Trên Facebook/Minds

Nhớ Xuân Diệu

FB Nguyễn Quang Lập Hồi bé ở quê đọc thơ Xuân Tửu: ai đã đến Hà Nội/ đi trên đường Điện Biên/ hẳn nhìn…