Trên Facebook/Minds

súng đạn

Chu Kim chúng có súng đạn trong tay muốn gì được nấy muốn chính quyền, có chính quyền

Nhục

Truyện mi-ni của Thái Bá Tân Hay tin, ông bỏ cả việc đang làm giở ở Sài Gòn, vội vàng bay ra Hà Nội….