Trên Facebook/Minds

Nhớ Xuân Diệu

FB Nguyễn Quang Lập Hồi bé ở quê đọc thơ Xuân Tửu: ai đã đến Hà Nội/ đi trên đường Điện Biên/ hẳn nhìn…

Gửi bác Trọng

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân) Bác nói: “Nếu mất đảng,Mất chế độ hiện naySẽ là mất tất cả”.Thật khó hiểu câu này….