Phạm Viêm Phương

Thơ thời chiến

Phạm Viêm Phương Lật chồng báo cũ, tình cờ gặp hai bài thơ của Tú Kếu, nhưng chúng không nằm trong dòng thơ châm…

Fernando

FB Pham Viem Phuong Đó là tên của một bài hát bằng tiếng Anh của ban Abba (Thụy Điển), kể chuyện hai chiến hữu…