Mỗi tuần một trang biếm họa (29) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina