Trên Facebook/Minds

Luật pháp

(Rút từ facebook của Trần Vương Thuấn) Chúng dám giành lại người bị bắtHãy giết kẻ bị bắt ấy Chúng dám ném đáHãy giết…

Phương pháp

(Rút từ facebook của Phapxa Chan) Bây giờ đây, tôi sẽ nói cho các bạn nghe một số điều trong tư duy chiến lược…

Tấm hình ám ảnh

(Rút từ facebook của Nguyễn Thị Hậu) Một người lính Bắc Việt ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: Herver Gloaguen Cứ khoảng…