Không lời

Lý Trực Dũng

Họa sĩ biếm họa Peter Kleiner đã có một cái tranh thời sự và rất hay. Nam Bắc Hàn giờ gặp nhau trong bàn tay của Mẹ.

Không có máu chảy thành sông thành  biển

Không có hàng triệu thuyền nhân bi thương.

Không có hận thù sẽ còn khắc sâu ít nhất 60-70 giữa bên thàng trận và bên thua trận.

IMG_8677

Comments are closed.