Nh?p cu?c và hy v?ng

Inrasara

Ma xun n?m 1998, trong bu?i ni chuy?n v? th? t?i Th? vi?n T?nh, sau khi l? qua ???c m?t b?n th? n? v? cu h?i: nh th? nh?n ??nh nh? th? no v? n?n th? Ninh Thu?n, ti ? b? m?t thnh gi? v?n l?i: ?? ngh? anh tr? l?i th?ng v?n ??. Tng th?, ti ni b?a: ch?a c khun m?t th? th?t nt, ch?a c tc gi? th lm g c n?n? To tt qu khng?

?ng ba n?m sau, ban bin t?p T?p ch V?n ngh? Ninh Thu?n g?i ti vi?t v? ci ???c v ch?a ???c c?a v?n ngh? t?nh nh. V?y ?, l?i ph?i c ki?n!

Khng hi?u xu?t pht t? ?u v t? khi no, cng lu?n hnh thnh thng l? r?ng ch? g?i l nh th?, nh v?n khi ng??i sng tc l H?i vin H?i Nh v?n Vi?t Nam. Cn l?i th khng. L? khng km l c s? phn c?p nh th? trung ??ng/ ??a ph??ng. R?i khi nh th? trung ??ng ?y v? ??a ph??ng, r?t khoi ??a gi?ng ?i?u trn ng xu?ng, r?t kh?nh kh?ng. Khen m?t t, ch m?t t, v cu?i cng l: c nhi?u c? g?ng.

?? trnh cho mnh ci kh?nh kh?ng l? b?ch nh ma (t? c?a Bi Ging) kia, ti mu?n xem v mong b?n ??c cng xem, bi vi?t ny nh? m?t l?p bin b?n v? hi?n tr?ng th? Ninh Thu?n, ch? khng nh? bi l lu?n ph bnh, cng khng ph?i b?n t?ng k?t.

Ninh Thu?n m?nh v? th?, ? l nhn ? b? n?i. Trong lc khim cung v l?ng l?, v?n xui c nh?ng b??c ?i ch?m m ch?c. t ra t? l?c l??ng ny, v?n xui t?nh nh c ???c m?t tc gi? c?a nhi?u ??u sch. Ti mu?n ni ??n Xun Thng. V?n sng tc ??u ??n c? ? tu?i h?u. Sau ? l cc tn tu?i: T Ngh?a, L Anh L?i, Kng ??n, Bch H c truy?n, k ??ng r?i rc. Ti?c, ch?a th?y sng tc no c?a cc tay vi?t ny xu?t hi?n ? bo trung ??ng.

D?u sao nh?ng ng??i yu v?n xui Ninh Thu?n cn ???c an ?i ? kho?n vi b?n d?ch truy?n ng?n n??c ngoi ???c ??ng l?i trn t?p ch c?a H?i, ?? ng??i ??c t?nh nh cn th??ng lm, h?c t?p. Ring th?, ch?a c ???c vinh d? ?.

? qua h?n 40 s? V?n ngh? r?i m v?n ch?a m?t bi th? d?ch no, m?t chn dung th? qu?c t? no c m?t trn bo t?nh nh? D dn Ninh Thu?n r?t yu th?. Hm nay ?ang c c? m?t ??i ng? kha kh, ?? ?? lm nn ?m th? cu?n ht, t?p th? c ti?ng vang hay n?i ln vi khun m?t th? xu?t s?c. T?i sao th? chng ta v?n ch?a bay?

T? do sng t?o c?a ngh? s? v trch nhi?m cng dn, c nhn v c?ng ??ng, ch?t dn t?c v tnh hi?n ??i, tr n?ng m?t ??t v phiu lng b?u tr?i Cc ph?m tr ??i l?p song hnh t?n t?i trong tm h?n k? sng t?o. K? sng tc lun ph?i ch?u s? ma st: ?au ??n, chia x, v?n v? v d? b? ??y vo m h?n tr?n c?a ??nh ki?n, l?ch l?c nguy hi?m. Ho?c b?n sa l?y trong n?i ngy th?, ng ngh, b?n n?ng, c?m tnh, ho?c b?n h?ng chn trong tr?u t??ng v l?i, h? nt, b hi?m, hnh th?c, h?u hi?n ??i h?c ?i Cho ??n khi b?n tiu ha chng, th?ng hoa chng ?? lm thnh phong cch, gi?ng ?i?u ring mnh.

