Nguy?n Du – Truy?n Ki?u và khát v?ng hòa bình

Ph?m Quang i

1. Ha bnh l kht v?ng c?a nhn lo?i t? bao ??i nay. Chi?n tranh, d l th? chi?n tranh no th c?ng l m?t s? ki?n b?t th??ng c?a c?a cu?c s?ng x h?i m khng m?t ng??i dn no mong mu?n. V chi?n tranh bao gi? c?ng ??a t?i c?nh t??ng st ph?t, ?? nt, ch?t chc kinh hong. Trong chi?n tranh, con ng??i lun s?ng trong tr?ng thi kh? ?au, m?t mt, b?t an t? ngo?i c?nh ??n n?i tm. C th? ni, trong cc th? tai h?a mang ??n ??i b?t h?nh cho con ng??i th chi?n tranh th?c s? l m?t th?m h?a gy ?au kh? cho x h?i con ng??i m?t cch r?ng l?n, su s?c v lu di nh?t. Nhn lo?i t? khi hnh thnh x h?i th? t?c, s?c t?c, dn t?c, qu?c gia ??n nay ? tr?i qua bi?t bao nhiu l cu?c chi?n tranh l?n nh? khc nhau. T? cc cu?c chi?n huynh ?? t??ng tn c?a cc th? l?c, phe phi trong n?i b? m?t c?ng ??ng cho ??n cc cu?c chi?n tranh c?a cc dn t?c, qu?c gia nh?m tranh ch?p quy?n l?i. L?ch s? nhn lo?i hi?n ??i ? th? k? XX ? x?y ra hai cu?c chi?n tranh th? gi?i st h?i hng tr?m tri?u m?ng ng??i, gy ra ?i ngho, d?ch b?nh ko di. C nh?ng cu?c chi?n ng?n th tnh b?ng thng, b?ng n?m; c nh?ng cu?c chi?n di t?i hng ch?c, hng tr?m n?m. K? th?ng tr?n hay ng??i thua tr?n, t?t c?, ??u ch?u thi?t thi, ?au kh?. V t?ng l?p ch?u ?au kh? nhi?u nh?t khng ph?i ai khc m l nhn dn lao ??ng. K?t thc m?t cu?c chi?n tranh bao gi? c?ng l nh?ng hnh ??ng v ha bnh c?a gi?i c?m quy?n nh? th??ng l??ng, ngo?i giao, b?i th??ng chi?n ph, xy d?ng l?i h? t?ng v?t ch?t x h?i, c?p pht cc ch? ?? cho nh?ng ng??i tr?c ti?p tham chi?n b? th??ng vong, ?n ??nh cu?c s?ng c?a ng??i dn.

V th?, vo giai ?o?n cu?i Th? chi?n th? II, v?i m?c ?ch ng?n ch?n cc cu?c xung ??t quy m ton c?u trong t??ng lai, m?t t? ch?c lin chnh ph? c?a 50 qu?c gia ???c thnh l?p g?i l Lin Hi?p Qu?c. T? ch?c ny c nhi?m v? duy tr ha bnh v an ninh qu?c t?, thc ??y quan h? h?u ngh? gi?a cc qu?c gia, th?c hi?n s? h?p tc qu?c t?, lm trung tm ?i?u ha cc n? l?c qu?c t? v cc m?c tiu chung. Tuy m?c ?? hi?u qu? nhi?u t khc nhau v ty thu?c vo t?ng giai ?o?n, nh?ng t? ? ??n nay, v? c? b?n, Lin Hi?p Qu?c ? ch?ng t? l m?t l?c l??ng quan tr?ng cho ha bnh v pht tri?n con ng??i c?a nhn lo?i. Ngy nay, trn th? gi?i, ? c 193 qu?c gia ???c k?t n?p vo t? ch?c ny. S? ra ??i c?a Lin Hi?p Qu?c cng v?i s? n? l?c ho?t ??ng trn nhi?u ph??ng di?n c?a n cho th?y t?m kht v?ng ha bnh c?a nhn lo?i cao c?, c?p thi?t ??n nh??ng no.

2. L?ch s? h?n 2000 n?m ???c ghi chp c?a n??c ta c khng t trang bi trng, th?m ??m mu v n??c m?t v cc cu?c chi?n ch?ng ngo?i xm v n?i chi?n. ? l cc cu?c chi?n tranh ch?ng l?i s? xm l??c c?a cc th? l?c phong ki?n ph??ng B?c nh? T?n, Hn, Ty, ???ng, T?ng, Nguyn, Minh, Thanh; cc ?? qu?c t? b?n nh? Php, Nh?t, M?; cc cu?c chi?n tranh bin gi?i Ty-Nam, bin gi?i pha B?c. Dn t?c ta, nhn dn ta ? ph?i nhi?u n?m ?? mu ?? ginh ??c l?p, ha bnh.

