Jimmy Carter

Rosalynn

Thơ Jimmy Carter Ian Bui dịch Bài thơ và bức tranh sau đây của Jimmy Carter tặng Rosalynn, vợ mình, xứng đáng là thơ…