Biếm họa

Quảng Biểu: Hiếu

Anne Henochowicz, https://chinadigitaltimes.net/ Nguyễn Thanh Bình dịch “Có hiếu với nhà nước cũng là một hình thức của chữ hiếu” một người đàn ông…