Lời chào Văn Việt

Print

B?n ??c, b?n vi?t thn m?n!

Th? l V?n Vi?t, trang web v?n ch??ng c?a Ban v?n ??ng V?n ?on ??c l?p Vi?t Nam, ? cho ??i.

Nh? tuyn b? c?a Ban v?n ??ng V?n ?on ??c l?p Vi?t Nam, V?n Vi?t ra ??i v?i mong mu?n gp ph?n tch c?c xy d?ng v pht tri?n m?t n?n v?n h?c Vi?t Nam ?ch th?c, nhn b?n, dn ch?, hi?n ??i, h?i nh?p v?i th? gi?i, c th? ?ng vai tr ti?n phong ?ng nh? n ph?i c trong s? nghi?p ph?c h?ng v?n ha, ph?c h?ng dn t?c m l?ch s? ?ang ?i h?i. Slogan V?n Vi?t ? ch? r: V m?t n?n v?n h?c Vi?t Nam ?ch th?c, ? l m?c tiu c?a V?n Vi?t, ngoi ra khng c m?c tiu no khc. N?m 1987 trn bo Tu?i tr? nh th? Nguy?n Duy ? ni: V?n ha cao v r?ng h?n chnh tr?. V?n h?c khng ph?i l ci ?ui chnh tr?, nh v?n khng ph?i l ci ?ui c?a nh chnh tr?. N?u v?n h?c l ci ?ui c?a chnh tr? th ? thi c?c no c?ng t?m th??ng nh? nhau. Nh v?n lun c?n c trch nhi?m cao ??i v?i m?i v?n ?? c?a cu?c s?ng, khng c b?t c? ?i?u g lin quan ??n con ng??i l xa l? ??i v?i chng ta, nh?ng chng ta khng dng v?n ch??ng ?? ho?t ??ng chnh tr?, khng bi?n v?n ch??ng thnh cng c? c?a chnh tr?, d ? thi c?c no. V?n Vi?t quy?t mi ?i theo h??ng ?.

K? t? ?y V?n Vi?t xin ???c lm b?n ???ng v?i b?n ??c, b?n vi?t ti?ng Vi?t c? trong v ngoi n??c. V?n Vi?t s?n sng ?n nh?n tc ph?m c?a t?t c? m?i ng??i v?i tiu ch tr??c tin v trn h?t: v?n ch??ng ph?i hay. N?u nh? trn V?n Vi?t cn c nh?ng trang v?n khng hay, ? l do V?n Vi?t cn y?u km ch? khng ph?i tiu ch v?n ch??ng c?a V?n Vi?t thay ??i.

D?u cn r?t lu chng ta m?i v??n t?i t?m cao c?a v?n ch??ng nhn lo?i, nh?ng v?n ch??ng Vi?t Nam l m?t b? ph?n khng r?i c?a v?n ch??ng nhn lo?i, v th? chng ta khng th? ?i ch?ch ho?c ?i ng??c v?i v?n ch??ng nhn lo?i: v?n h?c v con ng??i.

???ng cn r?t xa, cn l?m chng gai, nh?ng V?n Vi?t quy?t ?i t?i. R?t mong b?n ??c, b?n vi?t st cnh bn V?n Vi?t ?? h??ng ??n m?t n?n v?n h?c Vi?t Nam ?ch th?c, ??c mong chung c?a chng ta.

V?n Vi?t