Biếm họa

Titanic Tân Sơn Nhất

Lý Trực Dũng Đồng bào chú ý… chú ý… chú ý…Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất và vài vị tướng chịu trách nhiệm…

Ai sợ biếm hoạ?

Lý Trực Dũng Trong cuộc chiến chống giặc Trung Quốc xâm lược tháng 2-1979 các họa sĩ biếm họa đã kịp thời tích cực…