Ch? nh?m mi kh? kh? m l?c bt, ???ng lu?t, tm ch? l gi? ???c truy?n th?ng. Xun Di?u ? ch?ng b? ch lai Ty l g? Nh?ng chnh Xun Di?u l?i ph?n bc l?i th? khng v?n c?a Nguy?n ?nh Thi. Ch? qua 20 n?m c?a th?i gian!(1) Lm nh? c? ? l?i v?i v?n v m tai l ? ??m ?. Khi chng ta l?n th?t su vo n?n v?n ha dn t?c, yu v hi?u bi?t tinh t? ti?ng m? ??, lun mang tm c?m dn t?c th d b?t k? chng ta s?ng ? ?u, sng tc b?ng th? th? no, vi?t v? ?? ti g, h?n dn t?c, h?i th? cu?c s?ng v?n c? nng h?i trong m?i trang vi?t. Ch? khng c? ??m ? b?n s?c dn t?c ??y m? h? ?? t? vu?t ve m?t cch ?ng bu?n.

Gi? l?i t?p Da di?t sng Dinh v Kho?ng tr?i qu h??ng(2), ng??i ??c lun ??ng ph?i ?? ti, cc th? th? quen thu?c, khng hi?m l?n b?t g?p nh?ng bng khung, da di?t, quy?n luy?n, l?u luy?n, b? v?, c liu, n?i nh?, lng li?ng, xao xuy?n vn vn v vn vn. Th? l?t m?t trang b?t ch?t ?? l?y ra m?t tc gi? ng?u nhin. Bn c?nh bi th? v?i cu th? so mn, chu?ch cho?c: Ti?ng sng v? nghe bu?n h?n da di?t ta c ngay m?t bi ng?n t??m t?t. T? th? khng m?i, nh?ng n?u ng??i vi?t ch?u gia cng th h?n n s? ra m?t bi th? xinh xinh. ??ng ny:

Em trnh c ??n np vo anh tin c?y

Ta np vo nhau su?t c? cu?c ??i.

Ng??i ta tr?n c ??n, ch?y tr?n c ??n ai l?i trnh c ??n? Hay ng??i vi?t ti?c r? t? trnh ???c dng kh thch ? cu ??u? K? sng tc b?n l?nh c th? nm ?i c? bi th?, th?m ch c? t?p th? rt ru?t ?? ra v ? t?ng yu thch n, ni chi ch? m?t t? m?t t? nguy c? lm h?ng c? bi th?!

N?a! T? np. Ci ??t c?a np trn khng c?u vn n?i ci h?ng ? np d??i. Em np vo anh su?t c? cu?c ??i th cn nghe ???c, ai l?i ta np vo nhau? V?a y?u ?u?i v?a b?t kh?. Ch? c?n thay b?ng t?a th c? bi th? m?nh kh?e ln.

Ci ngh? th? l?m cng phu l v?y!

M?c c?m s?c t?c, t?nh l?, ch?a l h?i vin l th?a.

Quy?t ??nh s? l?n/ b c?a ngh? thu?t l ? ti n?ng v s? d?n thn h?t mnh cho ngh? thu?t. N l? thu?c r?t t ho?c khng l? thu?c g c? vo m?y chuy?n ngoi ra(3).

Hy nhn sang C?a Vi?t c?a Qu?ng Tr?. V th? ?i?m danh ??i ng? th? c?a ??t ngho Qu?ng Ngi! ??ng v?ng n?i m?nh ??t mnh ??ng, thu ph?i m?i tinh kh c?a tr?i ??t n?i mnh ?ang s?ng, v?n d?ng t?t c? ngu?n n?i l?c ti?m ?n ?? sng t?o. V ch? sng t?o.

