Võ Phi?n, th? v?i th?n

L H?u

image

Nh v?n/nh th? V Phi?n

Th? th?n, nh v?n V Phi?n g?i th? c?a mnh l v?y. Th? ?y hay, d? th? no? M?t vi b?n v?n c?a ng t?ng cho nh?ng nh?n xt thnh th?t v? th? ng.

Ng??i th? nh?t l nh v?n Mai Th?o, V Phi?n c?ng c ch? ???c ch? khng ???c Th? d?. T?p v?n hay.(1) Ng??i th? hai l nh ph bnh v?n h?c Th?y Khu, Ti c?m ph?c m?t s? truy?n ng?n, truy?n di, tu? bt c?a V Phi?n Th? V Phi?n khng hay. (2)

Ng??i th? ba, n?u k? thm ???c, c?ng l ch? quen bi?t c?a V Phi?n. Ng??i ny khng ni th? ng hay, d? chi c?, ch? thnh th?t cho bi?t l khng ch?n ???c bi no trong thi t?p c?a ng. Cu chuy?n ???c m?t b?n th? c?a ng thu?t l?i, Th? V Phi?n khng t?, nh?ng r rng n khng ???c gi?i tr? ?n nh?n. Khi cn s?ng g?n nhau ? Nam Calif., c l?n ng gh t? x u?ng tr v than r?ng: Ti c t?ng cho X (m?t ng??i vi?t ph bnh tr? bn c) m?t cu?n, v c?u ?y c th? cho ti b?o r?ng Chu ? nh?n ???c t?p th? c?a bc v ? ??c, nh?ng n?u ch?n, chu ch? c th? ch?n ???c ci t?a t?p th? thi. (3)

Ci t?a c?a t?p th? ?y l Th? Th?n, t?p th? duy nh?t c?a V Phi?n do nh xu?t b?n An Tim ? Paris ?n hnh n?m 1997. Tc gi? thi t?p k? cu chuy?n ?y cho b?n mnh nghe, nh? m?t ki?u t? tro r?ng th? mnh ?ng l th? th?n.

Qua ?, h?n nh th? c?ng nh?n ra r?ng ??i t??ng ??c gi?, c? gi l?n tr? ??u khng m?n m l?m v?i th? mnh. ng c bu?n khng? Ti ch?c ng ch?ng bu?n phi?n v c?ng ch?ng ng?c nhin. ? t? nh?n th? mnh l th? th?n th c mng g n?a ??n l?i khen ch th? gian. Khng bu?n, ng cn vui vui n?a l khc v d sao c?ng nh?n ???c nh?ng ph?n h?i chn th?c, v?n h?n l ch?ng ai bu?n khen ch cho m?t ti?ng c? nh? l thi t?p ?y ch?a h? ra ??i.

Nh?ng ng??i ch th? V Phi?n l do k? v?ng th? ng c?ng hay khng km nh?ng truy?n ng?n truy?n di, t?p v?n t?p bt c?a ng. N?u ng khng ph?i l V Phi?n th ng??i ta c?ng ch?ng khen ch g v con s? ng??i lm th? d? ??m khng h?t. Th? V Phi?n n?u khng hay ???c nh? ty bt V Phi?n c?ng l chuy?n th??ng, ??n gi?n l ng khng s? tr??ng v? th? ph. N?u ?i lc ng c nh?ng pht ng?u h?ng m phng bt lm th?, v? tranh hay vi?t nh?c th c?ng ch? nh? nh?ng b??c th? th?n d?o ch?i sang khu v??n nh hng xm.

Th? V Phi?n c?ng t?a b?c chn dung t? h?a, ??c t? r nt tnh cch, tm tr?ng con ng??i th?t n?i ng. ??y l b?c chn dung c?a ng gi nh qu thng h?u. Mnh t? v? mnh, x?u ??p g c?ng l mnh.

Khng ph?i l th? ng khng c nh?ng ph?n h?i tch c?c. M?t vi b?n v?n khc l?i r?ng ri l?i khen, nng t?m th? V Phi?n snh vai cng nh?ng ti?ng th? Xun Di?u, Huy C?n, Ch? Lan Vin C ?i?u, ng gi V Phi?n r?t tinh, l?i t?ng l nh ph bnh th?, ch?ng ph?i c? tn t?ng ho?c khen chung chung l ng thch ?u, n?u khng ch? ra ???c nh?ng ch? ?ng khen. Ch?ng th ch nh?ng ch? ?ng ch ng l?i thch h?n.

