Chính ph? Tình c? (k? 9)

Yves Sintomer

Nguy?n Quang A d?ch

image_thumb[3]_thumb[1]_thumb[1]

T??ng ph?n v?i Athens

Nh?ng ng??i ?ng h? cc b?i th?m ?on cng dn, cc cu?c th?m d th?o lu?n cn nh?c, v cc h?i ngh? ??ng thu?n ni chung tin r?ng s? tham gia cng dn vo chnh tr? l c?t y?u cho s?c kh?e lnh m?nh c?a h? th?ng chnh tr?. Nh? chng ta ? th?y trong d?n nh?p, h? ??a ra yu sch ??i v?i m?t ??nh ch? h? tin c g?c r? trong cc truy?n th?ng Athen c? x?a. H? h?u nh? khng nh?c ??n cc th? nghi?m rt th?m trong Th?i Trung C? v th?i k? ??u Hi?n ??i. Chng ta hy xem xt k? h?n truy?n th?ng ???c sng ch? ny (Hobsbawm and Ranger 1992). Ngay c? n?u chng ta ??t sang m?t bn nh?ng s? khc bi?t hi?n nhin v quan tr?ng gi?a cc khung c?nh x h?i, chnh tr?, kinh t?, v th? ch? c?a m?t m?t cc n?n dn ch? hi?n ??i, v m?t khc c?a Athens c? x?a, c l chnh xc ?? ni r?ng chng ta ?ang ch?ng ki?n m?t s? tr?i d?y m?t ph?n c?a cc l t??ng c?a n?n dn ch? Athen tri?t ???

Trong Ch??ng 1, chng ta ? phn tch cc m?i quan h? m?t thi?t gi?a s? rt th?m v n?n dn ch? ? Athens. Chng ta c?ng ? th?y r?ng m?i quan h? ny gi?a s? rt th?m ng?u nhin v s? th?o lu?n cn nh?c th?c ra ? h?t s?c ph?c t?p: S? th?o lu?n cn nh?c cng ? x?y ra trong nhi?u l?nh v?c khc nhau trong thnh ph? Attic, nh?ng trong cc ta n, cc b?i th?m ?on ???c yu c?u hnh thnh ki?n c?a h? b?ng vi?c l?ng nghe cc bn khc nhau m khng c s? th?o lu?n cn nh?c. Vi?c k?t h?p s? rt th?m v?i s? lun chuy?n cc v? tr quy?n l?c ? gip ng?n ch?n s? ngh? nghi?p ha c?a ho?t ??ng chnh tr? v, ngoi s? t?n t?i c?a cc n l? cng ra, c?ng ?? trnh s? ??c quy?n ha quy?n l?c b?i cc chuyn gia. M?c d m?t s? lnh ??o ? c ?nh h??ng h?n cc cng dn r?t nhi?u, cc cng dn ? c m?t ti?ng ni tr?c ti?p v? s? lm lu?t v trong m?c ?? l?n ? c th? tham gia vo chnh ph?-t? qu?n.

N?u ta t?p trung ch? vo cc y?u t? th? t?c, qu? th?c c m?t s? s? song song gi?a cc th?c hnh c? x?a v ???ng th?i. Nh?ng d?n chi?u ??n tnh v t? c?a cc minipublic ch?c ch?n v?n r?t hi?n di?n, v s? nh?n m?nh c?ng ??n c? h?i bnh ??ng ?? ???c ch?n cho cc ch?c n?ng th?o lu?n cn nh?c. Tuy nhin, m?t s? khc bi?t c?t y?u tch s? rt th?m ? Athens kh?i cc th?c hnh ???ng th?i m?u ??i di?n. T?i Athens, s? rt th?m v s? lun phin nhanh cc ch?c v? ? cho php cc cng dn ?? l?n l??t cai tr? v b? cai tr?. V th?, ph h?p v?i t? duy chnh tr? c? ?i?n, s? rt th?m c khuynh h??ng lin k?t v?i n?n dn ch?, trong khi cc cu?c b?u c? lin k?t v?i ch? ?? qu t?c. So snh v?i n?n dn ch? ??i di?n hi?n th?i, Athens ? l m?t hnh th?c c?a n?n dn ch? tri?t ??. Cc minipublic ???ng th?i l hon ton khc. t??ng ??ng sau cc minipublic l dng s? rt th?m ?? t?o ra m?t vi th? gi?i c?a ton th? cng dn: M?t nhm m c cng cc ??c ?i?m v cng s? ?a d?ng nh? ton th? cng dn, nh?ng trn m?t quy m nh? h?n. M?t nhm g?m hng tr?m cng dn ???c ch?n ng?u nhin c khuynh h??ng l m?t m?u ??i di?n v? m?t th?ng k c?a dn c? nh? m?t ton th?. M?t nhm nh? h?n g?n 12 ??n 25 ng??i khng th? l ??i di?n th?t, tuy n bao g?m m?t s? tnh ?a d?ng c?a nhn dn. C? hai ki?u panel ?ng h? v khuy?n khch s? ??i di?n m t?.

Nh? chng ta ? th?y s?m h?n trong ch??ng ny, quan ni?m l?y m?u ??i di?n l quen thu?c v?i cc b?n ??c th? k? th? hai m??i m?t nh? hng th?p nin c?a s? dng su c?a n trong th?ng k h?c v cc th?m d d? lu?n. ??y l v sao c v? kh duy l ?? xem x? s? nh? m?t ph??ng ti?n cho m?c ?ch ??i di?n m t? (Stone 2009, p. 390). Tuy v?y, m?u ??i di?n l m?t sng ch? c?a cu?i th? k? th? m??i chn. ? khng th? c quan h? no gi?a s? rt th?m v s? ??i di?n m t? ? Athens, v t??ng r?ng s? ch?n ng?u nhin d?n m?t cch th?ng k ??n m?t m?t c?t ngang c?a dn c? ? khng ???c ch?ng minh m?t cch khoa h?c vo th?i ?. S? may r?i ? v?n ch?a ???c thu?n ha v? m?t khoa h?c (Hacking 1990). Chng ta ? phn tch lm sao nh?ng ng??i thc ??y s? ??i di?n m t? trong th?i cch m?ng Php v M? ? khng th? d?a vo quan ni?m v? m?t m?u ??i di?n, v v th? ? b? qua s? rt th?m, ??a ra cc gi?i php k? thu?t khc. S? th?c r?ng s? l?y m?u ??i di?n ? v?n ch?a ???c pht tri?n, vo lc khi xc su?t v th?ng k h?c ? l cc mn h?c ???c thi?t l?p t?t r?i nh?ng khng ???c k?t h?p, ? l m?t l do c?t y?u v sao s? l?p php b?ng rt th?m d??ng nh? b? di?t vong trong cc n?n dn ch? hi?n ??i. Ng??c l?i, s? quay l?i c?a s? rt th?m vo cu?i th? k? th? hai m??i ng?n ? c?ng lin k?t v?i s? l?y m?u ??i di?n. Trong h?u h?t tr??ng h?p, s? rt th?m nh? ???c th?c hnh trong chnh tr? by gi? lin k?t m?nh m? v?i s? l?y m?u ??i di?n. Tuy v?y, s? th?o lu?n cn nh?c c?a m?t m?t c?t ngang h?p l c?a nhn dn khng ph?i l cng nh? chnh ph?-t? qu?n nhn dn. S? rt th?m cho m?i ng??i m?t c? h?i ngang nhau ?? ???c ch?n; nh?ng v c? h?i ny l r?t nh?, n khng cho php t?t c? cc cng dn l?n l??t gi? ch?c v? cng. Thay vo ? n d?n ??n s? t?o ra m?t minipublic, m?t ki?n ??i ch?ng (counterfactual) l ??i di?n c?a ci cng lu?n l?n h?n c th? ngh?. ??y l m?t s? khc bi?t kh?ng l? th? hai v?i Athens. Trong thnh ph? Attic, khng ai ? g?i r?ng c th? c m?t s? phn k? ti?m n?ng gi?a m?t m?t h?i ??ng (Boule) hay cc ta n (Heliaia), v m?t khc Ekklesia (h?i ngh? nhn dn). Ng??c l?i, s? th?o lu?n cn nh?c ch?t l??ng cao gi?a cc nhm nh? cng dn ???c rt th?m ??a vo s? c?ng th?ng gi?a ki?n ???c khai sng c?a minipublic v ki?n c?a cng chng r?ng h?n. S? gi?ng nhau th?ng k gi?a cc ??i di?n m t? v nhn dn ch? l m?t ?i?m b?t ??u. Khi ???c ch?n, cc thnh vin c?a minipublic c th? ngh?, c?m nh?n, v l?p lu?n gi?ng nhn dn, nh? John Adams ? vi?t khi bi?n h? cho s? ??i di?n vi m. Nh?ng minipublic ph?i th?o lu?n cn nh?c, v trong qu trnh ny, n c th? thay ??i ki?n c?a n. N c th? b?t ??u ngh? b?ng cch no ? khc ?i, v ??y chnh xc l gi tr? gia t?ng c?a s? th?o lu?n cn nh?c (Sintomer 2010).

LN SNG TH? HAI: T?I CC MINIPUBLIC ???C TRAO QUY?N

Cc nh sng ch? ra ln sng th? nh?t c?a cc minipublic th?o lu?n cn nh?c ? hy v?ng r?ng cc k? thu?t ny s?m mu?n s? ???c s? d?ng r?ng ri, nh?ng k? t? cc n?m 2000, chng v?n ch?a th?y cc ?ng d?ng quy m l?n. ?i?u ny, theo Hans-Liudger Dienel (2010, p. 105), chuyn gia hng ??u v? cc b?i th?m ?on cng dn ? ??c, m?t ph?n l do s? lo ng?i, ???c by t? b?i cc nh bi?n h? cho cc minipublic th?o lu?n cn nh?c, v? vi?c b?o ton tnh thu?n khi?t v s? nghim tc c?a cc th? t?c nh? v?y:

Ti t? h?i li?u nh?ng ng??i bnh v?c n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c, v?i cch ti?p c?n x h?i c?a h?, v?i v?n ha hn lm v th?c h? c?a h?, c th? l m?t c?n tr? chnh cho s? p d?ng hng lo?t c?a cc b?i th?m ?on cng dn v cc d?ng c? th?o lu?n cn nh?c tr?c ti?p khc hay khng. H? c, chng ta c, th?c s? mu?n r?i niche (v? tr ??c tn) v gia nh?p cc lin minh m?i ?? th?y p d?ng hng lo?t c?a cc d?ng c? dn ch? th?o lu?n cn nh?c?

Ln sng th? nghi?m th? hai ? lm thay ??i tnh hnh ny. Ba d?ng c? c? ?i?n c?a ln sng th? nh?t v?n ph? bi?n, v vi trong s? cc di?n vin chnh c?a n, ?ng ch nh?t Ned Crosby v James Fishkin, v?n dnh lu ??n. H?n n?a, ln sng th? hai ?ang t?n d?ng cc thnh t?u v cc bi h?c c?a ti?n b?i c?a n: nh?ng k? thu?t cho vi?c ti?t ch? s? th?o lu?n cn nh?c t?t gi?a cc cng dn th??ng; b?ng ch?ng r?ng cc cng dn th??ng ny c th? th?o lu?n cn nh?c m?t cch h?p l khi ???c t? ch?c d??i cc ?i?u ki?n ?ng; cc gi tr? c?a tnh v t? v ch?t l??ng lin k?t v?i s? rt th?m chnh tr?; v t??ng r?ng s? rt th?m d?a vo m?t m?u ??i di?n hay m?t m?t c?t ngang h?p l c?a nhn dn v nh? th? cho php s? ?a d?ng nh?n th?c lu?n. Tuy nhin, cc di?n vin c?a ln sng th? hai l ?a d?ng h?n cc di?n vin c?a ln sng th? nh?t: Tr?c ti?p hay khng, nghin c?u hn lm ? nui d??ng cc quan ?i?m c?a cc nh ho?t ??ng. Cc nh ho?t ??ng rt th?m ? cng b? cc ti?u lu?n b?o v? s? ch?n b?ng b?c th?m trong chnh tr?, v t?p sch m?ng c?a nh bo David Van Reybrouck Ch?ng l?i cc cu?c B?u c? (2016), ???c d?ch sang nhi?u ngn ng?, ? tr? thnh m?t sch bn ch?y nh?t ton c?u. Cc phong tro x h?i v cc t? ch?c b?o v? n?n dn ch? c?p c? s? ? ch?p nh?n ?? xu?t. V?i ln sng th? hai ny, t??ng v? s? rt th?m ? khng cn l t?m nhn c?a ch? cc nh hn lm v cc nh c?i cch th? ch? n?a, cho d h? ti?p t?c ?ng m?t vai tr trung tm.

Ngoi ra, ln sng th? hai ?ang gip m? r?ng s? ?a d?ng c?a cc l?a ch?n. C s? th? nghi?m l?n h?n, v cc th? nghi?m ny ngy cng ???c lai v ?a d?ng. Hai ki?u rt th?m ? n?i ln (m?t s? phn bi?t c?t ngang ln sng th? hai nh?ng v??t xa h?n n nhi?u). Ki?u th? nh?t ???c dng ?? ch?n nh?ng ng??i tham gia trong m?t h?i ??ng, m?t ?y ban, m?t jury, hay m?t minipublic. N ? l ??c tr?ng c?a ln sng th? nghi?m th? nh?t v v?n quan tr?ng trong ln sng th? hai. M hnh th? hai ???c dng ?? ch?n cc c nhn cho ch?c v? cng. Trong th?i Trung C? v th?i k? ??u Hi?n ??i, chng ta ? th?y r?ng b?u c?, s? thu n?p, v s? rt th?m th??ng ???c k?t h?p ?? xc ??nh ai s? gi? ch?c v?. Lo?i lai ny ? khng t?n t?i trong ln sng th? nghi?m th? nh?t. Ln sng th? hai ? th?y m?t s? c? g?ng ?? k?t h?p s? ch?n ng?u nhin v cc cu?c b?u c?. ??u tin chng ta hy xem xt ng?n g?n vai tr c?a s? rt th?m trong chnh tr? ??ng, tr??c khi xem xt cc lo?i m?i c?a cc minipublic chi ti?t h?n.

S? rt Th?m trong Chnh tr? ??ng

S? rt th?m ? khng bi?n m?t hon ton kh?i chnh tr? ??ng trong th? k? th? m??i chn, nh?ng n v?n ???c dng ch? trong cc tr??ng h?p bn l?, nh? chng ta ? th?y, ch?ng h?n nh? phn ??nh ai th?ng gi?a hai ?ng vin ngang ?i?m nhau. S? ch?n b?ng b?c th?m c?ng ???c dng ?? phn b? cc gh? ???c dnh cho cc Dalit, cc thi?u s? s?c t?c, v cc ??ng c?p th?p h?n ? ?n ?? sau ??c l?p (trong m?t s? khu v?c b?u c?, ch? nh?ng ng??i t? m?t trong cc nhm ny ???c php gi?i thi?u mnh nh? cc ?ng vin). Ng??c l?i, b?t ??u trong cc n?m 2000, m?t lo?t th? nghi?m ??i m?i sng t?o ? rt cc ?ng vin ??ng b?ng th?m trong khung c?nh c?a cc cu?c b?u c? ??ng c?nh tranh. Th? nghi?m ??u tin thu?c lo?i ny ? x?y ra trong 2006 ? Marousi, m?t th? tr?n c? v?a trong ngo?i Athens. M?t tr?m ba m??i m?t cng dn ??a ph??ng ???c ch?n ng?u nhin ? b? phi?u cho ai nn l ?ng vin th? tr??ng ???c PASOK, ??ng X h?i (ch? ngh?a) Hy l?p ?? c? (Buonocore 2006, pp. 68). H? ? dng ton b? ngy ?? ki?m th? cc c nhn khc nhau ?ang ?ng c?, lm vi?c lun phin gi?a cc phin ton th? v cc nhm nh? h?n, v trong t?i khuya cu?i cng h? ? ch?n nhn v?t m tnh c? ? t n?i ti?ng nh?t, m?i ngay bu?i sng ?. Qu trnh ny ???c tri?u t?p b?i ??ng X h?i ??a ph??ng, theo yu c?u c?a George Papandreou, lnh t? qu?c gia c?a PASOK v ch? t?ch c?a Qu?c t? X h?i ch? ngh?a lc ?. Cu?c b?u c? s? b? ??i m?i sng t?o ny ???c truy?n c?m h?ng b?i s? th?m d th?o lu?n cn nh?c v ???c l?i t? s? gip ?? tch c?c c?a James Fishkin. Theo George Papandreou, khi nhu c?u t?ng ln cho s? tham gia trong cc n?n dn ch? ???ng th?i, Athens c? ?i?n c th? cho m?i ti chuyn mn qu gi; s? ch?n b?ng b?c th?m h?n n?a c th? b?o ??m cc c? h?i bnh ??ng trong kha c?nh ny. Ngoi ra, th? t?c ???c Fishkin sng ch? ??a ra s? ?ng h? khoa h?c cho s? l?y m?u ??i di?n ?ch th?c v s? hnh thnh m?t cng lu?n ???c khai sng. N?u s? truy?n c?m h?ng hng bi?n ??n t? Hy L?p c? ?i?n, th?c hnh th?c s? l st h?n v?i cc th?c hnh c?a C?ng ha Venetia, v?i cc ?y ban b?u c? ???c ch? ??nh m?t ph?n b?ng s? rt th?m. Cc th? nghi?m khc ? x?y ra theo cch ny, nh?t l trong cc ??ng nh? u chu. Ch?ng h?n, vo ??u cc n?m 2010, ??ng b? ??a ph??ng Metz c?a ??ng Xanh Php ???c ch?n ng?u nhin cc ?ng vin c?a n cho cc cu?c b?u c? ??a ph??ng v l?p php t? t?p h?p cc ??ng vin c?a n. Nh?ng ng??i ch?ng bao gi? tham gia vo c?nh tranh n?i b? v m?t cu?c ch?y ?ua b?u c? khi ?, th?c ra ? tr? thnh cc ?ng vin. Trong cc cu?c th?m d, cc ?ng vin ???c ch?n ng?u nhin ? ??t cc ?i?m s? so snh ???c v?i ?i?m s? c?a cc ?ng vin Xanh khc ???c ch?n qua b?u c? n?i b?. M t? s? th? nghi?m, m?t trong cc ?ng vin, v?i m?t xu?t x? trong t? ch?c c?ng ??ng, ? gi?i thch r?ng s? rt th?m cho php chng ti ni v?i nh?ng ng??i ? ? trong chnh tr? su?t ??i h?, v tin r?ng chnh tr? l th?m quy?n ??c quy?n c?a h?, r?ng th?c ra ?i?u ny khng ph?i th? (Sintomer 2011, p. 179).

Tuy v?y, chnh Mexico ? ch?ng ki?n bi?n th? tham v?ng nh?t c?a s? rt th?m ???c dng ?? ch?n cc ?ng vin b?u c?. Th? t?c ???c th?o lu?n si n?i vi n?m trong cc gi?i hn lm v chnh tr? nh? nhau. R?i n ???c ?? xu?t b?i Movimiento Regeneracin Nacional (Morena), ??ng c?a t?ng th?ng cnh t? t??ng lai, Manuel Lpez Obrador (Aguilar Rivera 2015). Morena ? quy?t ??nh ?? ch?n hai-ph?n-ba cc ?ng vin c?a n cho b?u c? l?p php vo ngy 7 thng Su 2015 dng m?t s? k?t h?p c?a b?u c? v x? s? (m?t ph?n ba khc ???c dnh cho cc ?ng vin bn ngoi khng ph?i l cc ??ng vin c?a ??ng). Trong m?i khu v?c b?u c?, nh?ng ng??i ?ng h? ??ng g?p nhau trong cc h?i ??ng ?? bu 10 c nhn (5 nam v 5 n?), t? ? cc ?ng vin ??n l??t ???c ch?n dng m?t h? th?ng x? s? kh?ng l? m?t d?ng c? b?t ch??c th?c hnh insaculacin c? x?a. Manuel Lpez Obrador ? m t? k?t c?c c?a th? t?c ch?n ny v?i cc t? sau ?y: S? may r?i quy?t ??nh cho chng ta, v khng ph?i ch? ngh?a thn h?u. Khng cn h? hng no c?a cc nh lnh ??o ch? huy t? trn xu?ng n?a, cc tn ???c rt ra t? cc v l nh?ng ng??i ?n ng v ?n b c?a nhn dn, cc cng dn m chng ta khng th? nghi ng? v? b?t k? vi?c lm sai tri no, cc cng dn t?t t?n t?y v?i ??t n??c c?a h?. Th? nghi?m ny ? c tc ??ng ?ng k? r?i kh?p n??c l?n th? hai c?a M? Latin, cho php nh?ng ng??i ngoi m s? ch?ng bao gi? ???c ch?n ?? tr? thnh cc ?ng vin v, ??i v?i nhi?u ng??i, cc thnh vin c?a qu?c h?i qu?c gia v qu?c h?i vng hay c?a cc h?i ??ng thnh ph?. Nhi?u ng??i h?n ??n t? giai c?p lao ??ng v cc nhm d??i ? ???c bu. Trong cc khu v?c b?u c? v?i m?t thnh vin qu?c h?i ???c ch?n qua th? t?c ny, ??ng Morena ? c cc k?t qu? t?t h?n trong cc cu?c b?u c? l?p php 2021, khi d?ng c? ny ???c nh?c l?i. Kh l th, nh?ng ng??i m?i ??n ny th??ng kh tch c?c trong cc hi?p h?i v cc NGO trong cc khu v?c b?u c? c?a h?: H? khng ph?i l cc chnh tr? gia chuyn nghi?p, nh?ng ng??c v?i cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin, h? ? khng b? tch r?i kh?i x h?i dn s? c t? ch?c, v c?p c? s? ??ng ??u tin ? ph?i b?u h? vo danh sch ng?n m t? ? s? rt th?m x?y ra (Poertner 2002). H? t?o thnh m?t hnh th?c c?a s? ??i di?n m t? ghp n?n dn ch? b?u c? (elective democracy), n?n dn ch? lin k?t (associative democracy), v s? ch?n ng?u nhin. ??ng th?i, n c?ng ? lm t?ng quy?n l?c c?a Manuel Lpez Obrador c s?c li cu?n b?ng vi?c lm y?u t?m quan tr?ng c?a c?a cc phe phi n?i b? bn trong Morena. Tm l?i, l kh ?? ??a ra b?t k? k?t lu?n cu?i cng no v? tnh hi?u qu? chnh tr? vo giai ?o?n ny.

S? k?t h?p ny c?a s? rt th?m v cc cu?c b?u c? gi?ng cch nhi?u qu trnh b?u c? ? x?y ra trong th?i Trung C? v th?i k? ??u Hi?n ??i. Ng??c l?i ? khng c ti?n l? l?ch s? no cho s? ??a rt th?m vo ?? ch?n cc thnh vin c?a cc h?i ??ng ??ng hay cc ?y ban trung ??ng ??ng. T?i Ty Ban Nha, cc ??ng b? khu v?c c?a cc ??ng cnh t? Izquierda Unida v Podemos c?ng ? th?c hi?n s? rt th?m bn trong cc th? t?c n?i b? c?a chng. T?i Andalusia, Izquierda Unida ???c ch?n ng?u nhin 15 ph?n tr?m c?a cc ??i bi?u c?a h?i ??ng 2017 c?a n. T?i Valencia v Murcia, Podemos ? rt th?m 17,5 ph?n tr?m cc thnh vin c?a ?y ban th??ng tr?c c?a n, v th? t?c s? ???c m? r?ng ra cc ??o Balearic v Aragon. T?i Php, trong 2017, 25 ph?n tr?m c?a ?y ban trung ??ng c?a Rpublique en marche! (C?ng ha Ti?n b??c!), t? ch?c chnh tr? c?a Macron T?ng th?ng Php m?i, ? ???c ch?n ng?u nhin gi?a cc thnh vin. Phong tro dn ty cnh t? Les Insoumis c?ng dng s? rt th?m gi?a cc thnh vin ?? ch?n 1.200 ??i bi?u ?i d? ??i h?i ton qu?c 2017 c?a n, v ? l?p l?i th? nghi?m ny trong nh?ng n?m ti?p theo. M?t s? ??ng nh? h?n c?ng ? ch?n ng?u nhin cc ?ng vin l?p php hay cc thnh vin c?a ?y ban th??ng tr?c c?a chng.

Cc Minipublic Th?o lu?n cn nh?c v n?n Dn ch? Tham gia

S?c t??ng t??ng dn ch? ? phong ph ??n m?c l khng th? ?? m t? t?t c? cc hnh th?c khc nhau c?a cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin k? t? cc n?m 2000. Tuy nhin, n?m t?p h?p chnh c?a cc th? nghi?m c th? ???c phc h?a: s? lai ha n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c v n?n dn ch? tham gia; s? k?t h?p cc minipublic th?o lu?n cn nh?c v?i n?n dn ch? tr?c ti?p; s? t?o ra m?t m hnh m?i, H?i ngh? Cng dn; m?t ?? xu?t dng s? rt th?m ?? ch?n (cc th?m phn c?a) Ta n T?i cao; v cc h?i ??ng th??ng tr?c ???c rt th?m bn trong cc t? ch?c hay cc hi?p h?i.

T?p ??u tin c?a cc ??i m?i t?n d?ng cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin bn trong ??ng h?c tham gia l?n h?n, ??c bi?t l?p ngn sch tham gia. Nh? chng ta ? th?y, m?c d nh?ng ng??i bnh v?c n?n dn ch? tham gia ? ch ??n ch?t l??ng th?o lu?n cn nh?c c?a cc th? t?c, ban ??u h? ? b? qua hay c m?t thi ?? kh ng? v?c ??i v?i cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin. Khi thnh ph? Porto Alegre tri?u t?p m?t h?i ngh? ?? ki?m ?i?m m??i n?m ??u tin c?a l?p ngn sch tham gia v cng b? tuy?n t?p c?a h?i ngh? vo ??u cc n?m 2000, ? ch? c m?t bi bo, ???c m?t h?c gi? Php vi?t, nh?c ??n kh? n?ng k?t h?p d?ng c? l?p ngn sch tham gia ban ??u v?i s? rt th?m; bi bo ny ? khng tm th?y ti?ng vang no trong th? ? c?a phong tro ton c?u ha-khc [alter-globalization] (Sintomer 2002, pp. 5767).

Tuy v?y, b?t ??u trong cc n?m 2000, l? h?ng gi?a n?n dn ch? tham gia v n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c ? b?t ??u khp l?i ? cc ph?n khc c?a th? gi?i. Cc b?i th?m ?on cng dn Berlin, ???c tri?u t?p ??u tin gi?a 2001 v 2003, l m?t trong nh?ng th d? l th nh?t, ??c bi?t v chng ? lai cc t? l?p k? ho?ch c?a Peter Dienel theo m?t cch l th (b?n thn Dienel ? khng hi lng v?i s? ??i m?i ny). T?i m?i trong s? 17 qu?n ???c lin bang nh?m cho ??i m?i ? th? c?a th? ?, m?t s? ti?n 500.000 euro ???c c?p cho m?t nhm c? dn cho cc d? n (Rcke and Sintomer 2005, pp. 139160). Cc b?i th?m ?on Berlin ? khc v?i m hnh c? ?i?n theo ba cch. Th? nh?t, h? h?p trong m??i l?m phin 2- hay 3-gi?, m, ng??c v?i th?i k? 3 ngy lin ti?p ph? bi?n h?n, cho php cc thnh vin lm quen v?i thng tin v phc h?a ra x??ng s?ng c?a ci c th? m?t ngy tr? thnh m?t c? th? v?nh vi?n. Th? hai, n?a c?a cc b?i th?m vin ???c ch?n b?ng th?m t? danh sch c? dn, v m?t n?a l cc cng dn tch c?c trong vng ??a ph??ng. Th? ba, v quan tr?ng nh?t, cc cng dn ny ???c trao quy?n l?c ra quy?t ??nh, v cc nh ch?c trch ??a ph??ng c? g?ng theo l?i khuyn c?a h?, bn trong cc gi?i h?n th?m quy?n v php ch? c?a h?.

Khi cc b?i th?m ?on ny ???c thi?t l?p, nhi?u phong tro x h?i ?i?n hnh cho thnh ph? Berlin nh? phong tro c?a nh?ng ng??i chi?m ch? (squatters) ? suy tn v? quy?n l?c, nh?ng s? tham gia v?n l m?t v?n ?? quan tr?ng. M?t chnh sch ? th? lin bang ? t?o ra m?t c?a s? c? h?i chnh tr? v hnh chnh trong ? cc b?i th?m ?on ? c th? ???c t?o ra; s? tham gia c?a nh?ng ng??i ??a ph??ng l m?t m?c tiu chi?n l??c ???c tuyn b? v, b? ?nh h??ng c?a cc truy?n th?ng Anh-M?, s? trao quy?n cho nh?ng ng??i v?i t quy?n l?c nh?t trong x h?i ???c khuy?n khch. Cu?i cng, cc sng ki?n ???c ??a ra trong cc qu?n ny c?a Berlin ? c kh? n?ng ???c l?i t? m?t xu h??ng c?i cch chnh quy?n ??a ph??ng r?ng h?n. Neues Steuerungsmodell, m?t phin b?n dn ch?-x h?i c?a s? Qu?n l Cng M?i, ? th? nui d??ng ho?t ??ng h??ng-m?c tiu ngang cc ranh gi?i truy?n th?ng, v ?? thc ??y s? c?i m?, s? gim st, v trch nhi?m ? t?t c? cc m?c hnh chnh, v?i m?t quan ?i?m ?? tho d? cc c?u trc th? b?c. S? thi?t l?p cc nh qu?n l qu?n trong n?m 1999 t?i cc vng b? chnh sch thnh ph? tc ??ng ? c ngh?a l khuy?n khch c? s? trao quy?n c?ng ??ng v hi?n ??i ha hnh chnh.

S? bao g?m cc nh ho?t ??ng trong cc b?i th?m ?on Berlin ???c cho hng nh? ?ng h? s? h?p tc gi?a x h?i dn s? c t? ch?c v cc cng dn th??ng, v s? rt th?m ???c xem nh? m?t d?ng c? ?? m? r?ng v ?a d?ng ha (v? m?t tu?i, gi?i, v dn t?c) gi?i c?a cc cng dn tham gia v??t ngoi bin ch? chnh th?c. M?c d nh?ng ng??i tr? ???c ??i di?n th?p m?t cht, nh? nh?ng ng??i b? h?c v nh?ng ng??i nh?p c?, thi?u st ny l t n?i b?t h?n trong cc c? ch? d?a vo s? tham gia tnh nguy?n. Cc nh qu?n l qu?n ? c m?t ch?c n?ng then ch?t trong vi?c l?p cc b?i th?m ?on, tch c?c chu?n b? cc phin, gip gi? cc cu?c th?o lu?n s?ng ??ng, v gim st cc d? n ???c t?o ra. Cc NGO c ??ng k c?ng ?ng m?t vai tr tch c?c: Chng trnh by hai ph?n ba cc d? n d??i s? xem xt c?a cc b?i th?m ?on; g?n n?a s? b?i th?m vin ???c tuy?n m? t? hng ng? c?a chng; v chng th?c hi?n h?u h?t d? n m cu?i cng ???c ch?p nh?n. Khi so snh, cc cng dn th??ng c tr?ng l??ng t h?n. M?c d h? chi?m n?a s? b?i th?m vin, h? hi?m khi ?? xu?t cc d? n v ?ng gp t th??ng xuyn h?n cho s? th?c hi?n chng; vai tr c?a h? l r r?t nh?t trong cc cu?c th?o lu?n. V? ph?n cc ?y vin h?i ??ng ???c bu v cc quan ch?c thnh ph?, s? can thi?p c?a h? x?y ra ch? y?u tr??c v sau s? phn x? jury.

Gi tr? c?t li c?a cc b?i th?m ?on n?m trong n?ng l?c c?a cc cng dn ?? l?y cc quy?t ??nh v? cc d? n ??a ph??ng. M?c d t?ng s? ti?n ???c ni ??n l m?t ph?n b t?o c?a ngn sch Berlin, chng khng ph?i l khng quan tr?ng. Nh? n?ng l?c ra quy?t ??nh ny, cc b?i th?m ?on Berlin th?c ra l g?n h?n v?i cc c? ch? l?p ngn sch tham gia v? b?n ch?t. T?ng c?ng 700 d? n ???c ti tr? m?t ph?n hay ton b? theo cch ny trong hai n?m ??u t?n t?i c?a cc b?i th?m ?on, h?u h?t trong s? chng ???c h??ng t?i s? gip ?? tr? em hay nh?ng ng??i tr?. M?c d th? t?c ny ? thnh cng trong vi?c th?c hi?n c?a n, n ? b? h?n ch? ? m?c vi m v khng cho php nhi?u ??i tho?i gi?a dn c? v cc chnh tr? gia.

M?t chi?u chnh tr? c? b?n hi?n di?n. Vi b?i th?m ?on ? yu c?u b??c ra ngoi vai tr ???c phn cho chng (h?t nh? b?i th?m ?on xt x? ? ??nh k? c thin h??ng ?? v hi?u ha lu?t), nh?ng ?i?u ny r rng v??t ra ngoi ci cc quan ch?c s?n sng ch?p nh?n. M?t s? b?i th?m vin mu?n h?n ? tham gia trong cc hi?p h?i x h?i dn s?, v cc NGO ? ???c l?i t? kinh nghi?m c?a h?. Tuy v?y, s? th?c r?ng cc phin x?y ra ??ng sau cc cnh c?a ?ng ch?c ch?n lm gi?m tc ??ng ??n cc c?ng ??ng ??a ph??ng, v h?u h?t c? dn ? v?n khng bi?t s? t?n t?i c?a chng. Qu trnh h?u h?t gi? l?i m?t ??ng l?c t? trn-xu?ng: Cc phong tro x h?i khng c s? ki?m sot cc v? vi?c, v cc d? n c th? ch? hi?u ch?nh bn l? cc xu h??ng tiu c?c ??a ph??ng. Nh? m?t k?t qu?, th? nghi?m ? t? t? tn ?i m khng gy ra b?t k? ph?n ?ng cng chng m?nh no.

T?i H Lan, hai th? nghi?m ???c kh?i x??ng trong 2017 v 2018 m?t cch t??ng ?ng c v? ?i theo h?t h??ng t??ng t?. Cc h?i ??ng ? th? qu?n trong hai thnh ph?, Groningen v Rotterdam, by gi? ???c ch?n b?ng th?m thay cho ???c bu hay ???c thu n?p. ?? ti tr? cc d? n c?ng ??ng ? m?c khu dn c?, chng ???c trao quy?n ?? phn ph?i 200.000 euro m?i hai n?m v 50.000 euro m?i n?m, m?t cch t??ng ?ng (Lucardie 2019). Cc qu trnh lai khc ?ng l?u : M?t trong s? l th nh?t l s? dng s? ch?n b?ng b?c th?m cho m?t s? ngn sch tham gia. M?t th? nghi?m ch?ng h?n ???c thc ??y ? Australia b?i Qu? Dn ch? M?i, m?t trong cc t? ch?c xu?t s?c nh?t bi?n h? cho s? rt th?m trong chnh tr?. H?i ??ng City of Canada Bay, ? ? th? Sydney, ? quy?t ??nh ?? ch?n b?ng th?m cc cng dn s? tham gia vo l?p ngn sch tham gia, m?c d ci sau ch? c quy?n t? v?n (Thompson 2012, article 5). Trong cc n?m 2000, t?i qu?n Lichtenberg c?a Berlin, v th? tr?n Emsdetten ? Ty ??c, cc cng dn ???c m?i ng?u nhin ?? tham gia cc cu?c h?p ngn sch v? ti chnh v d?ch v? chnh quy?n ??a ph??ng: S? ch?n b?ng b?c th?m ???c xem v? m?t ??a ph??ng nh? vi?c ?ng h? s? tham gia ??i di?n v? m?t x h?i h?c, v nh? m?t ph??ng ti?n ?? khi?n nhn dn tham gia (Sintomer, Herzberg and Rcke 2016).

S? rt th?m c?ng ???c dng trong ngn sch tham gia c?a cc thnh ph? ??c, Ty Ban Nha, v Php khc. T? 2001 ??n 2008, trong th? tr?n Php nh? Pont-de-Claix (12.000 c? dn n?m ? ngo?i Grenoble), t??ng v? dng ph??ng php ny ? ??n gin ti?p t? kinh nghi?m c?a cc b?i th?m ?on Berlin. Trong th?i k? b?y n?m ny, cc ?y vin h?i ??ng ??a ph??ng ? ch?n cc tn dng m?t lo?i bt m t? ? cc s? x? s? ???c rt, ch? y?u b?i v x? s? l ph? bi?n trong cc l? h?i cng khai; nh? m?t k?t qu?, ng??i dn bi?t c? d?ng c? ho?t ??ng th? no v ? ?u ng??i ta c th? nh?n ???c. Pont-de-Claix ? pht tri?n m?t th? t?c hai giai ?o?n. T?i m?c khu dn c?, cc ?y ban ? m? cho b?t k? ai mu?n d? v h?p m?t l?n m?i ba thng. Ho?t ??ng chnh l phn b? ngn qu? (16.000 euro trn khu) m h?i ??ng th? tr?n ? c s?n cho nh?ng s? c?i thi?n nh? ??a ph??ng. ? m?c th? tr?n, m?t H?i ??ng T? v?n Ngn sch g?m 50 thnh vin h?p vi l?n m?t n?m, g?m cc cng dn ???c ch?n ng?u nhin t? s? ??ng k b?u c? (v?i m?t h?n ng?ch cho nh?ng ng??i d??i 25 tu?i), c?ng hai ??i di?n t? m?i ?y ban khu dn c?. Th? t?c ny ? trnh m?t h? th?ng hnh thp trong ? m?c th? tr?n g?m ch? cc ??i bi?u t? cc khu dn c?, nh? ? th? ? Porto Alegre. Tuy v?y, th? nghi?m ny ? bi?n m?t m khng c m?t d?u v?t no khi ?a s? chnh tr? ??a ph??ng thay ??i. Cc n?i khc ? pht tri?n thay cho n. Trong 2014, m?t jury cng dn ???c thnh l?p theo cch ? ?? phn b? minh b?ch v v t? nh ? ???c tr? c?p trong lng Salon de Provence, ? mi?n Nam n??c Php. T??ng t?, trong 2013, vi thnh vin qu?c h?i Php ? l?p ra m?t jury cng dn ?? phn ph?i cc qu? qu?c h?i m h? c s? ti?p c?n m?t cch h?p php. N?m tr??c, s? dng ty c?a cc qu? ? ? ? trung tm c?a m?t v? b b?i, v ? tr? nn c?t y?u cho m?t s? v? ??i di?n ?? ??ng xa kh?i cc ??ng nghi?p c?a h?, trong khi ??ng th?i by t? mong mu?n c?a h? ?? pht tri?n m?t h? th?ng tham gia.

Trong 2005, th? tr?n Trung qu?c Tr?ch Qu?c (Zeguo) th?m ch ? k?t h?p s? l?p ngn sch tham gia x?y ra trong thnh ph? n L?nh [Wenling] (m?t thnh ph? mi?n ?ng Trung qu?c v?i m?t dn s? h?n m?t tri?u ng??i) v?i m?t phin b?n c?a cc cu?c th?m d th?o lu?n cn nh?c (Fishkin et al. 2010, pp. 114). M?t nhm l?n c?a cc cng dn ???c ch?n ng?u nhin th?o lu?n cc d? n khc nhau ? m?c thnh ph? v b? phi?u, ti?p sau s? th?o lu?n cn nh?c c?a h?, v? ?u tin cc d? n nh? th? no. Cc thnh vin c?a h?i ??ng thnh ph?, ? d? h?i ngh? m khng ???c php can thi?p, sau ? s? h?p; cc quy?t ??nh c?a h? ni chung ? theo cc khuy?n ngh? ???c cc cng dn cung c?p (He 2011, pp. 89101). Mu?n h?n, m?t h?n ng?ch ???c l?p ra ?? cho php s? ??i di?n qu c?a cc doanh nhn, sao cho giai c?p x h?i ny, quan tr?ng cho s? pht tri?n kinh t?, c th? c nhi?u ?nh h??ng h?n tr?ng l??ng nhn kh?u h?c c?a n c th? ? cho php n?u khc ?i. M?t trong nh?ng s? ??c ?o c?a th? nghi?m c?i cch ngn sch n L?nh, m ???c xem nh? m?t m hnh ? Trung Qu?c, l n cho php cc thnh vin c?a h?i ??ng l?p php ??a ph??ng ?? ?nh h??ng ??n cc th??ng l??ng ngn sch, m?t khc l m?t k? tch hi?m ? n??c ny, n?i chnh quy?n ??a ph??ng v ??ng c?ng s?n th??ng c ??c quy?n de facto v? cc v?n ?? nh? v?y (Cheng, Sheh, and Li 2015, pp. 115118). Tr?ch Qu?c l th? tr?n Trung qu?c duy nh?t n?i s? rt th?m ? ???c th?, v?i thnh cng v?a ph?i. Th?t l th ?? l?u r?ng ? Tr?ch Qu?c nh? ? Pont-de-Claix, m?t tr ch?i lotto ???c dng ?? ch?n ng?u nhin nh?ng ng??i tham gia (tuy v?i m?t d?ng c? r?t hi?n ??i ? Trung Qu?c).

Cc Minipublic Th?o lu?n cn nh?c v n?n Dn ch? Tr?c ti?p

Trong m?t h??ng th? ba, s? ??i m?i ? d?n ??n s? k?t h?p cc minipublic th?o lu?n cn nh?c ???c rt th?m v?i n?n dn ch? tr?c ti?p (Steenbergen et al. 2015, pp. 187204). Th? nghi?m ??u tin theo cch ny l H?i ngh? Cng dn British Columbia (2004), ti?p theo b?i th? nghi?m Ontario n?m sau ?. Th? nghi?m tr??c ? tr? thnh m?t ngu?n c?m h?ng cho cc vng khc. T?i Ireland, ti?p theo m?t sng ki?n ???c cc nh hn lm v m?t nhm g?i l Chng ta cc Cng dn kh?i ??ng ? ???c m hnh British Columbia tr?c ti?p gy c?m h?ng, m?t pilot H?i ngh? Cng dn g?m 100 c nhn ? h?p trong 2011. Nhm ? ??a ra cc g?i cho c?i cch hi?n php v ? nh?n ???c s? ??a tin media ?ng k?. Sau cu?c b?u c? 2011, chnh ph? m?i ? tn thnh t??ng. ???c ?a s? cc ??ng ?ng h?, n ? tri?u t?p m?t H?i ngh? L?p hi?n, 67 trong s? 100 thnh vin c?a n ? l cc cng dn ???c ch?n ng?u nhin t? s? ??ng k b?u c?. Nh?ng ng??i khc ? l cc chnh tr? gia, ?? trnh ph?n ?ng tiu c?c t? cc ??ng chnh tr? m ? lm cho vi?c ch?p nh?n cc ki?n ngh? ??n t? cc h?i ngh? cng dn ? British Columbia hay Ontario kh kh?n h?n. M?t s? ?? xu?t ? n?i ln t? cng vi?c c?a H?i ngh?, vi trong s? ? cu?i cng ? ???c chnh ph? v qu?c h?i ch?p nh?n. Quan tr?ng nh?t ? l m?t s?a ??i hi?n php nh?m t?i vi?c h?p php ha hn nhn ??ng-gi?i, m cu?i cng ? ???c m?t cu?c tr?ng c?u dn trong thng N?m 2015 ph chu?n. M?c d m?t s?a ??i khc, v? gi?i h?n nhi?m k? t?ng th?ng, ? b? bc b?, m?t trong nh?ng c? g?ng tham v?ng nh?t ?? k?t h?p n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c v n?n dn ch? tr?c ti?p v?n c th? ???c xem l m?t thnh cng v? ??i (Farrell, Harris, and Suiter 2016, pp. 33ff). Qu trnh ???c l?p l?i trong 20162018, l?n ny x? l s? ph thai, v trong 20202021, v?i cc v?n ?? bnh ??ng gi?i, c? hai l?n v?i cc h?i ngh? ???c ch?n hon ton b?ng th?m (Courant 2021). Cc ch? ?? ny ? r?t quan tr?ng, nh?t l trong m?t n??c ?a s? Cng gio.

M?t trong cc th? nghi?m l th nh?t v?i cc b?i th?m ?on cng dn, ???c g?i l Xt l?i Sng ki?n Cng dn (Citizens Initiative Review), ???c ti?n hnh ? Oregon. Ti?p theo m?t phong tro c?p c? s? ku g?i n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c ha gi?i v?i cc hnh th?c hi?n c c?a n?n dn ch? tr?c ti?p (Gastil 2000), v ???c l?i t? s? tham gia c?a Ned Crosby, nh sng ch? ra cc b?i th?m ?on cng dn, cc thnh vin chnh ph? bang t? c? hai bn l?i ?i (t?c l dn ch? v c?ng ha) ? quy?t ??nh ?? th? ch? ha vi?c dng cc panel cng dn ???c ch?n ng?u nhin. Citizens Innitiative Review ???c ch?p nh?n chnh th?c trong 2011. Nguyn t?c c?a n l nh? sau: M?t khi m?t s? thu th?p ch? k thnh cng nh?ng tr??c khi vi?c b? phi?u x?y ra, m?t panel cng dn c? tri ???c tri?u t?p v tranh lu?n v?n ?? ???c ??a ra tr?ng c?u dn . Quy?t ??nh c?a panel sau ? ???c chia s? v?i cc cng dn, c?ng nh? ti li?u thng tin thng th??ng ???c phn pht (cc ki?n t? c? nh?ng ng??i ?ng h? v ph?n ??i sng ki?n). V?i lo?i th? t?c ny, n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c khng lch n?n dn ch? tr?c ti?p, m ?ng h?n lm t?ng thnh ph?n duy l c?a n. H?n n?a, nn l?u r?ng vo cu?i s? th?o lu?n cn nh?c, cc panel bu?c ph?i trnh by r m?t l?p tr??ng ?a s?, h?n l ??t s? ??ng thu?n. Cc ?? xu?t nh? th? ???c ?? trnh cho b?i th?m ?on ?? xem xt v s? b? phi?u nhn dn bao ph? m?t d?i r?ng ch? ??: ??a s? k?t n t?i thi?u b?t bu?c vo (b? ngoi ?? r?n ?e t?i ph?m); h?p php ha cc tr?m pht c?n sa y t?; h?p php ha cc casino khng thu?c b? t?c; c?i cch thu? cng ty, vn vn. Cc ?nh gi v? th? t?c ph?n l?n ? tch c?c: T?ng th?, ch?t l??ng th?o lu?n cn nh?c c?a n ???c qu?ng b (Knobloch et al. 2013a, pp. 105125; 2013b; Gastil, Knobloch, and Reitman 2015, pp. 2140), v tc ??ng c?a cc ki?n c?a cc b?i th?m ?on ln s? b? phi?u ? l ?ng k?. Citizens Initiative Review ??t ???c s? n?i ti?ng qu?c t?. Cc bang khc c?a Hoa K? b?t ??u ??a vo cc d?ng c? t??ng t? v trong 2020, m?t d? n pilot ? ???c ki?m th? t?i Sion, th? ph? c?a t?ng Valais ? Th?y S?, n??c m ? ? n?n dn ch? tr?c ti?p hi?n t?i pht tri?n nh?t trn th? gi?i.[1]

Cc H?i ngh? Cng dn: M?t Jury V t? hay m?t H?i ??ng Chnh tr??

Cc h?i ngh? cng dn nh? th? ???c k?t h?p v?i n?n dn ch? tr?c ti?p trong vi th? nghi?m quan tr?ng. Trong cc khung c?nh khc, cc h?i ngh? cng dn b?t ??u ??i di?n m?t m hnh ring, bn c?nh cc b?i th?m ?on cng dn, cc h?i ngh? ??ng thu?n, v cc cu?c th?m d th?o lu?n cn nh?c. Nh? chng ta ? th?y, th? nghi?m ??u tin ? x?y ra ? British Columbia, t?nh c di?n tch l?n th? ba c?a Canada. S? truy?n c?m h?ng cho d? n ? ??n t? c? cc b?i th?m ?on nhn dn trong ngnh t? php v cc cu?c th?m d d? lu?n th?o lu?n cn nh?c. Tuy v?y, tn ? ti?t l? m?t s? thay ??i v? m?t m?c tiu: M?t h?i ngh? (assembly-h?i ??ng) khng cn l m?t poll (cu?c th?m d d? lu?n) n?a v n nh?m ?? ??i di?n nhn dn v ?? xu?t cc gi?i php s? ???c tch h?p tr?c ti?p vo qu trnh ra quy?t ??nh. Th? nghi?m ny ? ch?a t?ng c v? quy m: M?c tiu c?a n khng ch? ?? th?o lu?n m ?? pht tri?n m?t ?? xu?t tr??c ? chnh ph? ? cam k?t ?? trnh cho m?t cu?c tr?ng c?u dn . Ch?a bao gi? tr??c ?y m?t nhm cng dn ???c ch?n b?ng th?m ? c trch nhi?m l?n lao ??n v?y trong m?t n?n dn ch? hi?n ??i.

Th? t?c ny c th? thm d?ng-lao ??ng h?n nhi?u so v?i s? th?m d th?o lu?n cn nh?c bnh th??ng. Trong tr??ng h?p Canada, m?t gi?y m?i ???c g?i t?i 200 c? tri trong m?i khu v?c b?u c?, ???c ch?n ng?u nhin theo cc h?n ng?ch tu?i v gi?i. T? nh?ng ng??i ? ch?p nh?n, 10 ?n ng v 10 ?n b l?i ???c rt b?ng th?m ?? tham gia vo cc cu?c h?p thng tin phn tn, v sau ? m?t nam v m?t n? ???c ch?n ng?u nhin trn khu v?c b?u c?. Thm vo t?ng s? 158 ng??i tham gia ny l hai ng??i B?n ??a ? tham gia trong cc cu?c h?p v khng ai t? nhm nhn kh?u h?c ? ???c rt th?m, n c v? l m?t s? c? quan tr?ng ?? ch?nh s?a. T?t c? chi ph tham gia vo s? ki?n (k? c? trng tr? s? sinh) ???c ph?, c?ng m?t tr? c?p hng ngy 150 dollar Canada (Milner 2005, pp. 38; Lang 2007). Cc cu?c h?p ???c t? ch?c trong su cu?i tu?n t? 10 thng Ging ??n 21 thng Ba 2004, v cc cu?c ny ???c ti?p theo b?i hng t phin phn tn. Vo cu?i pha ny, m?t Tuyn b? S? b? cho Nhn dn British Columbia ? tm t?t cc l?a ch?n d??i s? xem xt, v?i kh? n?ng cho cc cng dn ?? trnh nh?ng s? ?ng gp. Sau khi ngh? h, H?i ngh? Cng dn ? hon t?t cng vi?c c?a n trong ba cu?i tu?n trong thng Chn v thng M??i 2004, t?i ??i s?nh ???ng c?a Vancouver Center; cc phin c?a n ???c truy?n hnh v ? thu ht ???c s? ch ?ng k?. Cc cng dn b?t ??u v?i vi?c ch?n hai l?a ch?n kh? d?: L?a ch?n th? nh?t, noi theo m hnh ??c, ?? xu?t s? k?t h?p cc ??i di?n ???c bu tr?c ti?p trong cc khu v?c b?u c? c?a h? v?i cc ??i di?n khc ???c bu t? m?t danh sch ??ng ?? b?o ??m s? ??i di?n t? l?; l?a ch?n khc l ph??ng php, h?t s?c ph?c t?p, g?m vi?c b?u 2 ??n 7 ??i di?n trn khu v?c b?u c? (ph? thu?c vo ?? l?n c?a khu v?c b?u c?), trn m?t c? s? t? l? m t?i thi?u ha vai tr c?a cc ??ng b?ng vi?c trnh h? th?ng danh sch (??ng). V s? khng tin c?a h? vo cc ??ng chnh tr?, ? khng ng?c nhin r?ng m?t tuy?t ??i ?a s? cng dn ? ch?n gi?i php th? hai (Phi?u ??n C th? Chuy?n nh??ng [Single Transferable Vote]). Vi?c ny ???c ?? trnh cho m?t cu?c tr?ng c?u dn vo ngy 17 thng N?m 2005, cc ??ng ? tuyn b? s? trung l?p c?a chng v? v?n ??. ?? c hi?u l?c, c?i cch ???c ?? xu?t ph?i ???c t nh?t 60 ph?n tr?m s? phi?u b? kh?p t?nh v t nh?t 50 ph?n tr?m trong 60 ph?n tr?m c?a cc khu v?c b?u c? c?a n. M?c d n ???c chu?n y trong g?n nh? t?t c? cc khu v?c b?u c?, n ? nh?n ???c ch? 57,69 ph?n tr?m s? phi?u ? m?c t?nh. Lu?t b?u c?, v th?, r?t cu?c ? khng thay ??i. Tnh ph?c t?p c?a ph??ng php b? phi?u ???c ?? xu?t ???c cho l m?t nhn t? chnh trong k?t c?c gy th?t v?ng ny.

B?t ch?p s? th?t b?i t??ng ??i ny, c?ng ???c l?p l?i ? t?nh Ontario lng gi?ng, th? nghi?m ? c cc tc ??ng dy chuy?n. Ph??ng php lu?n c?a H?i ngh? Cng dn by gi? ???c thi?t l?p nh? m?t m hnh m c th? ???c ti t?o ? cc quy m khim t?n h?n kh?p Canada. N ? l?y hnh th?c c?a cc panel cng dn t? v?n v by gi? ???c dng th??ng xuyn, d trong m?t format (??nh d?ng) ???c ??n gi?n ha. Th? nghi?m British Columbia c?ng ? c ?nh h??ng bn ngoi bin gi?i Canada. M?t H?i ngh? Cng dn ???c tri?u t?p, d trong m?t hnh th?c ???c s?a ??i v?i ph?m vi t? v?n thu?n ty, ? H Lan. T?i Australia, khi ni?m ? d?n ??n Qu?c h?i Cng dn Australia trong 2009 (Carson et al. 2013). M?t m?ng l??i cng dn chi?n ??u cho cc th? nghi?m m?i c?ng ? n?i ln ? m?c qu?c t?. Vo ??u cc n?m 2020, s? n?i ti?ng c?a m hnh ? t?ng theo hm s? m?, v?i cc h?i ngh? cng dn cho kh h?u ???c tri?u t?p ? m?t s? n??c u chu v t??ng ny ???c m?t s? di?n vin t?ng ln ?ng h?.

M?t y?u t? quan tr?ng c?a s? pht tri?n ny l s? th?c r?ng, trong m?t s? tr??ng h?p, cc th? nghi?m ???c tri?u t?p t? d??i ln, m?t trong s? n?i ti?ng nh?t l G1000 ? B? (Caluwaerts 2012). M?t nhm cng dn v tr th?c k? c? David Van Reybrouck ? quy?t ??nh tri?u t?p m?t H?i ngh? Cng dn ?? gi?i quy?t s? t li?t chnh tr? c?a m?t n??c b? c?u trc b?i s? chia r? su s?c gi?a cc dn c? Flemish v Walloon. Sau cc cu?c b?u c? lin bang 2010, cc cu?c th??ng l??ng chnh ph? ? t?n h?n 500 ngy. Trong chn khng quy?n l?c ny, m?t sng ki?n cng dn g?i l G1000 ???c kh?i ??ng. Vo ngy 11 thng M??i M?t 2011, 1.000 ng??i B? ? t?p h?p m?t ngy ?? th?o lu?n ba ch? ?? quan tr?ng: an sinh x h?i, nh?p c?, v kh?ng ho?ng ti chnh. Ngoi vi?c l t? d??i ln ra, tnh ??c ?o c?a th? nghi?m ny l xung l?c ch? y?u c?a n ? khng ph?i l s? quan tm khoa h?c c?a cc h?c gi? m l nh?ng s? quan tm c?a cc cng dn bnh th??ng (Jacquet and Reuchamps 2016, pp. 4565). Qu trnh ???c t? ch?c theo ba b??c: M?t cu?c tham v?n online quy?t ??nh cc ch? ?? m cc cng dn s? th?o lu?n; b?n thn H?i ngh? Cng dn, d?n ??n m?t th?o lu?n r?ng gi?a 1.000 cng dn m cho cc h??ng d?n thm v ? nh?n ???c s? ??a tin media nhi?u nh?t; v m?t lo?i jury cng dn ???c ch?n ng?u nhin gi?a G1000, ? x?y ra m?t n?m sau v ? t?o ra m?t bo co v?i cc ki?n ngh? v ti li?u c?a h?i ngh? (Henneman et al. 2012). V sng ki?n ??n t? x h?i dn s?, n ? c th? khng c cc ??u ra th? ch? tr?c ti?p, nh?ng n v?n l m?t s? ki?n media quan tr?ng. Trong trung h?n, n ? gip ??i chng ha t??ng r?ng cc cng dn khng c?n lun lun k? v?ng cc chnh ph? ?? ??a ra sng ki?n v r?ng cc h?i ngh? cng dn c th? ho?t ??ng t?t v t?o ra cc k?t c?c h?p l h?n n?n dn ch? ??i di?n (Jacquet et al. 2016, pp. 5374). T?i Iceland, m?t bi?n th? khc c?a H?i ngh? Cng dn ???c sng ch? ra, th? nghi?m British Columbia gi?i nh?t ? c m?t ?nh h??ng kh gin ti?p. Sau kh?ng ho?ng kinh t? 2008 khi n??c ny g?n nh? ph s?n, mong mu?n thay ??i chnh ph? v phong c?nh chnh tr? ? l?y hnh th?c c?a cc cu?c bi?u tnh ???ng ph? kh?ng l?. C?u th? t??ng cu?i cng b? x? v? t?i sao lng trong thng Ba v thng T? 2012. Trong 2009, m?t H?i ngh? Cng dn g?m 1.200 ng??i ???c rt th?m v vi tr?m nhn v?t ?? tiu chu?n ???c hnh thnh, ti?p sau sng ki?n c?a cc hi?p h?i cng dn ?? nh?n di?n cc gi tr? m trn ? ??t n??c nn ???c xy d?ng l?i. Th? nghi?m ny ???c l?p l?i trong thng M??i M?t 2010, l?n ny v?i s? ?ng h? chnh ph?, v?i m?t quan ?i?m ch?p nh?n m?t hi?n php m?i. Nhi?m v? c?a H?i ngh? Cng dn th? hai, theo b??c chn c?a h?i ngh? th? nh?t, l ?? xc ??nh cc nguyn l chnh m s? c?ng c? h? th?ng hi?n php m?i. Ngay sau khi, m?t H?i ??ng l?p Hi?n ???c nhn dn bu, g?m 25 cng dn th??ng. 523 ?ng vin c?nh tranh ? l c nhn thu?n ty: Cc thnh vin qu?c h?i ? khng ?? t? cch, v vi?c v?n ??ng b?u c? ???c gi?m m?t cch h?p php xu?ng m?c t?i thi?u nh?m ?? ??t s? ki?n ny tch r?i kh?i cc thi quen bnh th??ng c?a giai c?p chnh tr? (by gi? b? m?t uy tn r?ng ri). Trong ma xun v ma h 2011, H?i ??ng ny lm vi?c trn m?t d? th?o hi?n php m?i. Cc ??i m?i ?ng ch nh?t ? l m?t c?i cch th?u ?o c?a s? cn b?ng gi?a cc quy?n h?n chnh ph? khc nhau, s? minh b?ch l?n h?n trong qu trnh ra quy?t ??nh, m?t s? m? r?ng l?n c?a cc d?ng c? c?a n?n dn ch? tham gia v n?n dn ch? tr?c ti?p, v s? xem xt nhi?u h?n cc v?n ?? mi tr??ng. Cc ?i?u c?a d? th?o ???c ??ng online khi chng ???c vi?t, v cc thnh vin c?a cng chng c th? bnh lu?n v ??a ra cc g?i qua cc trang c?a H?i ??ng trn Facebook, Twitter, v Flickr. Hi?n php ???c ?? xu?t ???c ?? trnh cho Qu?c h?i trong ma h 2011 v ???c ??a ra cho m?t cu?c tr?ng c?u dn trong 2012. Th?c ra ??y ? l tr?ng c?u dn th? ba trong vi n?m, hai cu?c tr?ng c?u dn khc ??u ? nh?c nh? nh?ng ng??i Iceland ?? bc b? cc k? ho?ch ???c chnh ph? ??ng cho s? tr? ti?n cho cc kho?n n? n?y sinh t? cc s? ph s?n ngn hng (trong thng Ba 2010 v l?n n?a trong thng T? 2011). Cc chnh sch Icelandic v? c? b?n ? b?o t?n nh n??c phc l?i, v chng b?t ??u ??nh h??ng l?i m?t ph?n m hnh kinh t?. Cc ?i?m chnh c?a c?i cch hi?n php ? ???c tuy?t ??i ?a s? thng qua, v?i m?t tc s? ?? (Landemore 2015, pp. 166191; 2020, pp. 152190).

D? n hi?n php Icelandic ? v?n v?p ph?i m?t s? c?n tr?, tuy v?y (Cordier 2020). Ch? 36 ph?n tr?m c? tri ??ng k ? ?i b? phi?u cho b?u c? H?i ??ng l?p Hi?n. H?n n?a, nh?ng tai h?a php l ? lm ph?c t?p s? th?c hi?n n. M?i quan h? gi?a khuy?n ngh? c?a H?i ??ng l?p Hi?n, cc ?ng gp tr??c c?a H?i ngh? Cng dn 2010, cc g?i ???c ??a ra trong bo co v? c?i cch hi?n php do cc ??i bi?u qu?c h?i t?o ra, v cc g?i ???c cc cng dn ?? trnh online ? khng r. H?n n?a, t? m?t quan ?i?m x h?i h?c cc thnh vin c?a H?i ??ng l?p Hi?n ? khng mang tnh ??i di?n, bn ngoi s? tn tr?ng bnh ??ng gi?i v ??i di?n t?t c? cc vng c?a hn ??o, c? hai y?u t? ???c p ??t t? ??u, v cc c nhn v?i cc m?c gio d?c cao h?n trung bnh ???c ??i di?n qu r?t nhi?u. Cu?i cng, ?a s? b?o th? th?ng cc cu?c b?u c? l?p php 2013 ? quy?t ??nh khng hon t?t cc c?i cch hi?n php theo php lu?t hi?n hnh, b?t k? s? xem xt l?i no c?a cc lu?t c? b?n ph?i ???c ?a s? qu?c h?i thng qua. Trong nh?ng n?m ti?p theo, khng lin minh chnh ph? no ? s?n lng hay c kh? n?ng kh?i ??ng l?i qu trnh c?i cch hi?n php (Ingimundarson, Urfalino, and Erlinsdottir 2016). Tuy nhin, n v?n l m?t trong cc v d? l th nh?t v? c?i cch hi?n php trong l?ch s? dn ch?, v?i s? k?t h?p r?t ??c th c?a n v? s? rt th?m, b?u c?, v tr?ng c?u dn , trong khung c?nh c?a cc s? huy ??ng x h?i, s? tham gia cng dn, v s? th?o lu?n cn nh?c ch?t l??ng.

Nh? chng ta ? th?y, trong 2015, m?t H?i ngh? Cng dn Irish ???c chnh ph? tri?u t?p ? ??a ra m?t khuy?n ngh? ???c tr?ng c?u dn h?u thu?n v? hn nhn ??ng tnh, ? k?t thc thnh cng m?t qu trnh ???c kh?i ??ng ??u tin trong 2009 v?i m?t h?i ngh? cng dn ???c kh?i x??ng t? d??i ln. Th? nghi?m th? hai, x? l s? ph thai, c?ng ? thnh cng, nh? khuy?n ngh? chnh c?a H?i gh? Cng dn cu?i cng ???c nhn dn ch?p nh?n. By gi? chng ta vo ??u cc n?m 2020, m hnh d??ng nh? ?ang trong qu trnh th? ch? ha: M?t h?i ngh? cng dn th? ba ???c tri?u t?p v cng c? ny ???c ch?p nh?n ngang g?n nh? ton b? ph? chnh tr?. B?i v thnh cng c?a chng, cc h?i ngh? cng dn Irish t?o thnh m?t ?i?m tham chi?u cho cc th? nghi?m ? cc n??c khc. ??y ?, ch?ng h?n, l th? cho H?i ngh? Cng dn Php v Kh h?u ???c t?ng th?ng Emmanuel Macron tri?u t?p trong 20202021, m r rng ? ???c ti?n b?i Irish c?a n truy?n c?m h?ng. Tuy v?y, ngoi cc s? gi?ng nhau hnh th?c v nh?ng s? chuy?n giao r rng ra, cc tr??ng h?p Irish v Php th? hi?n hai m hnh khc nhau c?a cc h?i ngh? cng dn.

M?t s? khc bi?t l?n l trong khi hai h?i ngh? cng dn Irish ??u tin ? tm cch quy?t ??nh gi?a m?t c?p l?a ch?n ???c phc h?a r?i (h?p php ha hay khng quy?n ??i v?i hn nhn ??ng-gi?i hay ??i v?i ph thai), H?i ngh? Cng dn Php v Kh h?u ???c giao nhi?m v? trnh by r m?t b? khuy?n ngh? ?p l?i cu h?i trnh by m?c ?ch chnh th?c c?a n: Lm th? no ?? gi?m pht th?i kh nh knh Php t nh?t 40 ph?n tr?m so v?i 1990, trong tinh th?n cng l x h?i. Trong vi?c lm v?y, cc thnh vin c?a n ph?i d?a vo cc gi?i php khc nhau ???c cc chuyn gia ?? xu?t (Tilikete 2020), ch?n gi?a chng v xc ??nh trnh t? c?a chng trong m?t d? n t??ng ??i m?ch l?c. ?? l?n v ?? ph?c t?p c?a v?n ?? ny l v?n l?n h?n cc v?n ?? ???c x? tr ? Ireland r?t nhi?u (v gi?ng Di?n ?n Qu?c gia Icelandic h?n, ?? xu?t m?t lo?i ch??ng trnh bao qut, t m?ch l?c h?n b? cu?i cng c?a cc ?? xu?t c?a H?i ngh? Php r?t nhi?u) (Cordier 2021).

S? khc bi?t th? hai v c l? quan tr?ng h?n lin quan ??n cc ??ng l?c chnh tr? c?a cc h?i ngh? t??ng ?ng (Courant 2020a, pp. 487507). T?i Ireland, m?c tiu c?a nh?ng h?i ngh? ???c chnh ph? tri?u t?p l ?? ??t cc quy?t ??nh v t?, nh? th? th? hi?n m?t ??c tnh c?a s? rt th?m m ? l trung tm su?t l?ch s?. M?c d khng hon h?o, d?ng c? ???c thi?t k? c?n tr?ng v?i quan ?i?m ny trong ??u, dng cc c? quan trung l?p ?? t? ch?c v ti?t ch? h?i ngh?, ??a ra cc s? ?i?u tr?n cng khai c?a cc chuyn gia v nh?ng ng??i c l?i ch lin quan b?o v? cc quan ?i?m ?ng h? v ch?ng, v c?m cc cng dn lin l?c v?i cc nh ho?t ??ng hay cc nh v?n ??ng hnh lang trong hay gi?a cc phin. Vi?c tri?u t?p cc h?i ngh? cng dn l m?t cch ?? ra kh?i m?t s? b? t?c: N??c Cng gio ny d??ng nh? l ?? tr??ng thnh ?? hi?n php ha s? hn nhn ??ng-gi?i hay s? ph thai, chnh ph? ?ng h? b??c ?i ny nh?ng c?n tnh chnh ?ng thm ?? ti?n m?t b??c ln pha tr??c, v cc ??i th? c?a n l kh hi?m ??c v ???c huy ??ng, v cc ??ng d?n ??u ? v?n b? chia r? v? v?n ?? ny.

V? l thuy?t, ci g ? t??ng t? ? c th? x?y ra ? Php trong 20192020: M?t ?a s? cng dn ???c thuy?t ph?c r?ng chi?n ??u ch?ng bi?n ??i kh h?u l m?t ?u tin, chnh ph? chnh th?c cam k?t ?? gi?m m?nh s? pht th?i kh nh knh c?a Php, nh?ng nh?ng s? lobby m?nh b?o v? status quo v ng?n ch?n cc chnh sch to b?o nh?t. Tuy v?y, qu trnh ??t ng?t r? sang m?t con ???ng khc. C?u trc c?a h? th?ng chnh tr? Php h?t s?c t?p trung, v?i cc s? ki?m tra v cn b?ng y?u v m?t t?ng th?ng n?m h?u h?t quy?n l?c. Khng c m?t ??ng chnh tr? m?nh, Emmanuel Macron ? ??y tnh gia tr??ng ny ??n gi?i h?n sau cu?c bu ng, ch?m d?t ??i tho?i v?i cc cng ?on, cc chnh quy?n ??a ph??ng, qu?c h?i, hay th?m ch c nhn cc thnh vin. S? ph?n ?ng l?i ? m?nh v d? d?i. Trong ma thu 2018, v trong vi thng, ban ??u bi?u tnh ch?ng l?i m?t thu? carbon b?t cng v? m?t x h?i, phong tro Gilets jaunes (nh?ng ng??i m?c o Gil Vng) ? kh?i ??ng m?t cu?c ph?n khng c?p ti?n d khng ??ng phi m ? lm t li?t ??t n??c v ? d?n t?ng th?ng vo gc t??ng (Jeanpierre 2019). ?? tm m?t l?i ra, t?ng th?ng ? tri?u t?p m?t cu?c Tranh lu?n L?n t? thng Ging ??n thng Ba 2020, g?m cc cu?c meeting cng khai kh?p ??t n??c, m?t n?n t?ng tham gia online, v cc h?i ngh? cng dn trong m?t cu?i tu?n t?i m?i trong 18 vng c?a n??c Php. Tranh lu?n l?n ? ch? c tnh t? v?n, v ???c t? ch?c theo m?t cch m lm cho b?t k? s? m? r?ng-quy m hay s? t?ng h?p th? t?c no l khng th?, v?i cc cu?c ?m tho?i di?n ra song song v t ch ??n ??u ra c?a cc s? th?o lu?n cn nh?c. Th? t??ng v t?ng th?ng nh? th? ? c th? cho r?ng h? l nh?ng ng??i chnh ?ng duy nh?t c th? ??a ra cc k?t lu?n: M tnh c? ? ch?ng l g khc ch??ng trnh b?u c? tr??c c?a h?. Trong ma xun, s? ki?n th?o lu?n cn nh?c gi? ny ch?ng bi?t lm sao ? thnh cng, ??y l ni v? m?t chnh tr?: Cng v?i m?t s? ?n p kh?c nghi?t Gilets jaunes, n ? gip ?? thay ??i ch??ng trnh ngh? s? v ?n ??nh tnh hnh. Tuy v?y, kh?ng ho?ng ??i di?n v?n cn. Yu sch dn ch? chnh c?a phong tro Gilets jaunes l ??a sng ki?n cng dn vo h? th?ng chnh tr? Php, v trong m?t m?c ?? t h?n, t?o ra m?t h?i ??ng cng dn th??ng tr?c ?? b?o v? cc l?i ch c?a nhn dn. M?t s? phong tro sinh thi c?ng g?m m?t H?i ngh? Cng dn gi?a cc m?c tiu c?a chng. Priscilla Ludosky, m?t trong nh?ng nhn v?t d? th?y nh?t c?a Gilets jaunes, ? lm vi?c v?i nh ho?t ??ng sinh thi Cyril Dion ?? l?p ra m?t h?i m?i, Gilets citoyens (Cc cng dn m?c o Gil). H?i t? v?i cc tr th?c cng [c?ng] (public intellectuals) v? dng s? rt th?m, h? ? ?i s? l?p ra m?t H?i ngh? Cng dn v kh h?u. Nh? Dion di?n ??t,

N?u chng ta mu?n ??t cc k?t qu? chung cho t?t c? m?i ng??i, chng ta c?n phn ph?i l?i quy?n l?c, v ?? xy d?ng [m?t] s? b? sung gi?a n?n dn ch? ??i di?n v n?n dn ch? tr?c ti?p. V?i H?i ngh? Cng dn ny, khng ph?i l m?t v?n ?? v? ti?n hnh m?t cu?c ??o chnh, nh? ? th? v?i tranh lu?n l?n, m v? ch?ng t? r?ng chng ta c th? tch h?p cc c? ch? ny vo cc n?n dn ch? c?a chng ta trn m?t c? s? v?nh vi?n.[2]

Khng c c? phong tro Gilets jaunes v Emmanuel Macron, H?i ngh? Cng dn v Kh h?u s? ch?ng bao gi? x?y ra: S? h?i t? ngh?ch l ny l kh l th (Cohen 2020; Pech 2021). T?ng th?ng Php, m tr??c kia ? l?n ti?ng nh?ng khng r?t tch c?c v? cc v?n ?? mi tr??ng, ? c??p c? h?i ?? ? bn t?n cng. Bc b? s? th? ch? ha sng ki?n c?a cc cng dn, ng ? quy?t ??nh tri?u t?p m?t H?i ngh? Cng dn v Kh h?u, v ? h?a r?ng cc khuy?n ngh? c?a n s? ???c ?? trnh m khng c b? l?c cho m?t tr?ng c?u dn , hay cho m?t s? b? phi?u ? qu?c h?i, hay cho chnh ph? ?? p d?ng quy ??nh tr?c ti?p. S? ki?n ???c k?t h?p v?i m?t ?? xu?t c?i cch hi?n php v bi?n ??i m?t c? quan tn nghi?p ?on ch? ngh?a (neo-corporatist) c?, H?i ??ng Kinh t?, X h?i, v Mi tr??ng (CESE), thnh m?t vi?n cho s? tham gia cng dn k? c? cc cng dn ???c ch?n b?ng th?m bn c?nh x h?i dn s? c t? ch?c. Trong khung c?nh ny, ???c ?ng h? b?i ch chnh tr? c?a m?t t?ng th?ng hng m?nh v v?i s? h?u thu?n c?a m?t cam k?t chnh th?c, m?t ngn sch n?m tri?u euro,[3] v m?t s? m?ng c?t y?u ?? thi?t k? s? qu ?? sinh thi t??ng lai c?a m?t n??c u chu quan tr?ng, H?i ngh? Cng dn v Kh h?u d??ng nh? l th? nghi?m d?a vo s? rt th?m c ?nh h??ng nh?t cho ??n nay.

???c tri?u t?p kh nhanh, v?i m?t n?n hnh chnh chnh ph? ? khng c t??ng th?c s? v? lm th? no ?? lm v?y, v nh? th? ? ph?i d?a vo cc h?i cng dn nh? N?n dn ch? M?, v m?t s? th??ng l??ng gi?a gi?a v?n phng T?ng th?ng, B? Sinh thi, Gilets citoyens, v CESE (Fourniau 2021), H?i ngh? ? c m?t c?u trc t? ch?c kh k? l?. N ???c ??c tr?ng b?i m?t m?c no ? c?a s? ng?u h?ng, m c cc kha c?nh tch c?c n d?n ???ng cho s? ??i m?i, v khng ch? l s? sao l?i cc m hnh c s?n r?i nh?ng c? cc kha c?nh tiu c?c: M?t s? quy?t ??nh khng ph?i l k?t qu? c?a s? l?a ch?n am hi?u. Hai ??ng ch? t?ch c?a ?y ban cai qu?n l Thierry Pech, CEO c?a think-tank trung-t? Terra Nova m ? tham gia trong cu?c v?n ??ng t?ng th?ng c?a Macron, v Laurence Tubiana, c?u ??i s? Bi?n ??i Kh h?u c?a Php v ??i di?n ??c bi?t cho COP21 n?m 2015 ? Paris, v m?t ki?n trc s? ch? ch?t c?a Th?a thu?n Paris nh? k?t qu?. ?y ban cai qu?n g?m m?t s? cng dn c?a H?i ngh?, cc nh hn lm, cc ??i di?n NGO, v cc thnh vin c?a CESE. Nh ho?t ??ng Cyril Dion l m?t trong ba nh b?o lnh. M?t nhm chuyn gia th??ng tr?c c?ng l c?t y?u cho H?i ngh?, m b?t ??u trong thng M??i 2019. Do tnh ph?c t?p c?a v?n ??, 150 cng dn ???c tch ra trong 5 phn nhm (sub-group) ch? ??, lm vi?c trong cc phin song song v th??ng xuyn g?p nhau. H?i ngh? ???c xem v?i s? ng? v?c b?i cc lobby kinh doanh truy?n th?ng, m?t ?a s? c?a cc nh ho?t ??ng c?u Gilets jaunes, ??i l?p chnh tr?, v m?t s? NGO mi tr??ng, ho?c b?i v chng c?m th?y r?ng ??y ch? l m?t s? thao tng c?a t?ng th?ng, hay b?i v chng t? ch?i tnh chnh ?ng c?a m?t minipublic ???c ch?n b?ng th?m, hay b?i v chng c nh?ng nghi ng? m?nh v? tnh hi?u qu? ti?m n?ng c?a n. Ng??c l?i, m?t ?a s? cc nh sinh thi v cc nh ho?t ??ng rt th?m, m?t thi?u s? cc nhn v?t c?u Gilets jaunes, m?t s? tr th?c cng, v nh?ng ng??i bnh v?c n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c ? c nh?ng hy v?ng th?t s? cho m?t s? ??t ph trong c? cu?c chi?n ??u ch?ng l?i s? nng ln ton c?u v cho n?n dn ch?. H?i ngh? ? c ???c tnh d? th?y ?ng k? trong khng gian cng c?ng Php v khng th? so snh v?i cc minipublic th?o lu?n cn nh?c tr??c.

Tuy v?y, h?i ngh? ? mau chng ??i m?t v?i cc hon c?nh b?t ng?. Trong ma ?ng 20192020, m?t cu?c ?nh cng kh?ng l? c?a cc cng nhn ???ng s?t v tu ?i?n ng?m ch?ng l?i c?i cch h? th?ng h?u tr (v? v?n ?? ny nh? v? cc v?n ?? khc, chnh ph? Php khng thin v? h?i ki?n) ? lm cho vi?c h?p ? Paris kh kh?n h?n. R?i ??n kh?ng ho?ng Covid-19 v phong t?a trong ma xun 2020. V th?, m?t ph?n l?n cng vi?c ? b? tr? v ? ph?i ti?n hnh online. Nh?ng ng??i c l?i ch lin quan ??i di?n cng nghi?p truy?n th?ng ? khng coi H?i ngh? m?t cch nghim tc, nh? th? cn cn c?a cc cu?c ?i?u tr?n cng khai ? nghing c l?i cho cc nh sinh thi h?c, ??c bi?t khi Nicolas Hulot, m?t nhn v?t ho?t ??ng mi tr??ng l?n, ???c m?i ?? pht bi?u v?i H?i ngh?. ?i?u ny ???c t?ng c??ng b?i s? hi?n di?n tch c?c c?a Cyril Dion, v b?i s? th?c r?ng cc tranh lu?n tri ng??c nhau khng ph?i l m?t ?u tin trong cng c?. B?t ch?p hon c?nh ny, cng vi?c ti?p t?c nhanh chng v?i m?t m?c th?o lu?n cn nh?c cao.

Vo ??u thng T?, chnh ph? ? chu?n b? m?t gi kch thch ?? gi?i quy?t kh?ng ho?ng kinh t? do ??i d?ch gy ra, v?i t s? quan tm ??n chuy?n ??i sinh thi. H?i ngh? nh? th? d??ng nh? v?p ph?i r?i ro tr? thnh ch? m?t v?t lm n?n v?i khng tc ??ng no ??n cc quy?t ??nh quan tr?ng. Nh?m ?? trnh k?t c?c ny, m?t ph?n c?a ?y ban cai qu?n ? g?i r?ng H?i ngh? Cng dn ??a ra cng khai m?t lo?t khuy?n ngh? tr??c khi ton b? k? ho?ch c?a n ???c hon t?t. M?t ??i ?a s? c?a cc thnh vin H?i ngh? ? b? phi?u thu?n cho ?? xu?t ny, d?n ??n m?t k? n?t su trong ?y ban cai qu?n (Pech 2021). M?t s? ng??i tin r?ng H?i ngh? ? v??t qu vai tr c?a n v ? ph ho?i s? phn cng lao ??ng chnh tr? gi?a m?t H?i ngh? Cng dn v nh ch?c trch ???c bu, v?i ci ??u tin th?c hi?n nhi?m v? ???c ?y thc cho n b?i ci th? hai, m cung c?p ngu?n h?p php duy nh?t c?a tnh chnh ?ng. Trong vi?c lm v?y, H?i ngh? ? tr? thnh m?t di?n vin chnh tr? m?i, v?i m?t bin no ? c?a s? t? tr?, m?i lo?i c?a vi?n th? ba (Fourniau 2021) cng v?i h? vi?n v th??ng vi?n; H?i ngh? nh? th? ? c nhi?u s? d? th?y h?n CESE r?t nhi?u (tnh chnh ?ng c?a c? quan rt th?m ny h?i c?nh tranh v?i tnh chnh ?ng c?a x h?i dn s? c t? ch?c). Qu trnh chnh tr? ha ny ? ch? ???c nng cao b?i s? t?n t?i c?a cc phong tro sinh thi c?p ti?n, m ? nh?n ra t?m quan tr?ng c?a ci ?ang di?n ra v ? ch?p th?i c? ?? ti?p xc v?i cc thnh vin H?i ngh?, m?i h? ??n cc s? ki?n, v nh? th? ?nh h??ng gin ti?p ??n cc s? th?o lu?n cn nh?c (Gaborit 2021) ci g ? ? b? c?m ? Ireland. B? tr? v ??i d?ch, H?i ngh? ? qu?y r?y cc cu?c b?u c? ??a ph??ng v m?t xung ??t gi?a t?ng th?ng v th? t??ng c?a ng, m ph?n ??i H?i ngh? nh?ng ? b? sa th?i vo cu?i thng Su 2020, chnh xc khi H?i ngh? k?t thc. M?t ?a s? p ??o c?a H?i ngh? ? ch?p nh?n 149 trong s? 150 khuy?n ngh? do cc phn nhm c?a n ??a ra. K?t qu? ton b? ? kh l th, m?c d m?t s? khuy?n ngh? cu?i cng ? t m?ch l?c h?n cc khuy?n ngh? khc v m?t s? v?n ?? nh? n?ng l??ng h?t nhn ? b? ch??ng trnh ngh? s? b? qua. D sao ?i n?a, v?i m?c tiu c?a n lm gi?m pht th?i kh nh knh c?a Php t nh?t 40 ph?n tr?m, H?i ngh? ? t? ra r?t tham v?ng v c ?nh h??ng h?n b?t k? chnh sch no ???c ch?p nh?n tr??c ? c?a chnh ph? Php.

Emmanuel Macron ? cng khai cng b? r?ng ng ch?p nh?n 146 trong s? 149 khuy?n ngh?, k? c? m?t s?a ??i hi?n php tuyn b? r?ng vi?c b?o v? cc quy?n, t? do, v cc nguyn t?c ???c quy ??nh trong hi?n php khng th? lm h?i s? b?o t?n mi tr??ng, di s?n chung c?a loi ng??i. M?c d t?ng th?ng l? ra ? mu?n ??a m?t lo?t khuy?n ngh? ln m?t tr?ng c?u dn , ng ? bu?c ph?i t? b? vi?c ny do s? th ngh?ch c?a Th??ng vi?n, v chnh ph? l chnh ph? thi?u s?. ??ng th?i, t??ng v? m?t cu?c tr?ng c?u dn c?ng b? lm ci c?c b?i s? th?c r?ng m?t ?a s? thnh vin H?i ngh? ? khng tin r?ng nhn dn ni chung s? ch?p nh?n cc khuy?n ngh? c?a h?, c v? qu c?p ti?n ?? ???c ch?p nh?n b?i cc cng dn khng tr?i nghi?m qu trnh th?o lu?n cn nh?c v ?? tm ?? cc ??ng minh ??ng phi; tuy v?y, th?c ra cc cu?c th?m d mu?n h?n cho th?y r?ng m?t ?a s? ? ?ng h? h?u h?t ch??ng trnh c?a H?i ngh?. Sau khi H?i ngh? k?t thc, m?t s? thnh vin c?a n ? ??ng b??c vo th?o lu?n v?i cc ngh? s? s?a so?n cc khuy?n ngh? l?p php. H? c?ng ? l?p ra m?t h?i ?? theo di k?t qu?, m t? ch?c nh?ng cu?c tranh lu?n kh v? l?p tr??ng chnh tr? c?n thi?t ?? ch?p nh?n. Ngoi ra, m?t s? c?u thnh vin H?i ngh? ? tham gia cc cu?c ph?n khng hay th?m ch gia nh?p cc ??ng ??i l?p. Nh?ng s? c?ng th?ng gi?a cc minipublic l m?t hi?n t??ng ph? bi?n m t?ng ln v?i ?? l?n c?a nhm v ?? di c?a th? t?c. Trong tnh hnh Php, qu trnh chnh tr? ha ? lm t?ng s? c?ng th?ng m?t cch ?ng ch , v m?t s? cng dn ? b? cng vi?c. Ngoi ra, m?c d s? rt th?m th?a nh?n s? bnh ??ng c?a t?t c? cc cng dn, m?t ng??i m ???c ch?n v tr?i qua m?t tnh d? th?y cao ?? b?i v media v t?m quan tr?ng c?t y?u c?a v?n ??, sau khi ban ??u ? ch? l b?t c? ai, tr? thnh ai ?. Vi?c ny t?ng c??ng cc xung ??t nhn cch v lm cho kh kh?n h?n ?? quay l?i m?t cu?c s?ng bnh th??ng (Pech 2021, p. 65ff). Tnh hnh b? lm cho cng kh kh?n h?n b?i s? vi?c r?ng qu?c h?i v chnh ph? v ? g?t b?t cc khuy?n ngh? tham v?ng h?n: L?i h?a v? cc khuy?n ngh? ???c ?? trnh m khng c b? l?c ? ha ra l vi?n vng. ?a s? chnh tr? ? khng l??ng tr??c m?t k? ho?ch c?p ti?n nh? v?y cho vi?c gi?m pht th?i kh nh knh, v v th? ? khng bi?t ph?i lm g v?i n. Cc khu v?c kinh t? truy?n th?ng ? ngh? H?i ngh? ch? l m?t m ngoi, v ? lobby ch?ng l?i n sau ?. Ng??c l?i, H?i ngh? ? tr? thnh m?t hn ? th? vng cho g?n nh? t?t c? cc NGO mi tr??ng, cc ??ng cnh t?, v cc nh ho?t ??ng trong cu?c ?nh cng Kh h?u Ton c?u 2021, v?i cc di?n vin Php ch? trch chnh ph? ??ng th?i khi tnh chnh ?ng c?a n b? cc ??ng cnh h?u thch th?c m?nh m?.[4] ??nh ?i?m ? ??t vo ngy 28 thng Hai 2021, trong phin cu?i cng n?a-chnh th?c c?a H?i ngh?: Chn m??i su trong s? cc thnh vin c?a n ? cho ph?n h?i v? qu trnh d?ch chuy?n c?a cc khuy?n ngh? c?a h?, v?i m?t s? ?i?m trung bnh 3,3 trn 10, m ti?t l? m?t ?nh gi kh tiu c?c v? qu?c h?i v chnh ph?. ??i v?i cu h?i Cc quy?t ??nh c?a chnh ph? gi?ng st th? no v?i m?c tiu ban ??u ???c t?ng th?ng Macron ?? xu?t?, s? ?i?m trung bnh th?m ch cn th?p h?n (2,5 trn 10).[5]

