Ai là tác gi? ?ích th?c c?a bài T? thân trên báo Trung l?p?

Phan Nam Sinh

??c Phan Khi, tc ph?m ??ng bo 1933-1934, Nh xu?t b?n Tri th?c, H N?i n?m 2013 do nh nghin c?u ph bnh L?i Nguyn n s?u t?m v bin so?n, ??n trang 45-46 th?y c bi T? thn trong m?c Nh?ng ?i?u nghe th?y v?i tn tc gi? l Thng Reo (bt danh c?a Phan Khi), ??ng bo Trung l?p, Si Gn, T?t Qu D?u, ra ngy 21 thng 1 n?m 1933, trong ? tc gi? t? x?ng l ti, c k? cu chuy?n ??i khi nh? sau:

T?t n?m ?, do ???c ch? th??ng m?t kho?n kh l?m nn tc gi? m b?c ?i tu?t xu?ng ???ng Catinat, Si Gn mua qu v? bi?u cha m?. Trong lc mua l?i qun l?ng l cha ? ch?t, mi t?i lc v? t?i nh, so?n ?? ra m?i nh? l cha mnh ? ch?t tr??c ? ba n?m. T?i lc ? lng tc gi? m?i ngi ngi ngm hai cu th? x?a m tun hai hng l?:

Mu?n ?em t?c c? lng con,

?? m bo ?p cho trn ba xun!

S? th?c, thn sinh Phan Khi l c? Phan Trn mi ??n ngy 12 thng 4 n?m Gip Tu?t, t?c ngy 24 thng 5 n?m 1934 m?i qua ??i. Ti khng tin, nh?t l v?i Phan Khi m l?i v tm ??n th?. B?i, d xa nh c? nghn cy s?, l?i th??ng xuyn b?n vi?c m?u sinh ? H N?i, Hu?, Si Gn nh?ng T?t no ng c?ng thu x?p v? th?m gia ?nh, th?m cha, l? no l?i qun t?i n?i khng nh? n?m m?t c?a cha mnh?

H?n n?a, khi ng thn sinh m?t, Phan Khi tc tr?c c? m?y ngy ?m li?n bn linh c?u cha, l?i cn sai con trai th? hai mi m?c vi?t cu ??i r?t c?m ??ng n?a.

Nguyn v?n ch? Hn:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Phin m Hn Vi?t:

T? quan v? t? th?p, nghi nhn c?nh b?t nhn, ?u ho?n t?ng nin duyn n? t?;

Ph? t?i ?c tam thin, d?c hi?u do v hi?u, bi toan h x? t? cao thin.

D?ch ra ti?ng Vi?t:

T? quan tu?i ch?a b?n m??i, ?ng nhn m ch?ng ??ng nhn, lo l?ng mi v con ci c?;

Mang t?i n?ng qu ba ngn, mu?n hi?u nh?ng ch?a trn hi?u, ?au th??ng ku v?i ??t tr?i hay!

H?n n?a, t? thn ch? Hn vi?t l ? ?. T? ?i?n Bch ?? bch khoa (? ? ? ?) c?a Trung Qu?c ??nh ngh?a t? thn (? ?) l ? ? ? ??? ? ? ? (t? ni?m ph? m?u, t? ni?m thn nhn). D?ch qua ti?ng ta l t??ng nh? cha m?, t??ng nh? ng??i thn. Th? m ci ng con trong bi T? thn, ??ng Trung l?p ngy 21, thng 3, n?m 1933 l?i qun c? n?m m?t c?a cha mnh. Qun t?i n?i mua qu v? bi?u cha nh?ng lc ??t chn v? t?i nh, so?n ?? ra r?i m?i nh? ra l cha mnh ? m?t tr??c ? ba n?m (?!).

Th? l thm m?t ch?ng c? n?a ?? th?y T? thn khng ph?i l c?a Phan Khi. V ch?ng l? T ti Phan Khi l?i khng bi?t ngh?a t? thn l g sao? Bi?t, sao l?i cn ?? cho ci ng con tr?i ?nh n?i bi c?a mnh qun c? n?m m?t c?a cha?

