Tư liệu

Minh triết phương Tây (kỳ 29)

Bertrand Russell Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng chuyển ngữ Triết học đương đại (tiếp theo) Một khuôn mặt chính khác là A.N. Whitehead (1861-1947)…

Minh triết phương Tây (kỳ 28)

Bertrand Russell Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng chuyển ngữ Triết học đương đại (tiếp theo) Ở Pháp, triết gia nhiều ảnh hưởng nhất cuối…

Minh triết phương Tây (kỳ 23)

Bertrand Russell Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng chuyển ngữ Khai minh và Lãng mạn (tiếp theo) Arthur Schopenhauer (1788-1860) là con của một thương…

Minh triết phương Tây (kỳ 21)

Bertrand Russell Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng chuyển ngữ Khai minh và Lãng mạn (tiếp theo) Immanuel Kant (1724-1804) sinh ở Konigsberg miền Đông…