C?, T?ng V?n Cng, Tr?n ??nh, v.v.

M?t khc, nh?ng tc ph?m c?a nh?ng ng??i ? t?ng s?ng d??i ch? ?? C?ng Ho th c?ng nhi?u v k?, v? l?i nh?ng b?c tranh s?ng ??ng v bi ai v? th?c tr?ng mi?n Nam, m hai ch? ?? n?i b?t nh?t l c?i t?o v v??t bin.

Th? nh?ng tuy?t ??i ?a s? nh?ng tc ph?m ? ch? ???c chia s? trong m?t s? khng nhi?u ??c gi? m ph?n l?n l nh?ng ng??i l?n tu?i. Nh?ng th? h? ?i sau th c v? r?t th? ? v?i nh?ng kinh nghi?m ?au th??ng m cha ng chng ? ph?i tr?i qua ?? chng c c? h?i vui h??ng s? t? do v nhn ph?m m nh?ng ng??i ?i tr??c ? b? ch?i t?.

M?t trong nh?ng l do quan tr?ng nh?t cho s? th? ny l khng c nh?ng ti li?u b?ng Anh ng? cho gi?i tr? d? tm ??n v th?m nh?p ph?n no nh?ng kinh nghi?m ?au st c?a cha anh chng.

?y chnh l l do cho s? ra ??i c?a d?ch ph?m khim nh??ng ny.

Ch? c?n ba cu chuy?n k?, d nh? nhng hay kinh hong nh?ng ??u th?m tha, l c th? d?ng ln m?t ton c?nh bi trng ???c v? l?i m?t cch s?ng ??ng v trung th?c v? th?c tr?ng v tnh ng??i c?a ??t n??c Vi?t Nam sau n?m 1975.

Ba cu chuy?n ? l:

. B M?t C?a M?t Cu Kinh Ph?t c?a Ph?m Thnh Chu,

. ? Cu?i Hai Con ???ng c?a Ph?m Tn An Ninh,

. Chuy?n Cng C?n c?a Phan Nh?t Nam.

Ba tc ph?m ? ? ???c ch?n d?ch v lm thnh d?ch ph?m After The War (Sau Cu?c Chi?n) c?a Kim-V? ?ang ??n tay b?n ??c kh?p n?m chu. Xin m?i b?n ??c th??ng th?c v th?ng th?n ph bnh.

Lin l?c d?ch gi?: Kim V?: vumanhphat@gmail.com

.zzzz 2 Kim Vu

D?ch gi? Kim V? (??ng). Ch? Kim Ngn, Gim ??c Vi?n Vi?t H?c, ?ang ng?i.(Photo: PTH)

Trong bu?i ra m?t tuy?n t?p song ng? hm Th? N?m, sau khi d?ch gi? Kim V? trnh by v? d? n d?ch thu?t di h?n, nh v?n Ph?m Tn An Ninh ???c m?i ln ni v? truy?n ng?n ? Cu?i Hai Con ???ng.

Ti?u s? tm l??c c?a nh v?n theo nhi?u ngu?n trn m?ng nh? sau:

- Ph?m Tn An Ninh: Sinh n?m 1943 t?i Khnh Ha.

- H?c t?i tr??ng Trung h?c V?n Ha v V Tnh Nha Trang.

- Nh?p ng?: Kha 18 SQ Tr? B? Th? ??c.

- Ph?c v? t?i S? ?on 23 BB.

- Sau thng 4/75: ?i t t?i cc tr?i t Nam v B?c Vi?t Nam.

- V??t bin, ??nh c? t?i V??ng Qu?c Na-Uy t? n?m 1984.

- ?i h?c v lm vi?c trong ngnh Ngn Hng B?u ?i?n.

- V? h?u t? ??u n?m 2008.

Tc ph?m:

- ? Cu?i Hai Con ???ng (2008),

- R?ng Khc Gi?a Ma Xun

??c gi? c th? ??c thm ? trang web: https://phamtinanninh.com/

Nh ph bnh v?n h?c ?? Tr??ng trong m?t bi vi?t trn Di?n ?n Th? K? v?i bi nhan ?? Ph?m Tn An Ninh: Con ???ng gi?i oan cho m?t cu?c b? du ? ghi nh?n v? nh v?n h? Ph?m nh? sau:

Tuy vi?t v? chi?n tranh, ng???i li?nh, va? ca?i ta?o tu? ?a?y, song ch?t tr?? ti?nh la? ngh? thu?t ???c tr?ng nh?t xuyn su?t truy?n ng??n, v?n xui cu?a Pha?m Ti?n An Ninh. Do v?y, ?o?c ng lun cho ta ca?m gia?c nhe? nha?ng, su l??ng ?m ??p ti?nh ng???i. Ta co? th? th?y, cu?ng v??i, Th??ng Be? ?a?nh Gia?y Ng???i Nghi?a L?, ?? Cu?i Hai Con ????ng la? truy?n ng??n hay nh?t v? ti?nh ng???i, lo?ng nhn ?a?o cao ca?, su s??c cu?a Pha?m Ti?n An Ninh. N?u ??, Th??ng Be? ?a?nh Gia?y Ng???i Nghi?a L?, s?? ca?m thng cu?a ng???i me?, ng???i dn mi?n B??c ??i v??i nh??ng ng???i li?nh ca?i ta?o tu? ?a?y, thi? ?? Cu?i Hai Con ????ng, thi? ca?i ti?nh ng???i ?y, th? hi?n ngay trong ti?nh ca?m, ha?nh ??ng cu?a ng???i qua?n gia?o (m?t c??u tu? binh ?? chi?n tr???ng Kontum, ?a? ????c nh??ng ng???i li?nh VNCH ??i x?? nhn ?a?o). Co? th? no?i, ti ?a? ?o?c r?t nhi?u bu?t ky?, h?i ky? cu?a nh??ng c??u ca?i ta?o, tu? nhn t?? Nam ra ??n B??c, song co? r?t i?t nha? v?n, ng???i vi?t ti?m ra khi?a ca?nh na?y. Ti nghi?, ?y la? ca?i nhi?n cng bi?nh, khng mang ti?nh ?i?nh ki?n, h?n thu? cu?a m?t nha? v?n co? ti?nh yu va? lo?ng vi? tha cao ca?. Cho nn, trong m?t l?n ?i?n ?a?m, ba?n lu?n v? nha? v?n Pha?m Ti?n An Ninh, nha? th? Tr?n Trung ?a?o cho r??ng: Ph?m Tn An Ninh chinh ph?c ???c ??c gi? nh? v?y, v khi vi?t anh c ci tm trong sng

zzzz 3 Pham Tin An Ninh

Ph?m Tn An Ninh (??ng) ni v? truy?n th?c ghi l?i trong ? Cu?i Hai Con ???ng. (Photo: PTH)

Sau khi nh v?n Ph?m Tn An Ninh ni v? hon c?nh truy?n r?t th?c, r?t ly k?, r?t ???m tnh ng??i c?a anh qu?n gio trong ?? Cu?i Hai Con ????ng m?t s? cu h?i nu ln t? thnh gi? ? ???c anh tr? l?i.

Ni chuy?n ti?p theo l nh v?n Phan Nh?t Nam, ng??i c ti?u s? s? l??c theo Wikipedia nh? sau.

Phan Nh?t Nam tn th?t l Phan Ng?c Khu (9/9/1943 -) l m?t nh v?n Vi?t Nam, c?u Thi?u t Binh ch?ng Nh?y d Vi?t Nam C?ng ha. ng sinh ra t?i N?i C?u, Tri?u Phong, t?nh Qu?ng Tr?. ng l m?t nh v?n c?a Qun l?c Vi?t Nam C?ng ha. N?m 1963, ng t?t nghi?p kha 18 Tr??ng V b? Qu?c gia ? L?t v?i c?p b?c Thi?u u v ???c ch?n vo Binh ch?ng Nh?y D. Tr??c bi?n c? 30/4/1975, ng ? mang c?p b?c ??i y nhi?m ch?c c?a Binh ch?ng ny. Sau 1975, ng b? b?t giam vo tr?i t?p trung c?i t?o 14 n?m (1975-1989). Trong nhi?u l?n b? bi?t giam hng n?m tr?i trong h?m t?i, ng c?ng lm ra nhi?u bi th?. Tuy sau ng ???c th?, nh?ng l?i b? qu?n thc t?i gia ? Li Thiu, Bnh D??ng.

Tc ph?m ??u tay c?a ng l cu?n D?u Binh L?a (1969). Ti?p theo l cc tc ph?m: D?c ???ng S? M?t, ?i Tr?n-gian (1970), Ma H ?? L?a (1972), D?a L?ng N?i Ch?t (1973) v T Binh v Ha Bnh (1974). Nh?ng tc ph?m c?a ng ??u l?y Chi?n tranh Vi?t Nam lm b?i c?nh. Gi?a nh?ng ngy thng t? ?en n?m 1975, sch c?a ng b? nh c?m quy?n ??t trn ???ng ph? Si Gn tuy nhin m?t s? t v?n ???c gi? l?i cho t?i nay v?n cn l?u hnh t?i M? v m?t s? gia ?nh ? Vi?t Nam v?n ?ang gi?u gi?m ch?a th? cng khai.