Nh ph bnh tr? bn c, qua l?i k? c?a V Phi?n, khng ch?n ra ???c bi no trong s? h?n n?m m??i bi trong thi t?p ?y th k? c?ng h?i kh tnh, ch? ???c ci ni th?ng ni th?t. C?ng l chuy?n khng ch?n ???c bi no, nh v?n V Phi?n t?ng t? ra thn ph?c l?i nh?n ??nh, ph bnh th? c?a trung nin thy s? Bi Ging.

?i vo ci th? c?a cc thi s? cng th?i v?i mnh, Bi Ging cng t? ra tinh qui qu l?m. Ch?ng h?n v? tr??ng h?p m?t thi s? n? ??ng h??ng v?i ng ng ni qua ni l?i m?t h?i, r?i ng b?o trt ?nh m?t t?p th? c?a b?n nn khng trch ???c bi no Ni v? m?t thi s? khc, ng b?o kh?i c?n trch th?, ch? c?n nu ra cc tn bi c?ng ??. V ng li?t k m?t lo?t tn bi tm lum; ch? c tn bi thi. C nhi?u thi s?, ng ?i vo ci th? c?a ng??i ta m?t h?i m khng th?y ng ch?n ???c bi no, th?m ch m?t hay m?t cu hay, m?t ch? ??p c?ng khng! (Bi Ging, V Phi?n, 3/1993).

Khng r nh ph bnh Bi Ging c ?i vo ci th? c?a V Phi?n theo l?i ?y. C ?i?u, ni ??n ci tinh qui c?a Bi Ging th c?ng ph?i ni ??n ci kho c?a V Phi?n. Trong m?t bi nh?n ??nh v? th? c?a m?t thi s? quen tn, nh ph bnh V Phi?n ?i t?i k?t lu?n, Ch?n th? T??ng Linh qu? kh: ch?n bi ny e lm m?t lng bi kia. (T??ng Linh, V Phi?n, 10/1986). K?t qu? c?a cch ni hu? v?n ny l khng bi no c?a thi s? T??ng Linh ???c ch?n, v bi no c?ng hay c?, khng h?n khng km.

Ho?c, trong m?t bi bo vi?t v? tuy?n t?p Nh?ng truy?n ng?n hay nh?t c?a qu h??ng chng ta (1974), thay v ni m?t s? truy?n trong tuy?n t?p ?y khng ???c hay l?m do tc gi? khng s? tr??ng v? th? lo?i truy?n ng?n, V Phi?n ni khc ?i: M?t s? cc v? ???c ch?n v?n l nh?ng ti n?ng ???c knh n? trong cc ??a h?t thi ca, kh?o lu?n, ph bnh v.v… ??a h? vo m?t tuy?n t?p truy?n, h? b? th?t th? v thi?t thi trong m?t ??a h?t xa l?. (4)

V?a kho v?a hm h?nh, d?u ?n quen thu?c c?a gi?ng v?n V Phi?n.

Ci tinh qui c?a Bi Ging v ci kho c?a V Phi?n, khng ch?c ai h?n ai. Hai nh ph bnh t?m c? ny l?i c ch? g?n nhau l ??u h? th?p gi tr? th? c?a mnh. V Phi?n g?i th? mnh l th? th?n: Ti tu?i h?n tm ch?c, b?t bt ch?ng cn vi?t lch g n?a! Th?nh tho?ng qu? quo vi cu g?i l th? th?n (5) Bi Ging g?i th? mnh l th? chu?n chu?n chu ch?u.

Th? hay thin h? lm r?i

Ch? cn th? d? cu?c ??i cho ti

(Th? d?i, Bi Ging)

Cu th? Bi Ging truy?n c?m h?ng cho nh?ng ng??i lm th? d?.

* * *

imageBa thi t?p Th? Th?n

Khng nh? Bi Ging, ni vng vo mi m ch?ng ch?n cho ???c bi no, c?ng khng nh? V Phi?n, ng?i ch?n bi ny m?t lng bi kia, ti v?n ch?n ???c cho mnh m?t ?i bi trong thi t?p Th? Th?n. Nh?ng bi khc c m?t lng c?ng ?nh ch?u v?y.

