Bùi Minh Qu?c Tình yêu mãi trinh thiêng

(Vi?t v ??c nhn d?p ra m?t t?p TRINH THING t?i TRUNG TM

NGN NG? & V?N HO ?NG TY, H N?I, THNG 4. 2012)

Nguy?n Tr?ng T?o

image

Ng??i ??c ? qu quen v?i gi?ng th? cng dn c?a Bi Minh Qu?c, t? bi th? ??u tay Ln mi?n Ty n?i ti?ng, ??n nh?ng bi th? vi?t t?i chi?n tr??ng M?nh ??t nui ta thnh d?ng s?, v sau ny l gi?ng th? chnh lu?n Nh?ng anh c?ng n?i ti?ng v?i nh?ng bi th? tnh t?ng ???c chp trong s? tay chi?n s?, s? tay sinh vin nh? Bi th? v? h?nh phc:

H?nh phc l g? Bao l?n ta lng tng

H?i nhau hoi m ngh? mi ch?a ra

Nhi?u ng??i thu?c bi th? b?n cu C khi no, nh?ng khng bi?t ? l th? Bi Minh Qu?c:

C khi no trn ???ng ??i t?p n?p

Ta v tnh ?i l??t qua nhau

B??c l? ?ng ch?ng ng? ?ang ?? m?t

M?t tm h?n ta ??i ? t? lu

N?m 2002, Bi Minh Qu?c cho xu?t b?n m?t t?p th? tnh m?ng ch? vi ch?c trang v?i tn sch Ru xa. Ru xa c?ng l tn m?t bi th? anh m?i vi?t th?i ?:

B xa, B xa

Gi? B ng? nha

Chong B ?m hoa

Anh ru, ru v?ng

Anh ru, ru xa

Tay anh lng ngng

Lng anh d?u m?m

Anh ru th?t m

Ngoan ngoan B ng? 

Anh ru, anh ru

Qua tr?i bo t?

Anh ru, anh ru

Qua ??i m??t c? 

?i bo t?

Li xa li xa

?i ??i c?

Ru th?m m??t m 

B xa, B xa

Ng? ngon vo m?ng

?i tin nga

Ny anh ru v?ng

?i ng?c ng

Ny anh ru xa

Ru xa, ru xa

??c nh?ng cu th? ??y nh?c, ??y d?u dng yu m?n nh? th?, t ai ng? tc gi? c?a n l?i chnh l m?t nh th? chi?n s? v?i tm h?n bo l?a lun h?ng h?c v?i l? s?ng cch m?ng ch?a bao gi? ch?u t?t.

Ti g?p anh ngoi ??i c?ng th?y r ?i?u ?. Anh nh? m?t ng??i c hai tm h?n: Yu th??ng v C?m gi?n. Hnh nh? c k? th no ? lun lm anh c?m gi?n s?c si. Nh?ng c?ng hnh nh? c m?t m cung no ? lun nu anh v? d?u dng say ??m. ? chnh l tnh yu m anh lun nng niu ch?m cht.

Ph?i ch?ng tnh yu chnh l gi?ng ni c?n c?t c?a Bi Minh Qu?c? ?i?u ? khng sai. Tnh yu v?i anh khng ch? l m? mng t??ng t??ng, m l giao ha cu?n xi?t. Nh?ng cu th? nh?c c?m c?a anh ???c vi?t r?t thanh tao, l?i ??y c?m gic:

Em ??y ?, l?ng tr?i h??ng s?c quy?n

??m tr?n ??i anh no v?c no ??i

Mun ngn tay m? trn vng c? m?n

Mi-m-da th?ng th?t n? hoa r?i

(? L?t xun)

N?m nay, Bi Minh Qu?c l?i cho ra m?t thm m?t t?p th? tnh m?i: Trinh thing. Ch? m?ng m?nh 9 bi th? ng?n. Nh?ng s? trang l?i dy g?p 3 s? bi th? ?, v n ???c d?ch ra hai th? ti?ng Anh v Php.

C c?m gic tnh yu v?i th? Bi Minh Qu?c l ng?n ?n hi?u cho ng??i lnh tr?n tr? v? c?n nh yu d?u trong ?m t?i m?t mng. ??y l n?i khng cn nghe ti?ng sng, khng cn c?m gi?n s?c si, khng cn ??ng ??ng st kh, khng cn mu me rc b?n m ch? cn m?t khng gian s?ch trong ring bi?t ch? ?n, che ch? v an ?i ng??i v? m anh g?i ??y l ch?n Trinh thing.

Vng, tnh yu v?i anh l Trinh thing sau nghn ?m l?a ??n b?ng th?y Gi?a v??n th? tr?ng tinh/ V?t n? m?t ?a h?ng/ R?c th?m/ Mu Trinh; ho?c m?t ?a t??ng vi nh? nhoi l?n gi?a v th??ng:

i ?o t??ng vi ngan ngt h??ng

L?n trong b? b?i gi?a v th??ng

Anh ?i khng m?i ???ng mun d?m

Em n? l?ng th?m tan gi s??ng

Ch? th? thi m thi s? coi ? l n phc cho th?. C?ng khng c g l qu, khi tnh yu ? mang t?i cho thi s? m?t s? h?i sinh qu?y cu?n:

Pht ?y h??ng hoa ng?c ng to? quy?n

i h?ng hoang hi?n h?u hi?n dng nhau

i ro thc i d?y ngn ??ng bi?n

i lo ng?i qu?y cu?n ??n ?u ?u 

Anh dng kh nhi?u thn t? i m c ng??i v?n cho l qu c? v?i th? hm nay. Ti c?ng gi?t mnh, sao thi s? i nhi?u ??n th?? i th? th? th? l ta th? th?. Ha ra anh khng km ???c ti?ng ku xo ??ng tr??c n phc m tnh yu hi?n t?ng. ? c?ng l ni?m h?nh phc qu l?n ??n ng?ng ngh?u khng ni nn l?i. ?? r?i, c ngy anh ???c th nh?n ?i?u b m?t:

C php m?u giao c?m v?i bao la

Anh th nh?n qu? th?t mnh h?nh phc.

??c th? tnh Bi Minh Qu?c lun th?y hi?n ln m?t khng gian linh thing v?i h??ng hoa h??ng ng??i th?m ngt t? nh?ng cu th? n??ng nh? v s? lm tan v? ci thin cung:

Ng??i b?ng hi?n ng?i trong o ?m

?m m m t?a tr?n ngu?n m

Xin n??ng n??ng cnh m ng??i m?

Ng??i m? m ha t?n ci thing.

?i lc c?m gic khng gian trong th? tnh c?a anh nh? l?c sang m?t ci khc, gi?ng nh? ci m?ng trong th? Hn M?c T? hay ci Thin Thai c?a m nh?c V?n Cao:

Bao v?n b?i phm tr?n thanh t?y h?t

Trong c?m ha ??m ngt c? tinh cung.

Th ra Bi Minh Qu?c ?ang coi Thin Nhin nh? m?t Gio Ta, v tnh yu chnh l Tn gio c?a ring anh:

Anh l?p tn gio EM

Mnh em ngi CHA HI?N

Mnh anh qu ng??ng ni?m

Trong GIO TA THIN NHIN.

Nh?ng nh? trn ? ni, Bi Minh Qu?c c hai tm h?n. Khi anh thu mnh vo tnh yu th chnh l lc anh m? ra m?t ci thanh bnh tuy?t di?u. Khi anh c?i lng ra v?i x h?i th ngn ng?t n? kh xung thin. Ph?i ch?ng, ?i lc anh c?ng t? th?y mnh m?t m?i khi g?n ln nh?ng m ?nh h?n th qua:

Anh xin ring th?c che ngy c?

V?n m v?ng hoi nh?ng ??t bom.

Bi Minh Qu?c ?au ?u ??i m?i t? duy th? nh?ng anh khng ??i gi?ng (hay khng ??i ???c gi?ng?). Th anh l th? ? Bi Minh Qu?c l tnh yu mi Trinh thing.

H N?i thng 4.2012

(Bi ???c dng lm L?i B?t trong t?p Bi Minh Qu?c – Th? tnh, nxb H?i Nh v?n, 2023)

Comments are closed.