Trịnh Y Thư

Chết lần thứ ba

Gabriel García Márquez Trịnh Y Thư dịch Gabriel García Márquez [1927-2014], Nobel Văn chương 1972 Dịch COVID-19, tôi thường xuyên nghĩ đến cái chết,…

Cái cười

Trịnh Y Thư 1. Nhà văn Võ Phiến, trong một tùy bút viết năm 1967, tỏ ý thắc mắc tại sao trong văn học…

Về những mái chùa

Trịnh Y Thư 1. Trong một tùy bút viết trước 75, nhà văn Võ Phiến có đưa ra nhận xét ngộ nghĩnh, vui vui…

Nghìn thu từ độ

Trịnh Y Thư 1. Giật mình tiếng khánh nhẹ khua    ngẩn ngơ chiếc lá chuyển mùa bay sang    duềnh quyên bóng động hai hàng   …

Duềnh quyên

Trịnh Y Thư * Duềnh quyên? What the heck do you mean by “duềnh quyên?” Có anh bạn sau khi đọc Chùm lục bát…