Nguyễn Quang Lập

Thời của chưa từng có

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Lập) Chúng ta đang sống của thời cái gì cũng nhiều chưa từng có. Tham nhũng chơi đến…