Nguyễn Quang

Ru (3)

Kim Thúy Nguyễn Quang dịch, 2022 *** Chúng tôi không biết mình đang ở đâu. Chúng tôi mới đặt chân lên vùng đất liền…

Ru (2)

Kim Thúy Nguyễn Quang dịch, 2022 *** Dù sao đi nữa, kể từ khi vượt thoát bằng thuyền, chúng tôi đã học được cách…

Ru (1)

Kim Thúy Nguyễn Quang dịch, 2022 Trong tiếng Pháp, ru có nghĩa là dòng suối nhỏ và, theo nghĩa bóng, là dòng, dòng chảy…