Bao gi? v??t qua m?c c?m b nh?, chng ta m?i c th? l?n. Bi?t ?u chnh khng kh t?nh l? tch bi?t, b?n s?c dn t?c thi?u s? c?a Ninh Thu?n l?i c?ng hi?n cho n?n th? Vi?t Nam t??ng lai m?t gi?ng m?i l?, ??c ?o v ??y li cu?n.

M?c d sng tc l cng vi?c c?a c nhn, c?u mang v sinh n? m?t mnh, s? gip ?? c?a H?i khng ph?i khng c?n thi?t, nh?t l ??i v?i cc ng??i vi?t ? vng su, vng xa ?ang g?p nhi?u kh kh?n v? ??i s?ng, v? thng tin v?n h?c – ngh? thu?t trong n??c v qu?c t?, v? g?p m?t trao ??i.

Thnh cng c?a t? t?p ch ???c ?nh gi ? tn tu?i l?n, cc sng tc gi tr? gp m?t th t, m ? pht hi?n khun m?t m?i, ? lm n?n ??t cho con chim l? tung cnh nhi?u h?n. D??ng c? hai kha c?nh ny, Ninh Thu?n ?ang thi?u, thi?u l?n. Thi tho?ng l?m chng ta m?i ???c m?t V? H?nh hay m?t H?ng Di?u gh th?m. Cn mnh th cy nh l v??n v?i nhau. Khun m?t m?i, ta ch? m?i c m?t Nguy?n V?nh Nguyn, nh?ng khng ph?i V?n ngh? Ninh Thu?n pht hi?n hay b?i d??ng. M?t Th?c Linh n?a.

Th?c Linh (sinh 1983) ra m?t t?p th? ??u tay vo n?m cu?i c?p Trung h?c. B?ng gi?ng th? m m??t ??t chu?n c? ?i?n kh cao, nhi?u bi ??m d?u ?n khng gian th?m m? qu h??ng, Th?c Linh h?a h?n kh? n?ng th? ???c mong ??i.

nh n?ng m?ng ??u trn cnh chu?n chu?n

M? qua sng m?t ngy b?c o

Gi?t m? hi khc tu?i xun t?n t?o

L?c bnh tri tm c? khc ca bu?n.

M? ch?t bao hy v?ng vo quang gnh

Su?t ???ng di ch? cn nh?ng n?i ?au

C?n m?a ?m khng ??t b?ng n??c m?t

Gi ti?n m? qua sng ch?ng c c?u.

V?t n? bn chn bm va ct b?ng

M? b??c ?i b?ng s?c m?nh x??ng r?ng(4)

Tuy v?y, ??c xong Th?i gian qua tay, ti c? n?m n?p lo s? cy vi?t m?i ny nguy c? r?i vo ??i c sa k? l?. D?ng ngay thi! C?n h?c bi?t gi mnh (gi mnh khng ph?i l khng xu?t hi?n) ?? chu?n b? cho m?t b?t ph quy?t li?t ? hm sau.

Khc Th?c Linh, Nguy?n V?nh Nguyn (sinh 1970) l tay vi?t bo s?c s?o ??ng th?i l m?t k? lm th? ch?u tm ti trong cch th? hi?n. Ch?a c thi t?p, nh?ng m?y ch?c bi th? ??ng r?i rc trn cc bo gi?y, bo ?i?n t? hai n?m qua, c?ng gy ???c s? ch ?ng k? v?i b?n ??c ngoi t?nh. M?t ti?m n?ng th?, ti tin th?! Th? trch m?t ?o?n:

TH?C ?N C?A ?I M?T(5)

?i m?t

?n bng ?em khng ??

