Trên Facebook/Minds

Gạc Ma và…

(Rút từ facebook của Vũ Kim Hạnh) Mình đã đến Paris hôm qua như bạn Hậu khảo cổ kể, nhưng mấy ngày này đang…

Luật pháp

(Rút từ facebook của Trần Vương Thuấn) Chúng dám giành lại người bị bắtHãy giết kẻ bị bắt ấy Chúng dám ném đáHãy giết…

Phương pháp

(Rút từ facebook của Phapxa Chan) Bây giờ đây, tôi sẽ nói cho các bạn nghe một số điều trong tư duy chiến lược…