Mỗi tuần một trang biếm họa (31) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina