Trần Thị Nguyệt Mai

Duyên hạnh ngộ

Trần Thị Nguyệt Mai   Gia Định, trường Lê. Đó là ngôi trường tôi đã học năm cuối cùng của bậc trung học niên…

Thơ Trần Thị Nguyệt Mai

Viết cho nhà văn Hồ Đình Nghiêm                                     Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu.                                Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu đã xa.                                                                 …

Thơ Trần Thị Nguyệt Mai

Vua Phiếm   Kính quý tặng nhà văn Song Thao   Bắt chước ông Luân Hoán Thử bày giấy, cọ, sơn “Vẽ” chân dung…