?i khi mu?n nu?t ch?ng ti

theo cch c?a n.

m?i ngy

tri theo t?ng m?t bo, khung hnh, email, website, b?ng hi?u

tri ?i nh?ng con ???ng, gc ph?, m?t ng??i, ti?ng ni, th?t da

b?i th?c thng tin

gi?c ng? l ???ng dao bn l??t khuy?t trong ?m

v ?n l?m sang ngy()

c? th?

c? m?t ??i nhn th?y/ m?t ??i im ti?ng

ngy n? ??n ngy kia

c?ng ??n khi

l? chng ti l?y ?i m?t c?a chnh mnh d?n ln bn nh?u.

Bi ??c T (t?c T Nh?t – sinh 1961), n?m 2002, c?ng k?p cho ra ??i t?p th? dy d?n km c? Cc l?i bnh c?a vi nh v?n uy tn: Th?i gian. Th? anh thu?c phi c? ?i?n v m ph?m thu?n ty, c l?.

Nguyn Vi (sinh 1960), n?i b?t h?n c? th?i gian qua. N?i chi?u Kinh Kha (6) c?a anh ra ??i ???c coi l m?t s? ki?n l? trn thi ?n Ninh Thu?n. L?, khng ph?i ? tn tu?i anh (qu quen thu?c) m ? cch anh xu?t hi?n: h?n 20 n?m lm th?, mi qu tu?i nhi b?t c?p m?i ch?u in th?!

Ta nh? hn s?i nh?

Gi?a ??i d??ng cu?c ??i

?ang tm ph??ng tr? n?

Hi l??m th? – nn ng??i!

Khng lang b?t nh? Nguy?n V?nh Nguyn hay Inrasara, Nguyn Vi tr? t?i qu nh, c?m c?i hi l??m th? mi?t mi r?i c?ng c ???c t?p th? dy d?n, ?ng bn.

Th? thi! D Th?c Linh, Nguy?n V?nh Nguyn hai l?n nh?n gi?i th??ng th? bo V?n ngh? tr?, t?p ch Sng H??ng, hai khun m?t ny v?n cn qu tr?: tu?i ??i l?n tu?i v?n. Nn, v?n c? l nh?ng h?a h?n.

Trong th?i ??i th?a thng tin ny, ta l?i ?ang thi?u. T?p th? t? xu?t b?n c?a cc nh th? tn tu?i khng th?y by bn ? hi?u sch. Ng??i ta in th? ?? bi?u t?ng l chnh. t giao l?u, trao ??i th l?y ai bi?t m t?ng. Th? vi?n t?nh c?ng khng m?n m l?m v?i th?, nh?t l xu h??ng sng tc m?i. Ta khng bi?t thin h? ??ng ? ?u, th? gi?i ? ?i ??n ?u ?? m so ?o, m ??nh h??ng ph?n ??u th lm sao c th? nhch ln?

T?p ch ta khng ??ng l lu?n ph bnh hay ch?a c bi hay ?? in? Khng in th? d?ch hay ch?a c d?ch gi? uy tn ??m trch? Khng in th? hi?n ??i, ti ch?a ni h?u hi?n ??i – hay Ninh Thu?n ch?a n?y ni thi s? c xu h??ng cch tn? Hai truy?n ng?n c?a Inrasara ???c V?n, V?n ngh? ??ng trong lc V?n ngh? t?nh nh th c? an ton t? ch?i.

Sng H??ng, Nha Trang lm ???c, t?i sao Ninh Thu?n khng? Ch?a khai thc h?t ti?m n?ng ch?ng? Khng ??ng sng tc mang tnh khai ph th lm sao c hy v?ng pht hi?n? Khng sng t?o c tnh khuynh h??ng th phong tro c? gi?m chn ? t?n mc, r?i r?c, manh mn. Trch ai!

Khi Tr??ng th? lo?n manh nha ? ??t Bnh ??nh th?i Ti?n chi?n, c ai dm ngh? r?ng n?a th? k? sau chnh phong tro th? ? ??t ngho ny ? kh?ng ??nh v? tr cao v??t c?a mnh trong n?n th? Vi?t Nam. T?i sao t?nh l? khng c quy?n tham v?ng?

V cu?i cng, ?u l b?n s?c dn t?c thi?u s? trong V?n ngh? Ninh Thu?n? ?u ph?i c? thp, v? n? Apsara, cy x??ng r?ng hay ??a ???c ginang, xaranai vo th?, nh?c l ?inh ninh r?ng ? ??m ? b?n s?c Cham. ?on V?n Cng ??t nhi?u huy ch??ng trong ? ?on bn chuyn Ch?m gp m?t ph?n kh l?n; Cu l?c b? nhi?p ?nh nhanh nh?y ch?p ???c nh?ng thong nhy c?a cu?c s?ng dn t?c, m?y n?m qua ? ??t thnh tch ?ng k?. V?n ch??ng th th? no?

M?i k? bo c ???c m?i s?u t?m v?n h?c dn gian Ch?m ch? ?? lm gia v? thi sao? M?t s?u t?m khng ai ki?m ch?ng. S? m?i nh?t c?a t?p ch ? m?c ny ? c sai l?m r?t c? b?n. Sai ? ngay tiu ??: Thnh ng? Ch?m ni v? th?i v? l? nghi. Lm g c chuy?n thnh ng? ni v?? Trong su cu, c ??n n?m cu l t?c ng?, m?t l ca dao. V ci m?t ny b? nghi l sng tc m?i, ch? khng s?u t?m g c?.

C c?n thi?t ??ng thm cc sng tc b?ng ng? Cham?

Dn t?c Champa ? d?ng nn n?n v?n h?c sng gi. San?k hai th? k? bi?n c? l?ch s? qua ?i, khi Cham ? ha nh?p vo cu?c s?ng chung c?a c?ng ??ng cc dn t?c Vi?t Nam, nhu c?u sng t?o v th??ng th?c v?n h?c ngh? thu?t ? c?p ?? cao v?n cn t?n t?i n?i ?y, l ?i?u ta v?n ch?a th?c s? nh?n bi?t. T?i Ninh Thu?n, tr??c 1975, Cham c hai t?p san c?a/ cho c?ng ??ng: Panrang v ??c v?ng, sau gi?i phng th ?nh b?n. V cc cy vi?t Cham im h?i l?ng ti?ng.

Vi n?m tr? l?i ?y, Tagalau – tuy?n t?p sng tc, s?u t?m, nghin c?u Ch?m(7) ra ??i, ?p ?ng ph?n no nhu c?u ?. Qua ba k Tagalau, vi khun m?t m?i xu?t hi?n v t? kh?ng ??nh. D Tuy?n t?p ch? ???c pht hnh trong ph?m vi nh? h?p ? vi t?nh c ??ng bo Cham sinh s?ng, n c?ng ? gp ???c m?t ti?ng ni nh?t ??nh.

?i?u ?ng m?ng l ng??i vi?t Cham hm nay bi?t sng tc tr?c ti?p b?ng c? hai th? ti?ng: Vi?t v Cham. Hi?n t??ng ny lm phong ph l?i ngh?, l?i vi?t c?a cc tc gi? dn t?c thi?u s? ??ng th?i ?ng gp tch c?c b?n s?c vo v?n ngn ng?-v?n ch??ng chung c?a c?ng ??ng dn t?c Vi?t Nam. Th? ?i?m qua vi cy bt tiu bi?u:

Tr?m Ng?c Lan (sinh 1955) ???c xem l thi ti b?c l? s?m ngay vo nh?ng n?m ??u Trung h?c, sau 1975, anh ?n mnh. Xu?t hi?n tr? l?i cng v?i Tagalau, Tr?m Ng?c Lan l m?t trong vi cy bt chnh c?a Tuy?n t?p. Ti hoa c? trong th? l?n v?n. Th? anh d?i do c?m xc, m?t c?m xc trn n?n tnh yu th?m thi?t dnh cho qu, cho m?, cho con, cho anh em, b b?n.

nh?ng ??a con hoang xa

nh? qu m v?

??ng bn b? knh B?c

nhn cy quao gi

qu h??ng ti ?y r?i

Su?i Tre

khi ti sinh ra ch?ng c m?t b?i tre

? thnh hoi ni?m

hai thnh ???ng lc no c?ng nhn nhau h?n h?c

Mohamed bu?n

Nh?p th? ch?m, gi?ng th? bu?n ???c th? hi?n b?ng th? ngn ng? ?iu luy?n, nn th? anh r?t d? ??n v?i ng??i ??c.

Gi?ng v?n anh qua truy?n ng?n Chn dung ??ng m?t v?: t?ng t?ng m li cu?n, c v? b?t c?n m ??m tnh. Ch? b?ng vi nt phc s? si, vi ?o?n ??i tho?i ng?n, vi quan st nh? l?i nhn tr? th?, anh ? v? ???c chn dung c?a m?t lng qu Cham v?a c? v?a hi?n ??i, n?a nh? yn ?ng n?a mu?n lm si ??ng gi? t?o trong bu?i giao th?i nh?ng c? ??c ch?t Cham. ?y l l?i ti?p c?n hi?n th?c kh hi?n ??i.

Tr Vigia (hay Yamy sinh 1957). 16 tu?i ? c th? ??ng ? N?i san Panrang. Th? Tr Vigia giu ch?t suy t??ng, lun th?c tm ti, lm m?i th?. Anh nh? ?ang c? v??t thot kh?i vng s??ng m ti?m th?c l?n t tng c?a ng? ngn, ?? tm ??n nh sng trong tr?o ring mnh.

???ng v? ply

D?u thng ngy tri n?i liu xiu

V?n nh?p ??u chn b??c

L? lo ?m h?c tr x?n qu?n l?i n??c

?u?i con c lng tong nho nhc l?c b?y

Ni?m vui hm nay trang v? ch? ??y

Ni?m tin mai sau trang ??i yn ?

D?u mi?ng c?m cn nhi?u v?t v?

Tu?i h?n nhin tay c? n?m bn tay.

???ng v? ply

C?n co hoi ni?m b?c mu n?i nh?

N?ng b??c ng??i ?i cahnhj l?ng k? ?

L? b?n b ai k? s?ng ng??i cn?!(8)

Tr Vigia v?a vi?t truy?n ng?n, bt k v?n h?c v?a vi?t ti?u lu?n v?n ch??ng, nh?t l v?n ch??ng Cham c? ?i?n. S?c t??ng t??ng bay b?ng, chi ti?t ng?n ng?n n?a nh? l?y t? th?c t? cu?c s?ng n?a nh? t? ci m? h? no ?, chng c? tr trn l?n ranh gi?a th?c v m?ng, l?ng ghp, qu?n quy?n ??n khng bi?t ?u m l?n. Th? m n c? th?c, th?c cn h?n hi?n ti?n x?y ra hng ngy quanh ta. Hi?n anh c b?n th?o t?p th?, t?p truy?n ng?n ch?a in.

Tr Ma Hani (sinh 1948). Cy vi?t n? c b?n th?o t?p th?: Em, hoa x??ng r?ng v n?ng, ?o?t Gi?i B trong cu?c thi th? 2 n?m 2001-2002 c?a Nh xu?t b?n Kim ??ng. M?t bi th? tiu bi?u:

B?N BANA ? LNG CH?M

Ti h?i b?n t? ?u v? ?y

B?n l?c ??u khng bi?t – khng nh? tn lng

- ch? nh? tn m? – nh? ti?ng Bana.

Ti h?i b?n t?i sao v? ?y

B?n l?c ??u khng bi?t – ch? nh? m? ? m?t – nh? b ? m?t

B?n l?ng l? nhn ti – ?i m?t b?n trn ?en ng?n n??c

Ti khng cn h?i n?a t? ?u, t?i sao.

Ti bi?t b?n ?ang ? ?y, n?i ny – trong bn tay m? Ch?m

- ? n?m n?m – s? nhi?u n?m n?a – trong vng tay d?u hi?n ply m?i

B?n l?ng l? nhn ti – trong m?t b?n long lanh n?ng ?m(9).

