Peter Kleiner

Không lời

Lý Trực Dũng Họa sĩ biếm họa Peter Kleiner đã có một cái tranh thời sự và rất hay. Nam Bắc Hàn giờ gặp…