Ch?ng h?n, m?t bi kh tiu bi?u cho ci t?a thi t?p. Xun Di?u v? v?n cng my, V Phi?n th? th?n cng gi.

V??n v?ng ?i khi ta th? th?n
V??n v?ng ?i khi gi quanh qu?n
Th?n th? giy lt ta vo nh
Qu?n quanh giy lt gi bay xa

(R?i c?ng b? qua thi, 10/1993)

C? th?, c? th? th? th?n th?n, h?t ?i quanh ?i qu?n l?i ?i ra ?i vo, mi ??n cu th? cu?i.

Chuy?n g r?i c?ng b? qua thi

??n ch? ny h?n ai c?ng ??ng tnh v?i nh th? cho ??u c nh? nhm, th?nh th?i v c?ng mu?n ???c cng ng th? th?n.

Ho?c, m?t ?i cu l?c bt l l?.

Ti n?m th?a thi gi?a ??i

Ngh? em th?a thi ??ng ng?i n?i nao?

(Bu?i tr?a, 6/1994)

Cu l?c bt ny m?i th?t l hay,

C khi vo bu?i n?ng hanh
Ta l m?t m?nh tr?i xanh n?m no

(C khi, 12/1993)

Th? v tranh l hai mn ch? c c?m thi ch? khng gi?i thch, c?t ngh?a chi c?. Khen m?t bi th? hay c?ng nh? khen m?t b?c tranh ??p, d? r?i vo ch? quan. Nh?ng cu th? hay l nh?ng cu th? ??p, t?a nh?ng bng hoa ??p. Ng??i khc c th? ch?n cho mnh nh?ng bi th?, cu th? khc trong thi t?p ?y nh? ch?n nh?ng bng hoa, nh?ng v? ??p khc nhau.

C m?t bi th?, ti ch?c V Phi?n l?y lm tm ??c, bi M?c m?c. ng ??a bi th? ny vo trang cu?i tuy?n t?p t?p bt Cu?i Cng (2009), c?ng l tc ph?m cu?i cng trong ??i c?m bt c?a ng, nh? l?i chia tay v?i ??c gi? t?ng g?n b v?i mnh t? bao nhiu n?m qua.

Th??ng th th? m?c m?c kh l bi th? hay, cho d c ni l ci hay c?a m?c m?c. Th? V Phi?n l?i khc, nh?ng cu l?c bt m?c m?c nh?

X?a t?ng c xm c lng
B con c bc h? hng g?n xa
Con tru, con ch, con g
?n c, l? s?, ??u l c? tri

c th? ??a vo sch gio khoa c?a h?c sinh b?c ti?u h?c nh? m?t bi H?c Thu?c Lng, v?i ph?n gi?i ngh?a ti?ng Hn-Vi?t hai ch? c? tri. Cu th? ti?p l?i l cu c?m thn,

Ma may mi ch?ng ra g!

M?t ng??i nh? V Phi?n, v?n ???c xem l m?t trong nh?ng nh v?n hng ??u c?a v?n h?c mi?n Nam, l?i t?ng c lc ngn ng?m m th?t ln nh? v?y. Nh?ng k? h?u sinh th?a s?c l?m ti, li?u c ma may ???c h?n ng?

V Phi?n, nhi?u ng??i ch? mong ???c nh? ng. ng c m?t b? dy v?n nghi?p kh ai qua m?t. ng ???c nhi?u ng??i yu, ???c khng t k? ght; ???c nhi?u l?i khen, ???c khng t ti?ng ch. N?u ch? ???c yu, ???c khen thi th ch?a l?y g lm n?i ti?ng. ng th?c s? n?i ti?ng.

V Phi?n, cu?i ??i, ng tr? l?i l ng gi nh qu xu? xa m?c m?c. ng ch?ng cn b?n tm, b?n tr ?i?u g cho n?ng ??u m?t c. ng th? th?n, th? th?i, thanh th?n ??i vi?c g ??n s? ??n.