Trong khung c?nh c?a cu?n sch ny, nh?ng ngo?t ngho c?a chnh tr? Php l khng ??c bi?t quan tr?ng; tuy v?y, th?t ?ng ch r?ng, nh? ??n m hnh Irish, H?i ngh? Cng dn v Kh h?u Php ? k?t thc gi?ng st h?n m?t m hnh khc. H?i ngh? ? khng cn l m?t c? quan v t? ch?u trch nhi?m ??a ra cc khuy?n ngh? ?? gi?i quy?t m?t s? b? t?c, m ? tr? thnh m?t di?n vin chnh tr? m?i, m?t H?i ngh? Cng dn ?i m?t hnh th?c c?a tnh chnh ?ng m c th? ??i l?p v?i cc quy?n l?c ???c bu, v c th? ti?m n?ng l m?t ph?n c?a m?t h? th?ng ki?m tra v cn b?ng m?i. ?? di?n ??t m?t cch th l?, n ? ?i theo hnh m?u c?a m?t h?i ??ng, khng ph?i c?a m?t b?i th?m ?on (Pech 2021; Fourniau 2021; Sintomer 2022). C? hai m hnh c th? ???c ca ng?i hay b? ch? trch, v cc th? nghi?m c? th? m chng d?n ??n cn xa m?i hon h?o, nh?ng s? xu?t hi?n c?a m?t m hnh m?i l ?ng l?u . S? rt th?m c ph?i nh?t thi?t nh?m t?i s? th?o lu?n cn nh?c trung l?p nh? ti?m n?ng c?a n cho tnh v t?? Ng??c l?i, cc minipublic th?o lu?n cn nh?c v?i cc ??c ?i?m c? th? c?a chng (cc thnh vin khng c s? nghi?p chnh tr? c nhn no ?? b?o v?, c cc nhm l?i ch c t? ch?c, s? th?o lu?n cn nh?c ch?t l??ng cao ???c b?o ??m) c nn tr? thnh m?t di?n vin chnh tr? gi?a cc di?n vin khc, b??c vo ??i tho?i chnh tr? trong lin minh v?i cc phong tro x h?i? Cc ??ng cnh h?u v cc hi?p h?i kinh doanh truy?n th?ng ? ch? trch H?i ngh? Cng dn v Kh h?u Php b?i v thnh ki?n c?a n; cc phong tro b?o v? mi tr??ng v cnh t? s? ni g n?u gi? nh? ?nh h??ng ? ??n t? cc lobby cng nghi?p? Li?u k?ch b?n ny l c th?, hay li?u c cc quan h? l?a ch?n (elective affinities) ?? gi?a cc minipublic th?o lu?n cn nh?c v l?i ch chung ?? lm cho cc h?i ngh? cng dn t nhi?u ???c mi?n kh?i tai ??ng c?a cc l?i ch c bi?t?

M?t Ta n T?i cao ???c Ch?n b?ng Th?m

S? ?nh ??i ti?m n?ng gi?a tnh v t? v s? chnh tr? ha c?ng ???c tm th?y trong th?o lu?n v? sng ki?n cng dn ?? xu?t ch?n ng?u nhin cc th?m phn c?a Ta n T?i cao Lin bang Th?y s?. M?c d s? cc th? nghi?m d?a vo rt th?m vo ??u cc n?m 2020 l qu d?i do cho chng ta ?? cung c?p m?t t?ng quan ton di?n, tr??ng h?p ny l ?ng phn tch v c? quy m c?a n v ch?t l??ng th?o lu?n n ? t?o ra. Ta n Th?y s? g?m 38 th?m phn ???c ?y ban t? php qu?c h?i ?? xu?t v ???c bu, cho nhi?m k? su n?m, trong m?t cu?c h?p chung c?a h? vi?n v th??ng vi?n. H? th?ng ha h?p (concordance) ??c tr?ng cho Th?y S? d?a vo s? ??i di?n t? l? danh sch-??ng trong qu?c h?i, m?t chnh ph? lin bang g?m t?t c? cc ??ng chnh tr? l?n, v s? phn b? cc th?m phn c?a Ta n T?i cao Lin bang ngang ph? c?a cc xu h??ng chnh tr? l?n, x?p x? t??ng ??i v?i ph?n gh? c?a chng trong h? vi?n. Cc th?m phn mu?n m?t v? tr trong Ta n th??ng gia nh?p m?t ??ng chnh tr? tr??c cc cu?c b?u c? nh?m ?? ???c ?? c? nh? cc ?ng vin, v nh?ng ng??i thnh cng bi?u m?t ph?n khim t?n ti?n l??ng c?a h? cho ??ng c?a h?. Ta n T?i cao Lin bang l ??nh ch? ???c tin c?y nh?t th? ba ? n??c ny (63 ph?n tr?m trong 2020), sau c?nh st (72 ph?n tr?m) v chnh ph? lin bang (68 ph?n tr?m), nh?ng tr??c cc ??ng chnh tr? (kho?ng 52 ph?n tr?m, m?t t? l? cao so v?i cc lng gi?ng c?a Th?y S?).[6] Trong 2018, trm t? b?n t? do ch? ngh?a (libertarian tycoon) Adrian Gasser quy?t ??nh kh?i ??ng m?t sng ki?n cng dn ?? s?a ??i h? th?ng b? nhi?m. Trong thng Tm 2019, m?t s? ?? ch? k ???c thu th?p cho sng ki?n ?? tr? nn h?p l? v? m?t php l. Gasser ?? xu?t b? nhi?m cc th?m phn b?ng th?m t? m?t danh sch ng?n ?ng vin ???c ch?n b?i m?t ?y ban chnh ph? ch? trn c? s? c?a cc k? n?ng chuyn nghi?p c?a h?. Sng ki?n ny ? l m?t s? ch? trch c?p ti?n v? ?nh h??ng c?a cc ??ng chnh tr? ??n nhnh t? php v bnh v?c s? dng rt th?m nh? m?t cng c? ?? ??m b?o tnh ??c l?p v tnh v t? c?a cc th?m phn:

Cc th?m phn lin bang ph?i c kh? n?ng ??a ra cc quy?t ??nh c?a h? m khng b? cc xung ??t l?i ch v ?nh h??ng chnh tr? c?n tr?. ?i?u ny l khng th? ngy nay. ?? cc th?m phn lin bang ???c Qu?c h?i Lin bang bu, m?t ?ng vin ph?i de facto c lin k?t chnh tr? v cc m?i quan h? t?t v?i nh?ng ng??i ra quy?t ??nh. M?ng l??i ny c?a cc quan h? v?n cn sau s? b?u c? vo Ta n T?i cao Lin bang v c th? ?nh h??ng ??n cc quy?t ??nh c?a cc th?m phn. Ngoi ra, cc th?m phn c th? b? ?e d?a v?i s? sa th?i v ch?u p l?c. ??y l v sao cc lu?t s? nn ???c php ?? tr? thnh cc th?m phn lin bang trn c? s? duy nh?t c?a cc k? n?ng c?a h? Sng ki?n cng dn lin bang B? nhi?m b?ng th?m cc th?m phn lin bang s? gip ?? ??t cc m?c tiu ny. Cc ?ng vin c th? ch? tham gia trong s? ch?n trn c? s? c?a cc ph?m ch?t chuyn mn v c nhn c?a h?. Th? t?c ny b?o ??m m?t thnh ph?n cng b?ng c?a Ta n T?i cao Lin bang m khng tnh ??n t? cch ??ng vin c th?. Cc th?m phn lin bang ???c ch?n b?ng th?m s? v?n trong ch?c v? cho ??n khi h? v? h?u.[7]

Chnh ph? lin bang v h? vi?n ? t? ch?i ?? xu?t, tuy nhin n ???c ?? trnh cho nhn dn trong 2021. ??i tho?i ngh? vi?n Th?y s? v? v?n ?? ny l m?t trong nh?ng tranh lu?n ???ng th?i l th nh?t v? s? rt th?m m ? x?y ra trong khi ko theo cc di?n vin r?t ?a d?ng trong l?nh v?c chnh tr?. M?c d m?t thi?u s? ngh? s? ? th?a nh?n r?ng h? th?ng c th? ???c c?i thi?n (ch?ng h?n b?ng vi?c c?m b?u l?i cc th?m phn, b?ng trao cho h? nhi?m k? di h?n, hay b?ng c?i cch ti tr? cng cho cc ??ng), khng quan ch?c ???c bu no ? ?ng h? sng ki?n. M?t s? l do ???c ??a ra l th?c d?ng: ?y ban chnh ph? s? c kh? n?ng ?? ?nh h??ng ??n s? ch?n danh sch ng?n; ? khng c tr??ng h?p c th? xc minh no v? cc th?m phn b? p l?c chnh tr?; Ta n T?i cao Lin bang c ???c tnh chnh ?ng m?nh m c th? b? y?u ?i n?u gi? nh? cc th?m phn ???c ch?n b?ng th?m. Nh?ng ng??i pht bi?u khc ? t? ch?i hon ton nguyn t?c rt th?m, l?p l?i cc tranh lu?n c?a th?i k? cch m?ng v?i s? nhn l?i hai th? k?. M?t s? trong s? h? th?y nguyn t?c rt th?m trong chnh tr? hay t? php l k? qu?c: N gi?ng m?t x? s?, ci g ? hon ton khng ?ng ch? trong l?nh v?c ny. Cc nh trung dung, v nh?t l cc nh C?p ti?n-Khai phng nh?ng ng??i th?a k? c?a nh?ng ng??i ? bi b? s? rt th?m m?t th? k? tr??c ? m?a mai nh?t v? ch? ??: Ta n Lin bang, ni ng?n g?n, khng ph?i l m?t sng b?c v cc th?m phn c?a n khng ph?i l cc con ng?a ?ua m trn ? chng ta c c??c, m?t thnh vin qu?c h?i ni. M?t ??i bi?u khc ni thm: b?ng x? s?! B?n nghe ?ng ??y, b?ng x? s?. Ti h?i b?n: B?n c mu?n ch?n m?t ?y vin H?i ??ng Lin bang, m?t CEO hay th?m ch b?n ??i c?a mnh b?ng x? s? hay khng?[8] t??ng r?ng s? rt th?m l xa l? v?i h? th?ng chnh tr? ???c by t? b?i cc di?n gi? su?t ton b? ph? chnh tr?, nh?ng l?i l?n n?a, cc nh C?p ti?n-Khai phng l tinh vi nh?t, v?i cc l l? g?i l?i cc l l? c?a th? k? th? m??i chn:

Vi?c rt th?m c? b?n l s? ph? nh?n n?n dn ch?. N?n dn ch?, vo th?i gian c?a m?t cu?c b?u c?, l s? l?a ch?n. Khng ch? s? l?a ch?n c?a m?t h? s?, c?a cc k? n?ng chuyn mn v k? thu?t, m c?ng l s? l?a ch?n c?a m?t tnh cch, m?t nhn cch v n?u s? ph?n nn ch?n cc nh ch?c trch c?p cao c?a chng ta, cc nh ch?c trch cao nh?t c?a Lin bang, ?i?u ? r?t cu?c s? ch?ng khc g ch?i x? s? cho t??ng lai c?a n??c chng ta.[9]

N?n dn ch? c ngh?a l s? l?a ch?n v trch nhi?m c?a nhn dn, tr?c ti?p hay qua trung gian c?a cc ??i di?n, v s? bu cc th?m phn lin bang ph h?p v?i cc th?c hnh dn ch? c?a chng ta; s? tham gia kh? d? l?n nh?t c?a nhn dn qua cc thnh vin ???c bu c?a hai h?i ??ng.[10] Cc phi h?u dn t?c-dn ty gia nh?p dn ??ng ca khi bc b? s? rt th?m nhn danh ch? ?? nhn ti: chng ta c mu?n cc th?m phn gi?i nh?t trn Ta n T?i cao Lin bang? Hay chng ta mu?n nh?ng ng??i may m?n nh?t ? ?, m c ???c c? may ?? ???c c?t nh?c nh? vi?c rt th?m?[11]

C l? l th h?n l s? th?c r?ng m?t s? di?n vin chnh tr? khng bc b? nguyn t?c rt th?m v?i t? cch nh? th?. ??y l tr??ng h?p cho m?t s? nh X h?i (ch? ngh?a) v, trn h?t, cho h?u h?t cc ??ng vin ??ng Xanh, m ? ?? xu?t trong 2020 ?? thnh l?p m?t vi?n th? ba, m?t H?i ??ng Kh h?u, d?a vo m hnh c?a cc h?i ngh? cng dn kh h?u v?i cc thnh vin c?a n s? ???c ch?n b?ng th?m. Tuy nhin, cc di?n vin ny t? ch?i m? r?ng s? rt th?m ?? ch?n cc th?m phn lin bang. M?t vi?n th? ba ???c rt th?m gi?a t?t c? cc cng dn s? ph?n nh tnh ?a d?ng c?a nhn dn. Ng??c l?i, tuy v?y, s? khng ph?i th? cho cc th?m phn, m s? ???c rt t? m?t gi?i nh? c?a cc c nhn ???c ch?n tr??c. Hai l do ???c chia s? b?i t?t c? cc nhm ngh? s? chnh tr?, t? nh?ng ng??i hon ton lm m?t uy tn s? rt th?m ??n nh?ng ng??i ch?p nh?n n nh?ng ch? cho cc c? quan chnh tr? ??c th. L l? ??u tin ???c dng ph? bi?n l vi?c tm ki?m s? trung l?p tuy?t ??i d?a vo tri th?c chuyn gia l m?t c? g?ng v ch. Cc th?m phn khng ch? l cc chi?c loa c?a lu?t, h? c?ng ph?i di?n gi?i lu?t v ?? c?p ??n cc thi?u st trong h? th?ng php l. M?c d h? ph?i h?t s?c ?? t? cch, nhi?m v? ny khng ch? l k? tr? v? b?n ch?t. B?t k? chuyn gia no, d xu?t s?c ??n ?u, c?ng c cc ni?m tin chnh tr?. L t?t h?n ?? cng khai nh?ng ?i?u ny thay cho vi?c gi? v? tnh trung l?p thu?n ty. ?i?u ny l ??c bi?t quan tr?ng n?u ta xem xt l l? th? hai, c? th? l quan tr?ng r?ng cc th?m phn t nhi?u ph?n nh thnh ph?n c?a nhn dn v? m?t ngn ng?, gi?i, tu?i, v phn b? vng, nh?ng c?ng theo cc xu h??ng chnh tr?. M?c d ?i?u ny l th? trong h? th?ng ha h?p c?a Th?y s?, s? ??i di?n nh? v?y s? khng ch?c c v? m?t th?ng k n?u gi? nh? cc th?m phn ???c rt t? m?t danh sch ng?n ???c so?n k? b?i m?t ?y ban chnh ph?. Cc MP Xanh by t? hai t??ng ny v?i s? sng t? nh?t:

B?ng vi?c nh?n m?nh qu nhi?u ??n vi?c phi chnh tr? ha t? php, chng ta qun r?ng cc th?m phn l cc cng dn gi?ng b?t k? cng dn khc no v, v th?, c?ng l cc ??ng v?t chnh tr? ???c thc ??y b?i cc ni?m tin v cc th?c h?. Vi?c lo?i b? cc ??ng chnh tr? v d?a vo m?t mnh s? may r?i s? c hai tc ??ng quan tr?ng: 1. V th? s? [c] m?t r?i ro ?ng k? v? m?t th?ng k r?ng cc xu h??ng chnh tr? s? khng cn ???c ??i di?n n?a trong m?t th?i k? di h?n bn trong nhnh t? php. 2. Ph??ng php b? nhi?m ny d?a vo m?t s? kh?p hon h?o gi?a cc chn dung (profile) c?a cc ?ng vin th?m phn v cc profile c m?t trong dn c?, m l m?t l?i l?m l?n. X h?i h?c ? d?y chng ta trong h?n m?t th? k? r?ng cc ki?n chnh tr? khc nhau theo cc lo?i x h?i-ngh? nghi?p. V th?, b?ng vi?c ch?n ng?u nhin cc th?m phn t? gi?a qu?n th? c?a cc th?m phn m khng ??a vo cc h?n ng?ch chnh tr?, chng ta s? ch?c ch?n k?t thc v?i s? ??i di?n qu m?c c?a cc tro l?u chnh tr? no ? ti s? ?? b?n hnh dung cc tro l?u no m t?t nhin khng ?ng mong mu?n cho m?t c? quan ???c cho l ??i di?n ton b? dn c?.[12]

Trong thng M??i M?t 2021, cc cng dn Th?y s? ? bc b? sng ki?n v? t? php v?i m?t ?a s? p ??o (68,07 ph?n tr?m ch?ng l?i sng ki?n). Th?o lu?n tr??c trong h? vi?n Th?y s? ? lm sng t? v t nh?t hai l do. Th? nh?t, n nh?n m?nh s? th?c r?ng ngh?a c?a s? rt th?m ph? thu?c vo t?p h?p c?a cc c nhn ???c dng cho qu trnh ch?n: L m?t th? hon ton khc ?? rt th?m gi?a t?t c? cc cng dn h?n vi?c lm th? t? m?t danh sch ng?n. Th? hai, v th?m ch l th h?n, cc ngh? s? Th?y s? ? thch th?c t??ng r?ng m?t c? quan ???c ch?n b?ng th?m c th? ???c xem nh? hon ton trung l?p. Li?u c th? cho m?t cu tr? l?i thu?n ty k? tr? trong cc tr??ng h?p ng? cc gi tr? c?n b?n khng? C ph?i m?t m?c ?? no ? c?a chnh tr? ha l khng th? trnh kh?i v, n?u th?, n c nn ???c lm r rng khng?