Thm m?t l do khc l khi ??c T? thn, ti th?y phong cch ngn ng? trong ?y c h?i khng gi?ng v?i phong cch ngn ng? th??ng th?y ? Phan Khi. ??c thm vi ba bi n?a ? ph?n ti?p theo c?ng ch?a th? nh?n r ?u l phong cch ngn ng? th??ng th?y ? Phan Khi, t? cch dng t? cho t?i v?n phong. V v?y, ti ng? r?ng, khng ch? c T? thn m cn m?t s? t bi n?a c?a m?c Nh?ng ?i?u nghe th?y trong Phan Khi, tc ph?m ??ng bo 1933-1934 c?ng l c?a Thng Reo – Nguy?n An Ninh ch? khng ph?i c?a Thng Reo – Phan Khi. Tuy nhin v?n ?? ch?a c g th?t r rng, ch?c ch?n nn ti khng dm kh?ng ??nh.

T? cc l do trn, cho php ti tin r?ng Phan Khi khng bao gi? qun ngy gi? c?a cha mnh ch? ??ng ni l qun c? n?m cha m?t.

Hay c th? T? thn trong Nh?ng ?i?u nghe th?y trn Trung l?p l m?t bi bo mang tnh ch?t hi ?m nn Nguy?n An Ninh c? ?em gn cho b?n thn mnh, cho gia ?nh mnh b?ng cu … ?? Thng Reo ?em thu?t m?t vi?c tm s? c?a ti cho b con suy; thm ci chi ti?t n?m m?t c?a ng??i cha tc gi? trong T? thn trng kh?p v?i n?m m?t c?a cha Nguy?n An Ninh (s? ni ? ?o?n sau) ?? qua ? ch? trch, ch? di?u m?t m? ng??i ty h?c th c?c l?c ph?n ??i lng hi?u th?o v?i cha m? v cho r?ng cha m? sinh ta, nui ta l ch? v m?t s? b?t ??c d? m ph?i lm nh? v?y, ch? khng ?n khng ngh?a g v?i ta h?t ro!.

V v?y, ti cho r?ng bi T? thn ni trn l c?a Thng Reo – Nguy?n An Ninh ch? khng ph?i l c?a Thng Reo – Phan Khi.

Kh?ng ??nh ???c nh? th? l v t? ??u n?m 1933, Nh?ng ?i?u nghe th?y ??ng ? Trung l?p t? Phan Khi vi?t ? chuy?n qua cho Nguy?n An Ninh vi?t, nh?ng v?n l?y bt danh l Thng Reo. V, thn sinh Nguy?n An Ninh l Nguy?n An Kh??ng m?t n?m Tn Mi, t?c l n?m 1931. ?em so v?i n?m tc gi? ??ng bi T? thn trn t? Trung l?p, t?c n?m 1933 l ?ng ba n?m, khng h?n, theo nh? cch tnh n?m m?t c?a ng b ta x?a!

L?i ???c bi?t, T? thn t?ng ???c con trai Nguy?n An Ninh l Nguy?n An T?nh ??a vo s?u t?p Nguy?n An Ninh, Nh Xu?t b?n Tr?, Thnh ph? H? Ch Minh, n?m 1996.

Ph?i th? ch?! L? no Phan Khi m l?i ng? ng?n t?i m?c qun c? n?m m?t c?a cha mnh?

V?y th ai ?ng? Nh nghin c?u L?i Nguyn n ?ng hay l Nguy?n An T?nh ?ng? Ring ch? ny, ti ng? c nhi?u kh? n?ng l ng Nguy?n An T?nh ?ng h?n!

Vi?t nh?ng dng ny, ti khng h? c ch? trch, trch mc nh nghin c?u L?i Nguyn n, tc gi? b? s?u t?p ?? s? Phan Khi, tc ph?m ??ng bo, tr??c sau c t?i 12 t?p, di h?n 10000 trang sch m ti l ng??i ch?u ?n; ch? mong sao n?u ng th?y ?i?u ti ni trn l ?ng th lo?i b? bi T? thn ra kh?i tc ph?m ??ng bo c?a Phan Khi m?t khi b? s?u t?p ???c ti b?n ?? trnh hi?u nh?m.

8-7-2023

Comments are closed.