Trần Thị Nguyệt Mai

Thơ Trần Thị Nguyệt Mai

Vua Phiếm   Kính quý tặng nhà văn Song Thao   Bắt chước ông Luân Hoán Thử bày giấy, cọ, sơn “Vẽ” chân dung…