Ng.Uyển Nicole Dương

Bóng ma Hà Tây

Truyện Ng.Uyển Nicole Dương (nguyên tác tiếng Anh)Chuyển ngữ: Dr. Linh-Chân Brown (Ph.D., Linguistics, University of Colorado).                    Tác giả: Tên thật Dương Như…