Mỗi tuần một trang biếm họa (23) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina