Ngh? v? trí tu? c?a các nhà sáng l?p ?ông Kinh Ngh?a Th?c

Nguy?n H?i Honh

Trong bi ?i dng t??ng ni?m nh cch m?ng Nguy?n H?u C?u v th?y gio ti c? Nguy?n H?u T?o, h?c gi? lo thnh V? Khiu vi?t: N?m nay (2007) tr??ng ?ng Kinh Ngh?a Th?c trn 100 tu?i. ?i su vo n?i dung cng nh?ng ti li?u ???c l?u gi? v ph? bi?n cho ??n ngy nay, ti cng knh ph?c s? sng su?t c?a cc c? ?ng Kinh Ngh?a Th?c cch ?y 100 n?m. Cc c? ni v?i ng b ta t? ngy ?y v?n nh? cn ?ang ni v?i chng ta hm nay. [1]

ki?n trn ??i di?n cho quan ?i?m ?nh gi khch quan phong tro ?ng Kinh Ngh?a Th?c (?KNT) c?a gi?i h?c gi? n??c ta. Ti?c r?ng khng ph?i ai c?ng c nh?n th?c nh? v?y. C th? th?y ?i?u ? qua vi?c l? k? ni?m 100 n?m phong tro ?KNT (1907-2007) l? ra ph?i ???c t? ch?c v?i quy m c?p nh n??c nh?ng l?i ch? lm ? c?p H?i S? h?c v tr??ng ??i h?c m thi, cc ?i bo l?n khng ni g v? ?? ti ny; trong khi ? chnh ng??i Php l?i t? ch?c H?i th?o khoa h?c qu?c t? k? ni?m 100 n?m ?KNT t?i Aix-en-Provence vo thng 5/2007 v?i s? tham gia c?a nhi?u h?c gi? Php, Vi?t Nam v cc n??c khc. N?m nay l? k? ni?m 105 n?m ?KNT c?ng ch? lm v?i quy m nh? d??i hnh th?c T?a ?m ?ng Kinh Ngh?a Th?c v C?i cch gio d?c hi?n nay, do Trung tm Minh tri?t Vi?t t? ch?c t?i tr? s? Trung tm V?n ha Php ? H N?i hm 20/9/2012. Cc quan ch?c ???c m?i ??u v?ng m?t. [2]

Ph?i ch?ng ?y l h?u qu? c?a tnh tr?ng m?t s? nh?n ??nh quan ph??ng (hay ch? l nh?n ??nh c?a m?t s? c nhn c ??a v? cao?) thin l?ch v? ?KNT ? chi ph?i cng lu?n m?t th?i gian qu di? Tnh tr?ng ny c l?i hay c h?i cho cc th? h? hi?n nay v mai sau khi h? h?c l?ch s? dn t?c ta? V?n ?? ny r?t ?ng bn th?o.

Nh v?n Ph?m Ton ni: Nh?ng ng??i c gan thay ??i t? li?u l?ch s? c?ng c gan d?y d? th? h? ti r?ng ???ng l?i c?a cc ch s? ?KNT l sai l?m, l c?i l??ng, l thi?u tinh th?n chi?n ??u coi ?KNT nh? m?t d?u hi?u c?a sai l?m l?ch s?, l ch? tr??ng pht tri?n ch? ngh?a t? b?n ? Vi?t Nam! Ng??i ni sai tha h? ni. Ci l?m l?n c?a th? h? ti l ? c? tin vo nh?ng l?i d?y d? ? trong m?t th?i gian qu di. [3]

S?a ho?c vi?t l?i l?ch s?, ?nh gi l?ch s? theo nh?n th?c ch? quan c?a ng??i vi?t s? l m?t cch lm kh ph? bi?n ? ta. Nh ??i cch m?ng Phan B?i Chu n?i ti?ng th? m mi g?n ?y m?i ???c tn vinh x?ng ?ng. Qu trnh ?nh gi nh ??i cch m?ng Phan Chu Trinh cn l?n ??n h?n.

G?n ?y nhi?u h?c gi?, ??c bi?t cc s? gia (nh? Ch??ng Thu, ?inh Xun Lm, v.v.) ? c? g?ng ph?c h?i v? tr ?ch th?c c?a phong tro ?KNT.

