Trên Facebook

Văn hóa… dô!

(Rút từ facebook của Đặng Văn Sinh) (Nhại thơ ngũ ngôn của bác Thái Bá Tân về thứ văn hóa mới được xác lập…

Nguyên Ngọc người đi

(Rút từ facebook của Phạm Xuân Nguyên) (Hôm nay, 5/9/2017, nhà văn Nguyên Ngọc tròn tuổi 85. Chúc mừng ông, tôi đưa lại bài…

Nhân cách

(Rút từ facebook của Nguyễn Trung Dân) Cũng không chỉ mấy hôm nay, từ lâu, vấn đề nhân cách làm người được đặt ra…

Dân tộc trẻ con

FB Thi Đào Tiến Tám mươi năm về trước, mục kích cuộc tiến hóa mau lẹ của nhiều dân tộc đương thời, thi sỹ…