H??ng t?i cc H?i ??ng Th??ng tr?c ???c rt Th?m

Chng ta s? quay l?i v?n ?? ny trong ch??ng ti?p. Tuy v?y, l c?n thi?t ?? xem xt ng?n g?n m?t s? tr??ng h?p quan tr?ng thu?c v? m?t t?p h?p c?a cc th? nghi?m ? dng s? rt th?m ?? thi?t l?p h?i ??ng th??ng tr?c bn trong cc ??nh ch? hay cc h?i. Vo ??u cc n?m 2000, cc tr??ng h?p ny ? v?n khng ph? bi?n, nh?ng chng ch?c c th? bo tr??c m?t xu h??ng t?ng ln v minh h?a m?t s? thch th?c m s? th? ch? ha s? rt th?m c th? ??i m?t.

H?i ??ng th??ng tr?c ???ng ??i ??u tin ???c rt th?m quay l?i 1969, khi qun ??i Php t?o ra H?i ??ng c?p Cao Ch?c n?ng Qun s? (Conseil Suprieur de la Fonction Militaire), m cc ??i bi?u c?a n ???c ch?n ng?u nhin theo cc h?n ng?ch t??ng ?ng v?i cc qun ?on khc nhau (Courant 2019, pp. 6192). H?i ??ng ???c thi?t k? ?? t?o ra m?t c? quan tham v?n cho php binh lnh by t? cc ?i h?i c?a h? trong khi trnh b?t k? lo?i ho?t ??ng chnh tr? ha hay cng ?on no, c? hai th? ? b? c?m ? Php bn trong cc l?c l??ng v? trang. K? t? ?, th? t?c b? nhi?m ? ???c s?a ??i nhi?u l?n. Trong 2015, n d?a vo m?t s? k?t h?p s? rt th?m t? m?t nhm nh?ng ng??i tnh nguy?n (b??c ??u tin), ti?p sau b?i m?t s? b?u c? bn trong nhm ny (b??c th? hai). Conseil Suprieur de la Fonction Militaire ???c xem nh? h?t s?c chnh ?ng bn trong qun ??i Php v l m?t ng??i ??i tho?i hng m?nh cho b? tr??ng hng m?nh h?n c? quan t??ng ???ng c?nh st c?a n r?t nhi?u, m ???c hnh thnh dng cc cu?c b?u c? t? cc danh sch cng ?on.* Trong tr??ng h?p ny, s? rt th?m ? gip ?? t?o ra m?t c? quan ??i di?n, lm ph?ng sn ch?i gi?a cc ??i di?n c?a cc c?p b?c khc nhau, v ?? khuy?n khch nh?ng th?o lu?n ??nh h??ng t?i phc l?i chung c?a binh lnh. Tuy v?y, ng??c v?i cc cng ?on c?nh st, h?i ??ng ny ch? t?p trung vo cc v?n ?? nghi?p ?on ch? ngh?a v khng th? nu cc v?n ?? chnh tr? (nh?, ch?ng h?n, nhi?u cu?c can thi?p c?a qun ??i Php bn ngoi bin gi?i Php).

V?i ln sng th? nghi?m th? hai, s? cc tr??ng h?p n?i cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin, ???c th? ch? ha ? t?ng ln kh?p th? gi?i. ? Php, k? t? gi?a-cc n?m 2010, cc h?i ??ng cng dn h?u h?t ???c ch?n ng?u nhin ? tr? nn b?t bu?c trong h?u h?t khu dn c? b? thi?t thi, v h?i ??ng thanh nin Paris c?ng ???c ch?n b?ng th?m. C? cc h?i ??ng cng dn v h?i ??ng thanh nin Paris ??u l t? v?n v? b?n ch?t, nh?ng chng ???c g?m trong cc lu?t qu?c gia v/ho?c quy ch? thnh ph?, v nh? th? khng ph? thu?c ch? vo thi?n ch c?a ?a s? chnh tr?. Tuy v?y, trong s? thi?u v?ng c?a cc phong tro x h?i c?p c? s? v cc t? ch?c c?ng ??ng bi?n h? cho cc minipublic ???c trao quy?n, xc minh r?ng cc c? quan ny ???c t? ch?c t?t, v xc ??nh li?u cc khuy?n ngh? c?a chng c t?o ra cc k?t c?c th?c trong cc chnh sch cng hay khng, th tc ??ng c?a cc c? quan ???c ch?n ch?n ng?u nhin, ???c th? ch? ha v?n h?n ch?.

M?t s? h?i c?ng ? ch?p l?y s? ti?n tri?n ny. Lin ?on cc H?i Sinh vin c?a ??i h?c Lausanne Th?y s?, m c ???c s? cng nh?n th? ch? v ?ng m?t vai tr quan tr?ng trong cc ho?t ??ng c?a ??i h?c, ???c t? ch?c quanh m?t h?i ??ng lu?t ??nh g?m m?t n?a cc ??i di?n t? cc h?i sinh vin khoa, v m?t n?a cc ??i di?n ???c ch?n ?? pht bi?u nhn danh Lin ?on ??i h?c nh? m?t ton th? (Mellina 2019). Cho ??n 2011, Lin ?on ? ???c bu. Cc danh sch ???c so?n b?i cc Chi ?on thanh nin c?a cc ??ng chnh tr? khc nhau trong tr??ng v cc cu?c tranh lu?n c?a chng ? khng ph h?p v?i cc tranh lu?n c?a cc ??i di?n sinh vin c?a cc khoa, m ch?c c kh? n?ng h?n ?? th?o lu?n v? cc v?n ?? hng ngy c?a sinh vin h?n l chnh tr? ??ng phi. Trong 2012, v th? ? quy?t ??nh r?ng cc ??i di?n sinh vin ??i h?c t? nay tr? ?i s? ???c ch?n ng?u nhin. Vi bi?n th? ? ???c th?, nh?ng nguyn t?c chung v?n l s? rt th?m ???c t? ch?c gi?a cc sinh vin tnh nguy?n. Nh?ng ?nh gi ??u tin cho th?y r?ng nh?ng th?o lu?n bn trong Lin ?on ? tr? nn yn bnh h?n v xy d?ng h?n, v s? hi?n di?n c?a cc sinh vin t am hi?u chnh tr? h?n ? ch? c?ng c? ?nh h??ng c?a c? quan, g?m cc tnh nguy?n vin ???c chnh tr? ha h?n m by gi? khng c ??i tr?ng chnh tr? th?t bn trong Lin ?on.

M?c d cc tr??ng h?p chng ti trnh by khng th?c s? ng? m?t qu trnh chnh tr? ha v ng??c l?i t?p trung vo s? t?o ra m?t c? quan v t?, s? th? nghi?m c th? r?t cu?c d?n ??n s? t?o ra cc minipublic c?i m? h?n cho chnh tr? ha phi ??ng phi. M?t tr??ng h?p ??u tin, ho?t ??ng nh? m?t c?u n?i gi?a ln sng th? nh?t v th? hai, c th? l v d? v? xu th? m?i ny. Trong 2017, ti?p sau s? h?p tc v?i Trung tm cho n?n Dn ch? Th?o lu?n cn nh?c c?a James Fishkin t?i Stanford, Mng C? ? thng qua m?t lu?t b?t bu?c tri?u t?p m?t th?m d th?o lu?n cn nh?c tr??c b?t k? s?a ??i hi?n php no ???c ?? xu?t. Trong thng T? 2017, qu?c h?i Mng C? ? lm ?ng vi?c ? khi n ??a 669 cng dn ???c ch?n ng?u nhin t? kh?p ??t n??c v? Ulaanbaatar cho cu?c th?m d th?o lu?n cn nh?c qu?c gia l?n ??u tin v? t??ng lai c?a hi?n php Mng C?. M?c d n b? ?nh h??ng tiu c?c b?i m?t vi thi?u st th? t?c (Odonkhuu 2017), sng ki?n ny ? c th? bo hi?u m?t th?i ??i m?i c?a s? th? ch? ha ? m?c qu?c gia cho m?t trong nh?ng m hnh n?i ti?ng nh?t c?a cc minipublic.

Trong 2019, m?t th? nghi?m khc ? ???c th? ? thnh ph? Madrid b?i Manuela Carmena, th? tr??ng cnh t? c?p ti?n ?ang cai qu?n thnh ph?. Trong nhi?m k? c?a b (20152019), m?t s? ??i m?i tham gia ???c ??a vo theo yu c?u c?a cc c?u nh ho?t ??ng c?a Phong tro 15M, m?t s? huy ??ng kh?ng l? ch?ng-(chnh sch) kh?c kh? x?y ra trong 20112012 v ? ?nh h??ng ??n s? t?o ra phong tro Occupy (Chi?m) Wall Street. Ngoi vi?c l?p ngn sch tham gia ra, m?t n?n t?ng tham gia s?, v quy?n ??i v?i nh?ng sng ki?n cng dn, m?t ?i Quan st Thnh ph? (City Observatory) th??ng tr?c ? ???c t?o ra, g?m 49 cng dn ???c rt th?m cho nhi?m k? m?t n?m r??i. ?i Quan st ???c thi?t k? ?? k?t h?p n?n dn ch? th?o lu?n cn nh?c, n?n dn ch? tham gia, v n?n dn ch? tr?c ti?p, nh? m?t trong nh?ng nhi?m v? chnh c?a n ???c cho l ?? ?? xu?t cc tr?ng c?u dn ??a ph??ng v? cc v?n ?? quan tr?ng (Soto 2018, pp. 6674). Tuy v?y, th? nghi?m ny ? ch?t y?u, v th? tr??ng cnh h?u ???c bu ch? vi thng mu?n h?n ? ch?m d?t s? ??i m?i dn ch? ny.

Hai tr??ng h?p khc, ??u ? B?, c v? ? c m?t tc ??ng lu b?n h?n, nh? th? minh h?a ?nh h??ng di h?n c?a G1000. Trong n??c t?a-lin bang ny, qu?c h?i c?a C?ng ??ng ng??i B? ni ti?ng ??c (kho?ng 77.000 c? dn), ???c trao cc quy?n l?p php v hnh php quan tr?ng ? nh?t tr quy?t ??nh ?? t?o ra m?t H?i ??ng Cng dn th?o lu?n cn nh?c lu di g?m 24 cng dn ???c rt th?m m s? lun phin m?i m?t n?m r??i. H?i ??ng ny ???c php xc ??nh ch??ng trnh ngh? s? ring c?a n, v nh? th? ?? kh?i x??ng cc h?i ngh? cng dn c?ng ???c rt th?m v? cc v?n ?? chnh sch c?p bch nh?t do n ch?n. Cc quy?t ??nh ?? tri?u t?p cc minipublic v ch??ng trnh ngh? s? c?a chng nh? th? khng cn ph? thu?c vo ch ??ng bng c?a cc chnh tr? gia ???c bu n?a. M?i h?i ??ng g?m 25 ??n 50 thnh vin v h?p t?i thi?u ba l?n trong giai ?o?n ba thng. Vo cu?i cc s? th?o lu?n cn nh?c, cc khuy?n ngh? ???c th?o lu?n trong m?t ?y ban chung gi?a cc thnh vin c?a h?i ??ng v cc ??i di?n ???c bu. Tr? khi ?y ban qu?c h?i v b? tr??ng ph? trch t? ch?i cc khuy?n ngh? v?i nh?ng s? bi?n minh, cc khu?n ngh? ???c cho l ???c th?c hi?n qua cc bi?n php qu?c h?i hay chnh ph?. Cu?c h?p ??u tin c?a H?i ??ng Cng dn ? di?n ra trong thng Chn 2019, v ??i m?i ny c v? ? l?i ?y (Niessen and Reuchamps 2019). D s? th?c hi?n n ? khng l m?t ch? ?? c?a cc tranh ci chnh tr?, v?n cn ph?i xem li?u lo?i chnh tr? ha no ? s? x?y ra bn trong cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin. Cng n?m ?, qu?c h?i c?a vng Brussels ? quy?t ??nh ?? t?ng c??ng s? tham gia cng dn trong cng vi?c l?p php. Gi?a cc bi?n php khc, n ? th?c hi?n cc ?y ban th?o lu?n cn nh?c h?n h?p g?m 15 ngh? s? tch c?c trong ?y ban th??ng tr?c thch h?p v 45 cng dn ???c rt th?m. M?t sng ki?n t??ng t? ???c qu?c h?i ni ti?ng Php ? Brussels ??a ra. Trong tr??ng h?p ny, cc ?y ban th?o lu?n cn nh?c c th? kh?i x??ng ho?c b?i cc ngh? s? hay v?i yu c?u c?a t nh?t 1.000 c? dn c?a Brussels, m?c d quy?t ??nh cu?i cng n?m trong tay qu?c h?i. ?y ban chung ???c thi?t k? ?? h?p nhi?u l?n, c th? yu c?u nghe cc chuyn gia, v nn ??a ra cc khuy?n ngh? cho qu?c h?i v? v?n ?? c? th? m n ???c tri?u t?p. Ngh? s? th??ng tr?c t??ng ?ng c trch nhi?m v quy?n h?n ?? ?nh gi cc khuy?n ngh?, v trong vng 6 thng, qu?c h?i ph?i cng b? m?t bo co gi?i thch v sao v trong ch?ng m?c no n ? th?c hi?n chng (OECD 2020, p. 130).

T?i Php trong 2021, cc thnh ph? Paris v Lyon ? ??a vo m?t d?ng c? khng ph?i hon ton khc. Ngoi ra, k? t? 2019 H?i ??ng X h?i, Kinh t? v Mi tr??ng (CESE) ? lm vi?c ?? t? ch?c m?t c? quan chung c?a cc ?y vin h?i ??ng th??ng tr?c v cc cng dn th??ng. C? g?ng ny ???c xc nh?n b?i m?t c?i cch l?p php trong 2021, nh?ng ?nh h??ng c?a n v?n khng ?ng k?, v CESE ch? l m?t h?i ??ng t? v?n nghi?p ?on ch? ngh?a; cc hy v?ng ?? bi?n CESE thnh m?t n?i g?p g? th?c s? cho s? tham gia cng dn cho ??n nay ? b? c?n tr? (Bonin, Baeckelandt, and Wthrich 2021). Cu?i cng, s? c?ng tc gi?a cc cng dn ???c ch?n b?ng th?m v cc thnh vin qu?c h?i c?ng ???c th? tr??c trong h?i ngh? L?p hi?n Irish, m khng c s? chi ph?i hay lm mo m ?ng k? cng vi?c c?a h?i ngh?. Th?c ra, quy?n l?c th?c s? c?a cc chnh tr? gia d?a vo s? xc ??nh ch??ng trnh ngh? s? c?a H?i ngh? h?n vai tr c?a h? trong h?i ngh? r?t nhi?u. Bi h?c ny c th? ???c khi qut ha: nh? David Farrell et al. (2020, p. 70) vi?t,

Tr??ng h?p Irish ny c?a s? tr?n l?n cc chnh tr? gia v cc thnh vin dn th??ng trong m?t di?n ?n th?o lu?n cn nh?c c th? ? ?i b?ng cch no ? ?? gi?m r?i ro c?a s? tho r?i chnh tr? (m ? r?t r rng trong cc tr??ng h?p Canada) v lm gi?m cc n?i s? v? m?t s? chnh tr? gia ? c th? chi ph?i th? t?c, nh?ng n ? lm t ?? gi?i quy?t v?n ?? r?ng h?n (???c cc minipublic chia s? ni chung) m, t nh?t v? m?t ki?m sot ch??ng trnh ngh? s?, ?i?u ny r?t cu?c ? v?n l m?t qu trnh t? trn xu?ng n?m ch?c trong tay c?a elite chnh tr?.

