Tuy?n t?p Truy?n ng?n th? gi?i, cu?n 4

Ngu Yn gi?i thi?u

image

305 trang, m? ??u v?i bi Ngh? thu?t d?ch truy?n ng?n c?a Vladimir Nabokov.

C th? download t?i ?y:

https://www.academia.edu/107013258/Tuy%E1%BB%83n

M ? C L ? C

Vladimir Nabokov. Thay l?i m?. 05

Ngh? Thu?t D?ch.

- Guy de Maupassant. Nh v?n Php. 17

S?i Dy Chuy?n.

- Vladimir Nabokov. Nh v?n Nga. 31

Bi?u T??ng v D?u Hi?u.

- John Updike. Nh v?n M?. 42

N??c M?t Cha.

- Annie Ernaux. Nh v?n Php. 51

Tr? V?.

- Haruki Murakami. Nh v?n Nh?t. 59

L?i Th T?i C?a Con Kh? Shinagawa

- Leo Tolstoy. Nh v?n Nga. 86

Qun C Ph C?a Surat.

- Fyodor Dostoyevsky. Nh v?n Nga. 102

Gi?c M? C?a Ng??i ?n ng L? B?ch.

Cy Ging Sinh v ?m C??i.

Philip K. Dick. Nh v?n M?. 147

Treo C? Ng??i L?..

Sau L?ng Cnh C?a.

- Sadeq Hedayat. Nh v?n Iran. 181

Nh i Qu?c.

- Anton Chekhov. Nh v?n Nga. 207

Ma Ging Sinh.

- Olha Kobylianska. Nh v?n Ukraine. 217

Ng??i ?n ng M.

- William Trevor. Nh v?n i Nh? Lan. 221

H?c Tr C?a Th?y D?y D??ng C?m.

- Jhumpa Lahiri. Nh v?n M? g?c ?n. 230

B?t Bng.

- Ray Bradbury. Nh v?n M?. 257

?m Cu?i Cng T?n Th?.

Ng??i ?i B?

- Zadie Smith. Nh v?n Anh. 273

??i S? Qun Cam B?t.

Comments are closed.