N?m 1993 ng sang M? ??nh c? v cho ra m?t nh?ng tc ph?m: Nh?ng Chuy?n C?n ???c K? L?i, ???ng Tr??ng Xa-x?m (1995), ?m T?n Th?t-thanh v Ma ?ng Gi? L?a (1997). N?m 2002 cu?n Nh?ng Chuy?n C?n ???c K? L?i ???c pht hnh v?i ?n b?n ti?ng Anh d??i t?a The Stories Must Be Told. N?m 2017, ng ???c nh v?n H?u Th?nh m?i v? Vi?t Nam nh?ng ng ? t? ch?i.

Ti?n s? ?inh Xun Qun gi?i thch v sao ng t?i tham d? bu?i ra m?t tuy?n t?p song ng? After the War c?a d?ch gi? Kim V?, ch? v sau khi ??c Chuy?n Cng c?n trn Di?n ?n Th? K?, ng mu?n g?p tr?c ti?p nh v?n Phan Nh?t Nam ?? h?i r?ng cu chuy?n ? c th?c hay c ph?n no h? c?u. Cu tr? l?i c?a tc gi? Phan Nh?t Nam l, hon ton c th?c 100% v chuy?n k? ? c nhi?u ng??i cng ? t qua nhi?u tr?i v?i ng, trong ? c nh v?n Ph?m Ph Minh, ? cng ch?ng ki?n chuy?n th?c ?.

N?i ?y, chng ta trch nh?ng dng cu?i Chuy?n Cng c?n qua gi?ng v?n Phan Nh?t Nam, trch:

Nhi?n xoay xoay chm cha kho bu?ng giam ti?n g?n ch?c ?nh. G t v?i m?t ph?n ?ng nhanh nh?n b?t ng? t?t ?ng b??ng vo m?t Nhi?n. Tn n?y ht l?n h?t ho?ng ??a tay vu?t nh?ng m?ng phn th?i, dng n??c d?. G t nh?y tho?t ??n vin ? ch?n n?p h? phn. N nng ln ??p m?nh xu?ng khun m?t l?y nh?y ch?t b?n. Nhi?n ng quay qu?t trn ??t. Th?ng Cng nh?y ln ng?i trn ng?c Nhi?n, th?c tay vo ? m?t. Mc ra!! N nu?t kh?i nh?y ??n ??t mu v c?t. Sng trn chi canh n? s?c, g?n, chnh xc t?ng pht m?t. L?ng th?ng Cng ??n ln, n?y n?y Trong n?y, ng??i t ci g?p xu?ng. Nn khan.

Chuy?n nghe v th?y

N?i Tr?i Thanh C?m, Thanh Ha

(1986-1988)

PNN.

??c gi? c th? nghe v xem trn video di 10:48 pht, do Phan Nh?t Nam ni v? Chuy?n Cng c?n trong bu?i tr ?m ? Qun Cnh Nam, Vi?n Vi?t H?c:

https://youtu.be/oFLR2av_T8Q

.

V? Ph?m Thnh Chu, tc gi? v?ng m?t duy nh?t trong bu?i ra m?t tuy?n t?p song ng? After the War chng ta c th? hnh dung v? ng qua l?i c?a nh ph bnh v?n h?c Nguy?n Minh N?u trch t? bi vi?t nhan ?? Ph?m Thnh Chu, d??i c?i hoa tr nh? sau:

Ph?m Thnh Chu sinh thng 7 n?m 1942 t?i H?i An v s?ng su?t th?i thanh thi?u nin ? ?. Sau ? theo h?c kha 14 ??c S? t?i tr??ng Qu?c Gia Hnh Chnh, t?t nghi?p n?m 1971, ???c b? nhi?m lm Qu?n Ph Hnh Chnh Qu?n Nam Ha thu?c t?nh Th?a Thin, lin t?c chuy?n qua Ph Qu?n Qu?ng ?i?n, Ph Qu?n Ph Vang ??u thu?c Th?a Thin Hu?. Sau 1975, ng ?i c?i t?o 6 n?m. Ngh?a l ngoi th?i thanh nin, Ph?m Thnh Chu c 10 n?m ?? s?ng v thu th?p vui bu?n, h?nh phc, xt xa, ??ng cay, m?t ng?t ?? khi ??nh c? ? M?, bnh tm v ghi nh?n l?i ???c v? cu?c ??i. Truy?n c?a Ph?m Thnh Chu l nh?ng kh?c h?a mnh mang v? H?i An ,v? Th?a Thin, v? th?i hoa b??m h?c tr, th?i c?i t?o v suy nghi?m tu?i gi…

