Sạn chữ (kỳ 1): Sách giáo khoa Tiểu học – sai dấu câu

Thái Hạo

[Bài đầu tiên của mục Sạn chữ xin bắt đầu từ “sạn” trong sách giáo khoa Tiểu học, cấp học quan trọng và là đặt nền móng cơ sở cho việc sử dụng tiếng Việt của mọi người Việt]

Trong sách giáo khoa cấp Tiểu học, tôi lấy làm ngạc nhiên về cách viết các loại dấu câu. Trừ dấu chấm (.), dấu phẩy (,), và dấu ba chấm (…) là viết sát vào chữ liền trước, còn các dấu còn lại như dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!), dấu 2 chấm (:), dấu chấm phẩy (;) đều viết tách ra. Nếu là viết trên máy tính thì nó tương ứng với một lần gõ phím spacebar.

434868541_808781474462207_2587978981094553832_n

Hình chụp bài đầu tiên trong sách giáo khoa Tiếng Việt 5, tập hai, Nxb Giáo Dục, 2021.

Comments are closed.