M?i ng??i ??u bi?t, ?? ?nh gi ?ng m?t s? ki?n l?ch s?, nh?t thi?t ph?i ??t n vo b?i c?nh th?c t? ? th?i ?i?m x?y ra s? ki?n ?. Th?p nin ??u tin th? k? XX, x h?i Vi?t Nam ch? m?i b?t ??u hnh thnh t?ng l?p v s?n v t? s?n r?t nh? b, ch? ngh?a Mc ch?a ??n n??c ta. Th?i ?y xy d?ng nh n??c c?ng ha dn ch? t? s?n ki?u M? l xu h??ng ti?n b? ph? bi?n nh?t c?a x h?i loi ng??i. K. Marx v F. Engels t?ng ni V d? hon h?o nh?t v? nh n??c hi?n ??i l n??c M?. [4]. Cc nh sng l?p ?KNT ch? tr??ng b? x h?i phong ki?n, ti?n ln x h?i dn ch? t? s?n t?c l ? ?i ?ng tro l?u c?a l?ch s?, sao c th? g?i l sai l?m ???c? Ch? l? l?i ?i h?i h? ??a ra ch? tr??ng lm cch m?ng x h?i ch? ngh?a ?? R rng ?i?u ? hon ton khng h?p v?i ?i?u ki?n th?c t?. Nn nh? l 10 n?m sau ngy thnh l?p tr??ng ?KNT, giai c?p v s?n Nga m?i lm cu?c Cch m?ng Thng M??i, t? ? th? gi?i m?i bi?t t?i ch? ngh?a x h?i.

Cu?i th? k? XIX, c? chu ch? m?i c n??c Nh?t t? b? Kh?ng gio, ti?p nh?n v?n minh ph??ng Ty. ??u th? k? XX, Vi?t Nam v?i phong tro cch m?ng ?KNT l n??c th? hai ??a ra ch? tr??ng ?i ln con ???ng khn ngoan ?. S? th?t l?ch s? ny l? ra ph?i ???c ?nh gi cao. Ti?c thay ? ta v?n c ng??i trong khi h?t l?i ca ng?i cng cu?c Duy tn Minh Tr? ? Nh?t l?i ch bai phong tro ?KNT l c?i l??ng, khng tri?t ?? ?y th?t l m?t sai l?m ?ng trch, hng ph? ??nh cng lao to l?n v tr tu? sng su?t c?a chnh cha ng mnh, dn t?c mnh. Cch m?ng l s? ti?p n?i, k? th?a c?a nhi?u th? h?. ng cha ta c gi?i th con chu m?i gi?i v nh? ? con thuy?n cch m?ng Vi?t Nam m?i ???c xui cho mt mi nh? ngy nay; c cht cng tr?ng m ph? nh?n chnh cha ng mnh th th?t l khng h?p ??o ngh?a. Cc th? h? sau ?y s? ngh? g v? th? h? hi?n nay?

Trong ?i?u ki?n ??u th? k? XX m ch? tr??ng dng kh?i ngh?a v? trang ?? ?nh ?u?i th?c dn Php th c?ng ch?c ch?n th?t b?i 100%, r?t cu?c ch? lm thi?t h?i cho dn t?c. ???ng l?i ?ng ??n duy nh?t ngy ?y ch? c th? l d?c s?c ti?n hnh tuyn truy?n gio d?c khai m? lng yu n??c cho qu?ng ??i qu?n chng, trn c? s? dn chng ? gic ng? m t? ch?c h? ??ng ln ?nh ?u?i th?c dn Php, ginh ??c l?p cho t? qu?c v sau ? xy d?ng nh n??c dn ch? t? s?n, ch? ?? chnh tr? ???c coi l tin ti?n nh?t h?i ?. Cc nh sng l?p ?KNT ? lm nh? v?y. Khai dn tr, ch?n dn kh, h?u dn sinh l ???ng l?i ?ng ??n khi ?y do Phan Chu Trinh nu ra.

S? ?n p tn b?o c?a th?c dn Php ??i v?i phong tro ?KNT t? n ? bc b? quan ?i?m cho r?ng phong tro ny c tnh c?i l??ng, khng tri?t ?? ch?ng Php. Ton quy?n ?ng D??ng Klobukowsky kh?ng ??nh ?KNT l ci l phi?n lo?n ? B?c K?. R rng, c?i l??ng ch?a th? no l phi?n lo?n. Tuy tr??ng ?KNT ???c chnh quy?n Php cho php thnh l?p v ch? t?n t?i c 9 thng nh?ng th?c dn Php nhanh chng nh?n ra cc ho?t ??ng c?a nh tr??ng c tnh ch?t n?i lo?n ?e d?a l?t ?? s? th?ng tr? c?a chng. V th? khng ch? c?m tr??ng ho?t ??ng m chng cn c? tm ra m?i c? ?? k?t n h?u nh? ton b? cc y?u nhn ?KNT v?i m?c t? 5 n?m t cho t?i chung thn, t? hnh, v cn ?y t?t c? ra Cn ??o nh?m tch r?i h? v?i nhn dn. Trong th?c t?, nhi?u y?u nhn ?KNT t?ng c lin h? v?i cc phong tro b?o ??ng h?i ?. Nguy?n H?u C?u ? m?y l?n tm cch ti?p xc v?i cc nh t? ch?c v? ??u ??c H Thnh, v tr?c ti?p gip m?t s? thanh nin yu n??c sang Trung Qu?c h?c lm cch m?ng. Khng may, m?t thanh nin xu?t d??ng khi b? b?t khng ch?u n?i ?n tra t?n ? khai ra c?. Khi ra l?nh ?ng c?a ?KNT, th?c dn Php cn d?a s? b? t b?t c? ai tng tr? ti li?u c?a tr??ng ny. V th? ch? sau m?t ?m t?t c? cc ti li?u ?KNT t?ng in ?n phn pht hng ch?c nghn b?n trong c? n??c ??u b? ??t s?ch. D? hi?u l cc ti li?u ?y c tc h?i nh? th? no cho th?c dn Php nn chng m?i s? hi nh? v?y.

Khi xem xt phong tro ?KNT, khng ai khng ng?c nhin khi th?y cch ?y h?n 100 n?m, trong hon c?nh ??t n??c cn c?c k? ngu t?i m cha ng ta cc nh sng l?p phong tro ny ? nu ra nhi?u ch? tr??ng th? hi?n nhn quan chnh tr? r?t sng su?t, h?p th?i ??i. ? ?y ch? xin bn qua v? m?t trong cc nhn quan ?: nh?n th?c ?ng ??n v? vai tr c?a qu?n chng nhn dn.

?y l ??c ?i?m ch? y?u nh?t lm cho phong tro ?KNT khc v?i cc phong tro yu n??c ???ng th?i. L?n ??u tin trong l?ch s?, qu?n chng nhn dn ???c coi l l?c l??ng quan tr?ng nh?t quy?t ??nh s? nghi?p gi?i phng t? qu?c ta ch? khng ph?i l vua quan ho?c gi?i s? phu. Cc nh sng l?p ?KNT cho r?ng ch? khi no nhn dn ???c t? ch?c v ??ng ln ??u tranh ch?ng xm l??c th n??c ta m?i c th? thot kh?i ch th?ng tr? c?a th?c dn Php.

L?ch s? cho th?y khi gi?c Php xm l??c n??c ta, vua quan nh Nguy?n c ch?ng l?i nh?ng do l?c l??ng qu nh? y?u nn ? b? qun ??i Php trang b? ti?n ti?n h?n h?n ?nh b?i. M?t s? tri?u th?n t? ch?c cc ??i v? trang nh? rt vo r?ng ni ti?p t?c chi?n ??u, lm nn phong tro C?n V??ng (C?n V??ng: cc b?y ti kh?i ngh?a gip vua). Do ch?a nh?n th?c ???c s?c m?nh to l?n c?a nhn dn nn phong tro ny ch?a ginh ???c s? ?ng h? v tham gia c?a dn, v v?y cc ??i du kch C?n V??ng d?n d?n c?n l??ng th?c, v? kh v ng??i, cu?i cng b? tiu di?t ho?c t? gi?i th? sau ci ch?t c?a lnh t? Phan ?nh Phng n?m 1895. Cho t?i cu?i th?p nin 30, cc phong tro ch?ng Php ??u ch? t?p h?p l?c l??ng c?a hong t?c, gi?i quan l?i, s? phu ho?c binh s? m ch?a ch t?i nhn dn, l?i cng ch?a ai ngh? t?i vi?c gic ng? dn. ? l do vai tr c?a dn b? coi th??ng.

Trong H?i ngo?i huy?t th? (1906), Phan B?i Chu v?ch r: N??c ta m?t b?i v ?u?/ Ti xin k? h?t m?y ?i?u t? nhn/ M?t l vua, s? dn ch?ng bi?t/ Hai l quan ch?ng thi?t g dn/ Ba l dn ch? bi?t dn/ M?c qun v?i qu?c, m?c th?n v?i ai. Vi?t Nam vong qu?c n ph do ?KNT bin so?n vi?t: Than i! K? lm m?t n??c Vi?t chnh l ng??i Vi?t i! Gi? th? dn Vi?t Nam t? yu n??c mnh th ta ?? s?c ph?c th

Ngh?a l dn ta h?i ?y coi ch?ng xm l??c l vi?c c?a vua quan t?ng l?p chi?m h?u v lm ch? ??t n??c ny, ch? khng ph?i vi?c c?a dn nh?ng ng??i lm n l? cho vua quan, do ? n??c ta m?t vo tay gi?c Php. Nh?ng v sao dn ta l?i khng yu n??c?

Qu?c dn ??c b?n (sch gio khoa chnh c?a ?KNT) vi?t: Dn n??c ta khng c quy?n chnh tr? Dn ta khng bi?t n??c l g, nghe ai bn vi?c n??c th b?t tai b? ch?y. Than i, lo khng g lo h?n m?t n??c N??c ta ch?a h? bi?t ?on k?t t?t c? m?i ng??i trong n??c ?? gip nhau ch?ng l?i b?n l?ng nh?c ta N??c lm sao c th? t? m?nh hay y?u ???c! N??c m?nh hay y?u l do dn. Ch?a h? c dn y?u m n??c m?nh. Mu?n n??c ???c bnh tr? m mong ? vua hi?n t??ng gi?i th khng b?ng mong ? dn m?nh. Dn m?nh th n??c y?u c th? chuy?n thnh m?nh v m?nh lu di.

?y l quan ?i?m r?t sng su?t ngy ?y, khi cc lnh t? C?n v??ng ho?c s? phu yu n??c ??u trng ??i tri?u ?nh ??ng ra ch?ng Php m ch?a ai hi?u r?ng nhn dn m?i l l?c l??ng l?n m?nh nh?t, chi?n tranh nhn dn l ph??ng th?c ??u tranh ch?ng xm l??c hi?u qu? nh?t (sau ny ??ng C?ng s?n Vi?t Nam ? p d?ng thnh cng).

Cc ch s? ?KNT hi?u r?ng dn ta ch?a tha thi?t c?u n??c l do h? ch?a ???c h??ng cht no quy?n lm ch? ??t n??c v ch?a ???c th?c t?nh ?? hi?u r?ng mnh ph?i lm ch? ??t n??c v do ? c ngh?a v? ch?ng xm l??c.

M?t nhn v?t ?KNT nh?n xt: N??c Nam ta by gi? d?t t? l?m Bao nhiu kh? s? nh?c nh?n ? n??c Nam ta c?ng v ci d?t m ra c?. Bi ht ni v? s? ?n u?ng c cu: Ngu sao ngu th? l ngu/ Ngn sao ngn v?y, ngn cho dn mnh/ Xin ai c?ng quy?t tnh b? d?t/ G??m v?n minh chm ??t cho xong. Qu?c dn ??c b?n vi?t: Dn n??c v?n minh xem vi?c n??c nh? vi?c nh. N??c m?nh th dn m?ng, y?u th dn lo Hy lm cho n??c ta ngy cng v?n minh, k? ?y l c?a n??c, c?ng l c?a b?n thn ta.

Cc ch s? ?KNT cho r?ng mu?n ng??i dn bi?t coi vi?c n??c nh? vi?c nh, trong ? c vi?c b?o v? t? qu?c, tr??c h?t ph?i ?? h? ???c h??ng quy?n lm ch? ??t n??c hi?u ???c chn l ny l m?t ti?n b? v cng ?ng khm ph?c th?i ?y. Dn ph?i tr? thnh cng dn, t?c ng??i dn g?n li?n v?i x h?i, v?i t? qu?c, lm ch? ??t n??c, nh? ? cc n??c v?n minh. Khi ton dn ??u ??ng lng ch?ng ngo?i xm th n??c ta ch?a ch?c m?t n??c ho?c m?t r?i nh?ng v?n c th? c?u ???c.