Ci ?ng qu c?a m?c m?c l tnh chn th?c, chn tnh, khng hoa he hoa si, khng khch kh mu m. Chnh ci m?c m?c ?y lm nn gi?ng th? V Phi?n. ??c th? V Phi?n, l ??c m?t ng gi nh qu thng h?u. Khng c hay, d? g ? trong th? ng, ch? c ng??i ??c c ch?u ci m?c m?c trong th? ?y hay khng.

t th?y ai g?i V Phi?n l nh th?, l thi s?, c th? v ng ? c nh?ng danh hi?u khc n?i tr?i h?n. V Phi?n, ti khng ngh? l ng mu?n tm thm danh x?ng no n?a. ng ch? lm th? cho vui, cho th? gin ??u c, ho?c ?? gi?i by tm s?, chia s?t n?i ni?m v?i nh?ng ng??i ch?u kh ??c th? ng. ng t? tay trnh by, t? my m th?c hi?n nh?ng t?m thi?p nh?, ghi ln ? nh?ng cu th? t? t? nh? mn qu nho nh? dnh g?i t?ng b b?n thn quen vo nh?ng pht cu?i c?a ??i mnh.

T?ng th? l m?t th ch?i tao nh. Ng??i nh?n ???c mn qu ??c bi?t ?y h?n vui, trn tr?ng v c?m ??ng. C?m ??ng ? cch ng trao t?ng h?n l ? n?i dung, tnh bi th?. C?a cho khng b?ng cch cho. Vi?c chu?n b? t? xa, s?p ??t tr??c m?i chuy?n ?y ?? th?y ? ng tnh chu ?o, n c?n v qu tr?ng tnh b?ng h?u.

Th? Th?n, t?p th? ?y c?ng l mn qu nh?, ??n s? nh? t?m lng nh th? g?i l?i ng??i ??i, nh? tri cam tri qut lm qu bi?u nhau, cch ni c?a V Phi?n trong l?i t?a thi t?p. D chua hay ng?t, ngon hay d? th? no h?n ai c?ng vui v? c?m v?.

? V Phi?n, v?n l ng??i, th? c?ng l ng??i. Th?t th v? nh?n ra hai con ng??i, hai tnh cch ??i ngh?ch trong nh v?n, nh th? V Phi?n. V?n ng tinh t? bao nhiu th th? ng m?c m?c b?y nhiu.

* * *

B?t ???c m?t cu th? hay lun l ?i?u th v?.

Trng ln ch? g?p b?u tr?i l quen

Cu th? cu?i trong bi th? M?c m?c, c?ng l dng cu?i trong trang cu?i tc ph?m cu?i cng c?a V Phi?n. Cu th? ?nh d?u k?t thc s? nghi?p v?n ch??ng tr?i di g?n 60 n?m c?a V Phi?n, t? trong n??c ra t?i h?i ngo?i. Cu th? ph?i tr?i n?i ni?m c?a m?t nh v?n bao n?m bi?n bi?t s?ng ki?p tha h??ng.

B?u tr?i no c?ng ch? m?t b?u tr?i, v?ng tr?ng no c?ng ch? m?t v?ng tr?ng, con ng??i ch?n ch?t mang tm h?n thi nhn ?y t?ng c nh?ng pht th?n th?, di m?t nhn my tri m m? mng c?nh tr?i my non n??c qu nh.

M?t ng??i nh? V Phi?n, ti hi?u, khi ? la b? qu h??ng mnh th d?u c ?i kh?p n?m chu b?n bi?n lc no c?ng canh cnh bn lng n?i nh? th??ng qu. Tu?i ??i cng ch?ng ch?t, tnh qu cng ??m ?. Cng xa qu lu n?m, n?i nh? cng thm se s?t.

Ti ch?c khng t ng??i, nh?ng lc th? th?n nhn tr?i hiu qu?nh, b?t gic nh? cu th? V Phi?n khng kh?i nghe lng g?n ln m?t m?i c?m hoi.

Trng ln ch? g?p b?u tr?i l quen

V Phi?n, khng kh ?? nh?n ra ng, ng l m?t m?nh tr?i xanh n?m no.

(1) Th?y Khu, Ni chuy?n v?i nh v?n Mai Th?o v Tr?n V?, t?p ch H?p L?u s? 100, Calif. 5&6/2008

(2) L Qu?nh Mai, Th?y Khu tr? l?i ph?ng v?n c?a L Qu?nh Mai, thuykhue.free.fr, 2011

(3) H Thc Sinh, Lan man chuy?n th?, vantholacviet.com, 2016

(4) V Phi?n, ??c: Nh?ng truy?n ng?n hay nh?t c?a qu h??ng chng ta (1974),

vuongtrinhan.blogspot.com, 5/2017

(5) Nguy?n Hong V?n, V Phi?n ? v? g?p Bi Ging, tienve.org, 2015

Comments are closed.