Ngoi ba cy bt v?a k?, Tagalau cn l ??t ?? cc ng??i vi?t tr? Cham ti?p t?c th? hi?n mnh: m?t B Minh Tr ?o?t gi?i th? Bt M?i l?n th? V c?a bo Tu?i tr?, hay sau ny: L? Trung Thi?n, Th?ch Ging H? xu?t hi?n ??u ??n qua m?i k Tagalau. Hy v?ng ? s? l nh?ng khun m?t ??c ?o ?ng gp ph?n mnh vo v?n h?c ??t n??c hm nay v ngy mai.

*

Vi ?i?m danh s? b?, ghi nh?n cc n? l?c c?a cc b?n th? xu?t thn nng thn, trung thnh ? l?i hay ? v??t thot kh?i thn ph?n thi ca t?nh l?. Nh?ng khun m?t cn kh khim t?n. Th? no ?i n?a, Ninh Thu?n ? r?t c? g?ng. Xin l?i ti l?i dng ?ng c?m t? nh th? trung ??ng gi? ??nh ? trn.

Cu?c s?ng r?m r?p b?n b?, ng??i vi?t ph?i l?n x? lo toan cho cu?c s?ng. Hy d?p v?n ch??ng ch? ngh?a sang m?t bn ?? d? ph?n vo cu?c chi?n sinh t?n. Qun v?n ch??ng ?i m lo cho s? ?m m c?a thn xc. Cho ??n khi cu?c s?ng v?t ta vo x cng c?a n?i c ??n kinh khi?p h?n, su th?m h?n; ng?i m?t mnh trong bng t?i m?c cho n?i c ??n g?m nh?m, ta ch?t nh? mnh nh? b? qun m?t ci g ? l? m quen, xa xi m r?t g?n g?i. ?? t? ?y h?n ta b?ng bng ra m?t cu?c n? kinh hong, lay ??ng t?n su th?m ti?m th?c ta. V nh? khng t? th?c, trn b? mi ta ch?t v? ra m?t ti?ng ni gi?n ??n nh?ng quy?t li?t: ti ph?i vi?t.

Ch? lc ? thi ni?m hy v?ng c?a ta cng v?i s? nng ?? tinh th?n c?a b?n v?n chn thnh, v d? nhin c? s? gip ?? c?a H?i s? ???c ??t chy tr? l?i, chi sng h?n, v?m v? h?n.

_________________________________

Ch thch

(1) Da di?t sng Dinh (th? in chung), S? VHTT – H?i V?n ngh? Ninh Thu?n xu?t b?n, 1999. Kho?ng tr?i qu h??ng, (th? in chung), S? VHTT – H?i V?n ngh? Ninh Thu?n xu?t b?n, 2001.

(2) Xem thm: Cu?c tranh lu?n v? th? Nguy?n ?nh Thi ? Vi?t B?c, bo Th?, qu I.2003.

(3) Xem thm: Inrasara, Sng tc v?n ch??ng Ch?m hm nay, Tagalau1, H?i VHNT cc DTTS Vi?t Nam, 2000.

(4) Th?c Linh, Th?i gian qua tay, H?i V?n ngh? t?nh Ninh Thu?n xu?t b?n, 2001.

(5) Nguy?n V?nh Nguyn, evan.vnexpress.net, ngy 28-7-2004.

(6) Nguyn Vi, N?i chi?u Kinh Kha, Nxb.Thanh nin, H., 2003.

(7) Tagalau- tuy?n t?p sng tc – s?u t?m – nghin c?a Ch?m 1-3, do H?i VHDT thi?u s? Vi?t Nam xu?t b?n t? n?m 2000-2003.

(8) Cc ?o?n th? ???c trch d?n t? Tuy?n t?p Tagalau.

(9) Trch t? C? tch trong lu ?i (t?p th? in chung), Nxb Kim ??ng, H., 2003, tr.43.

Comments are closed.