?ng v?y, d??i ch? ?? phong ki?n, ng??i dn khng c m?y may quy?n l?i no, vua quan t? cho mnh l ch? ??t n??c, dn l k? n l? b? bc l?t t?n x??ng t?y, quy?n s?ng c? b?n nh?t cn b? t??c ?o?t, ni g t?i quy?n lm ch? ??t n??c; v th? ng??i ta ngh? ??t n??c ? khng ph?i c?a mnh, c b? gi?c ngo?i xm chi?m th mnh v?n b? p b?c bc l?t nh? c? thi.

V?i nh?n th?c ? cc s? phu ?KNT th?y vi?c c?n lm tr??c nh?t l th?c t?nh dn ta, nng cao dn tr, dn ch? ha n?n chnh tr?, t?c lm cho n??c ta v?n minh ti?n b?. V?n minh tn h?c sch (sch c tnh ch?t c??ng l?nh c?a ?KNT) vi?t: Mu?n n??c mnh v?n minh v giu m?nh th ta ph?i nh? c m?t ch? ngh?a l?n l ch? ngh?a m? tr khn cho nhn dn (t?c Khai dn tr). Ngh?a l ph?i lm cho dn c? n??c ??u ???c h?c, h?c yu n??c, h?c ki?n th?c c?n nh?t ?? lm m?t cng dn t?c ng??i dn bi?t mnh c ngh?a v? v quy?n l?i g ??i v?i t? qu?c.

S? gia ?inh Xun Lm nh?n xt: Cng b?t ngu?n t? t? t??ng duy tn nh?ng ?KNT ? ngoi B?c n?ng v? m?t t? t??ng, l lu?n cn phong tro Duy Tn ? mi?n Trung th n?ng v? th?c ti?n, ?i ngay vo vi?c chu?n b? b?o ??ng. Tuy th? phong tro ?KNT khng ph?i l hon ton khng c xu h??ng b?o ??ng [5].

C th? th?y phong tro ?KNT l s? chu?n b? v? t? t??ng, chnh tr? cho cu?c ??u tranh t? gi?i phng dn t?c ta, v?i l?c l??ng chnh c?a cu?c ??u tranh l ton th? nhn dn ? ???c gic ng? ch? khng ph?i l vua quan ho?c t?ng l?p s? phu, ho?c ngo?i vi?n. R rng trong tnh hnh th?i ?y, ??u tranh v? trang ch?c ch?n s? th?t b?i, ???ng l?i duy nh?t ?ng ch? c th? l chu?n b? l?c l??ng, c? th? l tuyn truy?n gio d?c gic ng? nhn dn ?? h? t? ??ng ln ch?ng xm l??c. Qu trnh ny lu di nh?ng nh?t ??nh th?ng l?i, v nhn dn c s?c m?nh v ??ch.

D? nhin, vi?c tuyn truy?n gio d?c ?ng ??o qu?n chng ch? c th? c hi?u qu? khi ???c ti?n hnh theo cch cng khai h?p php. Cc s? phu B?c H ? khn ngoan tranh th? l?i d?ng ch? tr??ng khai ha thu?c ??a c?a th?c dn Php c? th? l Ngh? ??nh C?i cch gio d?c ? B?c K? ra ngy 16/1/1906 quy?t ??nh m? nhi?u tr??ng d?y ch? cho ng??i Vi?t ?? xin m? tr??ng ?KNT. Tin r?ng th?c dn Php khng th? t? ch?i yu c?u ny, thng 3/1907, t?c 5 thng tr??c ngy Th?ng s? B?c k? duy?t ?i?u l? c?a tr??ng ?KNT, tr??ng ny ? khai gi?ng.

