Biếm họa

TÌNH YÊU THỜI ĐEN THỐI

Gabriel Garcia Marquez. Lý Trực Dũng Tình yêu thời đen thối này không biết có khác gì Tình yêu thời thổ tả của G.G….

GIÁO DỤC Ở XỨ TA

Lý Trực Dũng Chưa thấy một nước nào mà vài chục năm gần đây nền giáo dục lại lộn tùng phèo như Việt Nam…