Cn qu s?m ?? ?nh gi ?nh h??ng th?t s? c?a cc minipublic ???c th? ch? ha ny v? qu trnh ra quy?t ??nh; thnh qu? c?a cc ?y ban chung gi?a cc thnh vin qu?c h?i (hay cc ?y vin h?i ??ng trong tr??ng h?p CESE Php) v cc cng dn ???c rt th?m; cc s? khc bi?t gi?a tnh hnh n?i c s? c?ng tc ch?t ch? gi?a hai bn (nh? trong tr??ng h?p c?a Brussels) v tnh hnh n?i s? t? tr? h?n ???c trao cho cc cng dn ???c rt th?m (nh? trong tr??ng h?p c?a C?ng ??ng ni ti?n ??c c?a B?); hay li?u cc minipublic th??ng tr?c ny s? gy ra m?c ?? chnh tr? ha no ?. Tuy v?y, ci l r r?ng cc sng ki?n ny l m?t ?i?m ngo?t ?ng k?, m?t s? thay ??i h??ng t?i s? th? ch? ha v?nh vi?n cc minipublic ???c ch?n ng?u nhin trong s? c?ng tc v?i cc ??i di?n ???c bu. Cc ??i m?i ny nu b?t s? t??ng ph?n gi?a ln sng th? nh?t v th? hai (xem B?ng 4.1). Chng t?o thnh cc th? nghi?m ??i th?c, v h?a h?n lm sng t? cho c? cc nh th?c hnh v cc nh hn lm.

S? RT TH?M NH? M?T D?NG C? CHO S? BNH ??NG CHNH TR?

Theo t?ng quan chng ta ? cung c?p, chng ta c th? tm t?t ng?n g?n cc l do v m?c ?ch khc nhau m s? rt th?m ? ???c dng su?t l?ch s?. S? rt th?m l m?t ph??ng php ch?n gi?a cc ph??ng php khc, k? c? s? b?u c? t? d??i, s? thu n?p (cooptation) t? trn b?i m?t c? quan t?p th?, s? ch? ??nh c?a m?t c?p trn, s? ch? ??nh m?t ng??i k? v? b?i ng??i ti?n nhi?m c?a h?, s? tuy?n m? nh?ng ng??i tnh nguy?n, s? mua ch?c v?, cc cu?c thi c?, cha truy?n con n?i, s? dng cc test IQ, hay b?o l?c thn th? v qun s?. T?t c? cc ph??ng php ny ? ???c dng lc ny hay lc khc trong l?ch s?, v h?u h?t v?n t?n t?i ngy nay trong cc khung c?nh ??c th. Tuy v?y, trong m?t th?i gian di s? ch?n b?ng b?c th?m ? l m?t trong nh?ng cch ph? bi?n c?a vi?c l?p ??y cc v? tr trong cc h? th?ng c?ng ha v dn ch? u chu, nh?ng c? ? Trung Hoa ?? qu?c. Trong h?u h?t th?i gian, n ? ???c k?t h?p v?i cc th? t?c ch?n khc. Ch? k? t? s? ??n c?a chnh ph? ??i di?n trong cu?i th? k? th? m??i tm th cc ch?c v? chnh tr? ? ???c phn b? h?u nh? ch? duy nh?t qua b?u c? hay s? thu n?p (cc s? b? nhi?m c?p b?, ch?ng h?n), cn cc v? tr c?p cao trong cc c? quan hnh chnh nh n??c ? ???c phn cng qua thi c? hay s? thu n?p b?i cc c?p trn.

B?NG 4.1 So snh s? rt th?m chnh tr? ? Athens v?i hai ln sng th? nghi?m ???ng th?i

 

Athens

Ln sng th? nghi?m th? nh?t

Ln sng th? nghi?m th? hai

M?c ?ch c?a d?ng c?

M?i ng??i l?n l??t cai tr? v b? tr?

Cng lu?n th?o lu?n cn nh?c ph?n ch?ng (counter- factual deliberative public opinion)

?a d?ng: Cng lu?n th?o lu?n cn nh?c ph?n ch?ng; ch?n cc ??i di?n chnh tr? hay cc jury v?i quy?n ra quy?t ??nh, vn vn

Cc ??nh ch?

H?i ??ng, cc ta n, cc quan ta (magistrates)

Cc minipublic

Cc minipublic, cc ?ng vin b?u c?, cc h?i ??ng th??ng tr?c

Sng ki?n ??n t? ?u

Khng p d?ng ???c

T? trn xu?ng

T? trn xu?ng v t? d??i ln

S? th? ch? ha

Th? ch? ha hon ton

Khng s? th? ch? ha no: s? dng rt th?m ph? thu?c vo ch c?a nh ch?c trch cng

?a d?ng: s? th? ch? ha v s? b?t bu?c dng rt th?m l c th?

Quan h? v?i nh sng ch? ??u tin

Khng p d?ng ???c

Cc nh sng ch? c b?ng sng ch?

???c lai b?i nh?ng ng??i th?c hnh

T?n s?

Cc ??nh ch? th??ng tr?c

M?t l?n

?a d?ng: s? l?p l?i l c th?

Lin k?t v?i qu trnh ra quy?t ??nh

Rng bu?c

T? v?n

?a d?ng: t? v?n, rng bu?c, ? gi?a

Lin k?t v?i s? th?o lu?n cn nh?c

Thay ??i

Cng b?n ch?t

Cng b?n ch?t trong h?u h?t tr??ng h?p

Lin k?t v?i quan ni?m v? m?u ??i di?n

Khng t?n t?i

Cng b?n ch?t

Cng b?n ch?t trong h?u h?t tr??ng h?p

S? chnh tr? ha

Bnh th??ng

B? lo?i tr?

?a d?ng

Ngu?n: Tc gi? bin so?n

?? ho?t ??ng m?t cch l t??ng, h?u h?t cc th? t?c ch?n ph?i p d?ng cho m?t nhm c nhn ???c xc ??nh r rng. V th? ta ph?i ??nh r ai c quy?n (hay ngh?a v?) tham gia trong s? ch?n, theo cc tiu chu?n m c th? lin h? ??n tu?i, gi?i, c?a c?i, di truy?n (gia ?nh, ??ng c?p, b?c, s?c t?c, hay qu?c t?ch), n?i sinh hay c? tr, t? cch cng dn, ngh? nghi?p, t? cch thnh vin trong m?t c? quan ?on th? hay m?t nhm tnh nguy?n, vn vn. ?i?u ny c?ng ?ng cho s? rt th?m. Khi t?o thnh m?t nhm nh? v?y, s? rt th?m v?ch ra m?t ???ng gi?i h?n gi?a nh?ng ng??i thu?c v? v ng??i khng thu?c v?. N nh? th? c m?t gi tr? ph??ng ti?n v m?t gi tr? bi?u t??ng.

??nh m?nh Siu nhin, tnh V t?, v s? Bnh ??ng

Tuy v?y, l sai ?? di?n gi?i s? rt th?m chnh tr? theo cch phi?n di?n: Nh? m?t d?ng c?, n c th? ???c thc ??y b?i cc quan ?i?m khc nhau.[13] Chng ta c th? thi?t l?p m?t lo?i-hnh-h?c (typology) ??u tin m nh?c ??n cc l do cho vi?c rt th?m: ?? nh?n ???c s? hi?u bi?t v? m?t d?u hi?u siu nhin, ?? ??m b?o tnh v t?, hay ?? thc ??y s? bnh ??ng (B?ng 4.2). Cc type-l t??ng ny th??ng ph?i ???c k?t h?p ?? gi?i thch cc th?c hnh th?c t?, m thng th??ng l lai v? b?n ch?t. V d?, vi?c b?o ??m tnh v t? v vi?c thc ??y s? bnh ??ng ???c ?an xen ch?t trong m?t s? tr??ng h?p, m?c d tr?ng l??ng c?a m?i m?c tiu c th? khc t? tr??ng h?p ny sang tr??ng h?p khc.

1. Nh?n ???c s? hi?u bi?t c?a m?t d?u hi?u tn gio hay siu nhin. Kinh Thnh m t? r rng s? dng ny c?a s? rt th?m: th?m ???c nm vo v?t o, nh?ng m?i quy?t ??nh c?a n l t? Cha (Chm ngn, 16, 33). T? quan ?i?m ny, con ng??i ph?i theo ch c?a Cha hay m?t ??nh m?nh m h? khng th? bi?t theo b?t k? cch no khc ?? lo li?u cng vi?c chung c?a h?; kha c?nh nghi l? c?a s? rt th?m ph?n l?n gip h?p php ha cc k?t qu? c?a cc th? t?c bi ton nh? v?y. Sors divisoria nh? th? lin k?t n?i t?i v?i sors divinatoria. L do c?n b?n ny v?n cn trong m?t s? th?c hnh ???ng th?i. Trong thng M??i Hai 2008, ??i y-t?ng th?ng c?a Guinea, Moussa Dadis Camara, ???c cho l ???c ch?n b?ng s? rt th?m.[14] ??y c?ng l ph??ng ti?n cho vi?c ch?n Gio Hong c?a Gio h?i Coptic (Chnh th?ng Gio ? Ai C?p), ???c ch?n t? m?t s? nh? ?ng vin ???c ch?n tr??c, cho vi?c ch?n Dalai Lama, m m?i s? hi?n thn c?a ngi ???c ch?n dng Thng Vng (Golden Urn) n?i ti?ng, cho m?t s? b? l?c ???c ??nh danh (scheduled tribe) ? ?n ??, v trong l? h?i ??n no ? ? Trung Qu?c (Shah 2010; 2020). Chi?u tn gio c?a s? rt th?m, m?c d khng trung tm cho cc cu h?i nu ra ? cu?n sch ny, bi?n h? s? nghin c?u kh?o st l?ch s? c tnh h? th?ng.

B?NG 4.2 Ba l do cho vi?c rt th?m

Nh?n ???c s? hi?u bi?t v? m?t d?u hi?u tn gio hay siu nhin

B?o ??m tnh v t?

Thc ??y s? bnh ??ng

Bi?t v theo ??nh m?nh c?a mnh hay ch c?a Cha

Gi?i quy?t cc tranh ch?p m?t cch trung l?p gi?a cc c nhn hay cc phi hng m?nh, trao cho m?t bn th? ba v t? quy?n ?? quy?t ??nh

??t t?t c? cc thnh vin c?a nhm, m trong ? th?m ???c rt, trn cng c? s? bnh qun

Ngu?n: Tc gi? bin so?n.

2. B?o ??m tnh v t?. S? rt th?m c th? c?ng ???c ngh? nh? m?t ph??ng ti?n v t? ?? gi?i quy?t cc tranh ch?p. L do c?n b?n ny l ph? bi?n nh?t su?t l?ch s?, v th??ng ???c th? hi?n r rng b?i s? hi?n thn c?a ??a tr? rt th?m. N c?ng c th? ???c di?n gi?i theo nh?ng cch khc nhau. (a) S? rt th?m c th? lm gi?m nh?ng c?m xc m?nh dnh lu ??n cu?c ??u tranh v quy?n l?c b?ng vi?c ??a ra m?t cch ?? phn b? cc ch?c v? c thanh th? hay quan tr?ng m l trung l?p vis--vis cc phe phi hay cc c nhn c?nh tranh nhau. M?t trong nh?ng chm ngn c?a Solomon by t? sc tch ?i?u ny: Vi?c rt th?m d?p ?i?u tranh t?ng v gi? cc ??i th? m?nh xa ra (Chm ngn, 18, 18). ??y l m?t trong nh?ng l do chnh ?? dng s? rt th?m trong qu kh?, v v?n quan tr?ng trong th? k? th? hai m??i m?t khi s? rt th?m ???c dng ?? ch?n cc ?ng vin b?u c?. (b) Ng??c l?i, s? ch?n b?ng b?c th?m c th? phn v t? cc ngh?a v? ???c xem l phi?n h, v cho n m?t khc s? khng c ?? nh?ng ng??i tnh nguy?n (ch?ng h?n ?? chiu m? lnh). (c) S? rt th?m c th? d?n ??n vi?c trao trch nhi?m cho nh?ng ng??i khng dnh lu tr?c ti?p ??n m?t v?n ?? gy tranh ci. Cc c nhn ny nh? th? ???c ch?n b?ng th?m h?n l b? cc ??ng c? ??ng phi hay m?t s? kht quy?n l?c thc p. C? b?n ch?t c?a th? t?c (ng??i ta ch?n th? no) v k?t c?c c?a n (ai b?/???c ch?n) nh? th? c th? v?n v t?. L l? ny l ??c bi?t n?i b?t khi cc di?n vin bi?n minh b?i th?m ?on xt x? v cc minipublic ???ng th?i.

3. Thc ??y s? bnh ??ng. Cu?i cng, bnh ??ng c th? l ??ng c? chnh. Trong tr??ng h?p ny, s? rt th?m ???c xem nh? m?t cng c? ??t t?t c? cc thnh vin c?a nhm, m gi?a ? th?m ???c rt, trn cng c? s?.


[1] https://demoscan.ch

[2] Cyril Dion, Le grand dbat, ce ntait pas vraiment de lintelligence collective, Le Monde, April 13, 2019.

[3] Chi ph cu?i c?ng ? ???c ??c l??ng vo kho?ng 6.655.000 euro (Gillier et al. 2021, p. 18).

[4] 110 organisations interpellent Emmanuel Macron sur la loi climat, Lemonde.fr, February 9, 2021.

[5] La convention citoyenne pour le climat se spare sur une note svre au gouvernement, Lemonde. fr, February 28, 2021; Le projet de loi nest pas la hauteur: Paris ou Lyon, des manifestants pour le climat dus la veille de louverture du dbat parlementaire, Le Monde, March 29, 2021.

[6] Crdit Suisse, Sorgenbarometer 2020. Wiederbelebung der Willensnation. Schweiz in Zeiten der

Krise, Bern: Crdit Suisse, 2020.

[7] www.justiz-initiative.ch/startseite.html

[8] MP (??i bi?u qu?c h?i) Vincent Maitre v Philipp Matthias Bregy, trong H?i ??ng Qu?c gia, phin ma Xun 2021, phin th? ba, 3 thng Ba 2021 08h00, Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative). Volksinitiative, https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/ amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=51845#votum2

[9] MP Damien Cottier, in ibid.

[10] MP Christoph Eymann (Liberal-Radical), in ibid.

[11] MP Lars Guggisberg, trong H?i ??ng qu?c gia, Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative). Volksinitiative, September 3, 2021 (Fortsetzung-Suite), www.parla- ment.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=52166

[12] Nicolas Walder, trong H?i ??ng Qu?c gia, phin ma Xun 2021, phin th? ba, 3 thng Ba 2021,

www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen? SubjectId=52166

* T?i cc n??c dn ch? l?c l??ng c?nh st khng ph?i l l?c l??ng v? trang, nn c cng ?on c?nh st nh? trong b?t k? c? quan dn s? no khc nh? gio d?c, y t?, vn vn (ghi ch c?a ng??i d?ch).

[13] Oliver Dowlen (2008) cho r?ng s? ch?n ng?u nhin c m?t ngh?a n?i t?i m c th? ???c huy ??ng trong nh?ng khung c?nh khc nhau v cho cc m?c ?ch khc nhau. Theo quan ?i?m c?a ng, n g?m m?t s? tuy?t giao m qung (blind break) gi?a input (nhm m t? ? s? ch?n ???c ti?n hnh) v output (nh?ng ng??i ???c ch?n th?t s? vo cu?i c?a th? t?c). Cc th?c hnh d?a r rng vo tnh ch?t ny t??ng ?ng v?i cc s? dng m?nh, cc th?c hnh khc v?i s? dng y?u. Tuy v?y, h? th? b?c c?a cc s? dng c v? ?ng ng?. V?n ?? chnh l, v?i tiu chu?n so snh ny, s? l c?n ?? b? st cc s? dng ch?n ng?u nhin cho php nh?ng ng??i th?c hnh pht hi?n ra cc d?u hi?u c?a m?t s? l?a ch?n th?n thnh m m?t khc khng th? hi?u th?u n?i, c?ng nh? cc th?c hnh ???ng th?i d?a vo s? l?y m?u ??i di?n v tnh ton xc su?t (m lm cho c th? ?? tin ?on cc ??c tr?ng c?a m?u ???c rt t? m?t nhm c bi?t). Ch?ng trong tr??ng h?p no trong cc tr??ng h?p ny l cc th?c hnh d?a vo m?t blind break c?. Hubertus Buchstein (2009), v? ph?n ng, nh?n m?nh ?ng ??n r?ng s? ch?n b?ng b?c th?m v logic dn ch? khng ???c x?p ch?ng ln nhau, nh?ng ng t?p trung ch? y?u ??n ch?c n?ng c?a tnh v t? ???c cho php b?i s? ch?n ng?u nhin cc nh cai tr?.

[14] Le Monde, January 7, 2009.

Comments are closed.