… Ph?m Thnh Chu ??nh c? ? M? n?m 1991, v b?t ??u vi?t v?n. T?p truy?n ??u tay c?a anh in n?m 2008 l t?p Nh? Hu?. T?p truy?n ny ??u tin in 1.000 b?n, sau ? ti b?n lin t?c hai ba l?n n?a v ??c gi? g?i th? v? ?i mua r?t nhi?u. T?p truy?n ???c pht hnh tr?c ti?p, ng??i mu?n ??c, g?i th? v ti?n v? tc gi?, tc gi? s? g?i sch ??n ng??i nh?n, khng qua m?t nh sch hay h? th?ng pht hnh no. Ti quen v?i Ph?m Thnh Chu vo giai ?o?n ny

Truy?n nhan ?? B M?t C?a M?t Cu Kinh Ph?t c n?i dung tm l??c nh? sau: nhn v?t chnh (b H.) trong truy?n l m?t ph? n?, qua M? theo di?n HO, khi qua Canada th?m gia ?nh c?u em, m?i k? chuy?n v ??c m?t l th? gi? kn t? nhi?u n?m. Th? do m?t c?u cng an mai ph?c ? vng bi?n C Mau, gi? lm nng dn vng ven bi?n, ch?n b?t ng??i v??t bin. B H. k? r?ng khi ch?ng cn trong t c?i t?o, b m?i v??t bin m?t mnh kho?ng n?m 1982, ?m ? th?t b?i, m?i ng??i ch?y t? tn, b H. ch?y l?c t?i m?t c?n nh th?p ?n d?u, xin vo t tc qua ?m ?? sng hm sau s? ?n xe ? v? Si Gn. Ng??i nng dn lc ? l ng??i duy nh?t trong c?n nh l, ni b H. t?m, thay o qu?n b?ng b? ?? b ba ?? sng hm sau ng s? ch? ???ng ?n xe v? Si Gn. V ?ng l hm sau, b H. ???c ng??i nng dn ??a ra ?n xe ? v? Si Gn bnh yn. M?t n?m sau, b H. nh?n ???c m?t l th? t? ng??i nng dn t?t b?ng kia, trch th? vi?t:

G?i b H (l tn ti). B cn nh?, l?n v??t bi?n ? C Mau, b? b? v b ???c ti cho tr? qua ?m, hm sau ??a ra b?n xe, v? thnh H?. Ti bi?t b th?c m?c. Ti l ai? T?i sao l?i ? n?i v?ng v?? Ti sinh s?ng b?ng cch no?

Ti cho b r. Ti l Cng An, c nhi?m v? ? ? ?? ?n nh?ng ng??i v??t bin b? b? ch?y thot ???c. Cng An chng ti lm nh cch nhau m?t vi cy s?, d?c b? bi?n, n?i th??ng c b?n bi v??t bin, c thuy?n con ?n ra thuy?n l?n. Nh? v?y, khi Cng An ??n b?t v??t bin, ng??i no ch?y thot c?ng ch? quanh qu?n ?u ??y, th?y ?n l tm ??n, th? l n?p m?ng cho chng ti. Ti b?o r?ng c v? ? chung nh?ng th?t ra, v? con ti ??u ? ngoi B?c, ti vo ?y cng tc ? ???c b?n n?m, khi no ?n ??nh s? ??a gia ?nh vo thnh ph?, v ch?ng ai c th? ? n?i hoang v?ng n?y []