?y l m?t ki?u tr??ng h?c ch?a t?ng c trong l?ch s? n??c ta tr??ng h?c c?a ton dn, khng phn bi?t gi tr? gi trai! H?c vin ch? y?u h?c tinh th?n yu n??c, ch? qu?c ng?, h?c cc ki?n th?c m?i v? lun l ??o ??c, l?ch s?, ??a l n??c nh, h?c l?i s?ng m?i h?p v? sinh, h?c khoa h?c, cng ngh?, kinh t?, chnh tr?, quy?n cng dn, v.v. Tm l?i l tr??ng ?o t?o cng dn cho m?t n??c Vi?t Nam m?i h??ng t?i ??c l?p, dn ch? t? do, thot ra kh?i tnh tr?ng n l? l?c h?u. Tuy m ph?ng tr??ng Khnh ?ng Ngh?a th?c c?a nh khai sng Nh?t B?n Fukuzawa Yukichi, nh?ng v hon c?nh khc nhau (Nh?t B?n l n??c ??c l?p, Vi?t Nam l n??c n l?), nn ?KNT c nhi?u ?i?m khc, nh? khng thu h?c ph, ti?p nh?n b?t c? ai mu?n h?c, v.v. v trn h?t ?KNT cn l m?t t? ch?c cch m?ng gi?i phng dn t?c.

Khng ch? d?y h?c m ?KNT cn bin so?n nhi?u ti li?u trn danh ngh?a l ti li?u gi?ng d?y ?? b?t m?t th?c dn Php, nh?ng th?c ch?t l cc ti li?u tuyn truy?n yu n??c c?u n??c. Ch?ng h?n H?i ngo?i huy?t th? c?a Phan B?i Chu ???c L ??i (Ban Tu th? ?KNT) d?ch ra ti?ng Vi?t d??i hnh th?c th? l?c bt l ng v?n th? tuyn truy?n kch ??ng tinh th?n ch?ng Php xm l??c c ?nh h??ng c?c l?n trong c? n??c. Cc ti li?u ? ???c in ra v?i s? l??ng v??t xa nhu c?u c?a h?c vin v pht hnh kh?p B?c Trung Nam, qua ? c? v? tinh th?n yu n??c c?a ??ng bo ta. Nh tr??ng cn t? ch?c nhi?u bu?i bnh v?n th?, di?n thuy?t t?i ??a ?i?m cng c?ng b?t c? ai c?ng c th? tham d? v cn ra m?t t? bo ring c?a mnh t? ??ng c? tng bo pht hnh cng khai trn ton qu?c.

M?t s? ch s? ?KNT cn l?p cc th??ng h?i, cng ty, ??n ?i?n ?? kinh doanh ki?m kinh ph duy tr ho?t ??ng c?a nh tr??ng v th? nghi?m s? nghi?p xy d?ng m?t n?n kinh t? t? ch?, t?o d?ng c? s? cho m?t n??c Vi?t Nam ??c l?p v? kinh t?. K?t h?p lm cch m?ng v?i lm kinh t? l m?t ch? tr??ng h?t s?c ??c ?o v sng su?t n?a c?a ?KNT, ch?a t?ng c ti?n l? trong l?ch s? Vi?t Nam, ch?ng t? cc nh sng l?p ?KNT c ??u c duy v?t ch? khng duy tm cht no.

Cc ho?t ??ng k? trn cho th?y ?KNT l c? m?t phong tro chnh tr? r?ng l?n kh?i ??u b?ng vi?c ti?n hnh cu?c cch m?ng v?n ha – t? t??ng ton di?n, su s?c trong c? n??c, nh?m m?c ?ch gic ng? nhn dn ??ng ln ch?ng th?c dn Php. T? ch? nh?n th?c ???c s?c m?nh v? ??i c?a nhn dn ti?n t?i thnh l?p m?t t? ch?c cch m?ng chu?n b? cho cu?c ??u tranh dng s?c m?nh ? ?? ?nh ?? ch? ?? th?c dn – phong ki?n, cc nh sng l?p ?KNT ? tm ra ???c con ???ng gi?i phng dn t?c duy nh?t ?ng h?i ?y v ? vi?t nn m?t trang l?ch s? ng?i sng mi mi c?a n??c ta!

Ghi ch:

[1] v [3] Nguy?n H?u C?u, ch s? yu n??c ?ng Kinh Ngh?a Th?c. Nxb L lu?n Chnh tr?, H N?i, 2007.

[2] http://htx.dongtak.net/spip.php?article5105

http://www.webtretho.com/forum/f26/

http://www.petrotimes.vn/news/vn/xa

[4] Tuy?n t?p Mc-?ng-ghen, t?p I, Nxb S? th?t, 1980, tr. 364.

[5] 100 n?m ?ng Kinh Ngh?a Th?c v cng cu?c c?i cch gio d?c ? Vi?t Nam hi?n nay. Nxb ??i h?c Qu?c gia H N?i, 2008.

Comments are closed.