Ti t?ng ???c Cng An t?nh v trung ??ng bi?u d??ng nhi?u l?n v? thnh tch ch?n b?t ng??i v??t bin c?ng nh? tinh th?n ch cng v t?, khng t? ho ??n c?a c?i, v?t ch?t c?a ng??i b? b?t. Nh?ng khng ai bi?t r?ng, h? ng??i no ?em nhi?u ? la, vng ng?c, h?t xon l ti th? tiu, chn xc trong r?ng. Ti ?o s?n nh?ng ci h?, mu?n gi?t ai, khuya ?, ti l?n sng trong ng??i, b?o h? ?i theo ti ?? ti ch? ???ng m ?i ra ???ng chnh ?n xe v?. Vo r?ng, ti b?n ch?t, ??p xu?ng h?, hm sau ra l?p ??t l?i. Khng ng??i no thot kh?i tay ti, v chung quanh ton snh l?y, c b? ch?y m?t qung l ng?p ng??i d??i snh, ti ch? r?i ?n pin, ?i tm v b?n h? r?t d? dng. Ti c ni bao nhiu ng??i b? ti th? tiu v?i b c?ng ch? lm b kinh hong ch? ch?ng ch l?i g. T?t c? c?a c?i c??p ???c, ti ??a cho v? ti ?em v? qu chn gi?u. H?t xon, ? la, vng ng?c, chu bu Ngh?a l v? ch?ng ti r?t giu. V? ti b?o, c th? b? v?n l?p nh?ng cng ty, mua my mc ?? s?n xu?t hng ho xu?t kh?u ho?c mua nh c?a ? H N?i hay thnh ph? H? Ch Minh c?ng khng h?t c?a. D? nhin gia ?nh ti ngoi B?c v?n s?ng ??m b?c nh? bao nhiu ng??i khc, ?? trnh b? nghi ng?. Ti d? ??nh s? lm thm vi n?m, ki?m m?t s? ti?n vng n?a r?i xin ra kh?i ngnh. Tnh ra, ti ? ? ? ???c b?n n?m, cho ??n ci ?m b tm ??n n?p m?ng cho ti.

Nh? m?i khi, lc b ?i t?m, ti rnh xem b c?i ?? (?? bi?t c?a c?i l?n theo ng??i) r?i ln ki?m tra xch tay c?a b. Ti th?y trong xch c nhi?u vng v ? la. Nh? v?y, s? ph?n c?a b ? ???c ti quy?t ??nh. B s? b? ti th? tiu. Trong lc l?c xt xch tay ti th?y c m?t quy?n kinh, kh? l?n h?n nh?ng quy?n kinh khc, m nh?ng ng??i v??t bin khc th??ng ?em theo. Quy?n kinh l?n ? khi?n ti t m. Theo thng l?, t?t c? kinh Ph?t c?a nh?ng ng??i v??t bin, ti gi? l?i, khi no ln t?nh, ti t?ng cho ng??i b?n ?ang tr? tr m?t ngi cha l?n, g?n ch?. Anh ta l Cng An, ?i tu l cng tc, v?n lnh l??ng Cng An. Ti t?ng cc quy?n kinh Ph?t cho cha ?? ai ??n l? cha m th?nh nh?ng kinh ? th bi?t ngay, ng??i ? s? v??t bin v chng ti theo di. V t m v v nghi?p v?, ti m? quy?n kinh c?a b ra, ?? st ng?n ?n cho d? ??c. Ti ??c m?t cch tnh c?, m?t cu kinh n?m ngay gi?a trang kinh. Ch? m?t cu thi. Cu duy nh?t ? khi?n ti l?nh tot ng??i v kinh s?. Ti s? ??n chong vng, mu?n t x?u, ??n ?? ng?i ch?t l?ng m?t lc th?t lu. T?i ?, ti khng ng? ???c.

Hi?n nay ti ? ra kh?i ngnh Cng An. Ti ? ?i tu ? m?t vng ni mi?n Ty Nguyn, r?t h?o lnh, xa h?n ph? ph??ng, lng xm. Ngi cha nh? ???c c?t bn gc ni. R?t xa, d??i chn ni, cch n?i ti ?, th?p thong nh?ng nh sn c?a nh?ng ng??i thu?c s?c t?c thi?u s?. M?i bu?i sng, ti l?y Ph?t, t?ng kinh, r?i ln ??i cu?c ??t, tr?ng khoai s?n, rau qu?. Bu?i t?i ti l?i t?ng kinh v suy ng?m l?i Ph?t d?y

.

Ba truy?n k? trn c?a Phan Nh?t Nam, Ph?m Tn An Ninh v Ph?m Thnh Chu ? ???c ch?n d?ch v lm thnh d?ch ph?m After The War (Sau Cu?c Chi?n) c?a Kim-V? ?ang ??n tay b?n ??c kh?p n?m chu. ??c gi? mu?n tm mua, xin email v? d?ch gi? Kim V?: vumanhphat@gmail.com

Ngoi ra, xin nh?c l?i, Qun Cnh Nam m? c?a vo m?i sng Th? N?m hng tu?n t? 9:30 ??n 11:30 sng, n?i b?t k? ai c?ng c th? b??c vo u?ng c ph v chi tr? th ty h?, ch? y?u gip ngn sch cho Vi?n Vi?t H?c: 15355 Brookhurst Street, Suite 222 Westminster, CA 92683. Tel. (714) 775-2050.

zzzz 4 toan canh

Ton c?nh trong bu?i ra m?t sch.

Comments are closed.