2.1. Th?i Nguy?n Du (1765-1820) s?ng l m?t giai ?o?n ??t n??c v cng ??ng lo?n, nhn dn rn xi?t trong chi?n tranh. Cu?c n?i chi?n L-M?c (1533-1677) ko di 144 n?m. Trong lc cu?c chi?n ny ch?a k?t thc, th n?m 1627 l?i n? ra cu?c n?i chi?n th? hai, Tr?nh-Nguy?n phn tranh, chia ?i ??t n??c, v?i 8 l?n ??i chi?n v k?t thc vo n?m 1775. Nh? v?y, v?i hai cu?c n?i chi?n ny th mu x??ng ng??i Vi?t ? ph?i ?? trong m?t th?i gian di kh?ng khi?p l 292 n?m. ? l ch?a k? cc cu?c kh?i ngh?a nng dn ? ?ng Ngoi nh? cc cu?c kh?i ngh?a c?a Hong Cng Ch?t, Nguy?n Tuy?n – Nguy?n C?, Nguy?n Danh Ph??ng, Nguy?n H?u C?u, ch?ng l?i tri?u ?nh phong ki?n L-Tr?nh. C nh?ng cu?c kh?i ngh?a ko di 30 n?m nh? cu?c kh?i ngh?a c?a Hong Cng Ch?t (1739-1769), ko di 10 n?m nh? cu?c kh?i ngh?a c?a Nguy?n Danh Ph??ng (1740-1750), Nguy?n H?u C?u (1741-1751), Nhn chung, trong vng g?n 300 n?m n?i chi?n ?, kho?ng kh?c ha bnh m ng??i dn ???c h??ng r?t t ?i. Ch?a h?t, sau n?m 1775, l cu?c chi?n c?a nh Ty S?n v?i cha Tr?nh ?ng Ngoi v tn d? cha Nguy?n ?ng Trong, chi?n tranh ch?ng s? xm l??c c?a nh Thanh ? pha B?c v ch?ng s? can thi?p c?a cc th? l?c phong ki?n Xim La, th?c dn ph??ng Ty ? pha Nam ko di 27 n?m (1775-1802).

Trong kho?ng th?i gian n?i chi?n di d?ng d?c ?, dng h? c?a Nguy?n Du b? cu?n vo vng xoy chi?n tranh m?t cch mnh li?t; nhi?u gia ?nh tan nt, nhi?u nhn v?t b? tru di?t. Tr?c ti?p ho?c gin ti?p ch?u ?nh h??ng c?a nh?ng cu?c b? du ?, Nguy?n Du ? ?i t? th?t v?ng ny ??n th?t v?ng khc. Th?m ch, c lc ng chn n?n, tuy?t v?ng ??n m?c g?n nh? khng bi?t tin vo ci g n?a:

C? kim v? ki?n thin nin qu?c,

Hnh th? khng l?u bch chi?n thanh

(X?a nay ch?a th?y tri?u ??i no ??ng v?ng ngn n?m.

N?i ?y ch? cn l?i ci ti?ng ? tr?i qua tr?m tr?n ?nh.)

V? Hong doanh (Qun doanh V? Hong)

Ci c? nghi?p thin nin qu?c ? do ngh?a qun Lam S?n n?m gai n?m m?t 10 n?m tr?i d?ng nn v b?c minh qun L Thnh Tng t?ng hy v?ng trong bi th? Minh l??ng (Vua sng, ti hi?n) r?ng n s? l: Bt bch C? Chu l?c tr? bnh (Vui h??ng tr? bnh nh? nh Chu di tm tr?m n?m).Tuy nh H?u L ko di ???c 362 n?m (1427-1789) nh?ng th?i gian th?c s? l?c tr? bnh c?ng ch? ???c trong ngoi 50 n?m v ch? y?u l d??i th?i L Thnh Tng tr? v (1460-1497).

Trong ci th?i bu?i r?i lo?n, nhi?u nh??ng ?, Nguy?n Du th?y mnh qu b?t l?c v ?au bu?n t?t ??:

Trng s? b?ch ??u, bi h??ng thin,

Hng tm, sinh k? l??ng mang nhin

(Trng s? ??u b?c ng?ng nhn tr?i, lng bi ?t,

Hng tm, sinh k? c? hai ??u m? m?t.)

T?p thi 1

V th?, trong th? ch? Hn v th? v?n qu?c m c?a Nguy?n Du lun vang v?ng s? kht khao ha bnh, h?nh phc. C?ng trong bi th? T?p thi 1 ni trn, ? b?n cu th? cu?i bi tuy v?n ti?p t?c ni v? cu?c s?ng ngho kh?, ?m ?au, b?nh t?t c?a b?n thn ? n?i lnh ?n ch?n qu nh, v?i m?t s? chua cht nh?t ??nh, nh?ng cu th? v?n c? ngn ln ni?m kht khao ???c s?ng yn bnh trong ci ngho kh? ?:

Hong khuy?n truy hoan H?ng L?nh h?,

B?ch vn ngo? b?nh Qu? Giang bin.

Thn c? b?t y?m t?n c t?u,

Th??ng h?u nang trung tam th?p ti?n.

D?t ch vng ?i s?n, m?i vui d??i chn H?ng L?nh,

Trong my tr?ng, n?m b?nh bn b?n sng Qu?.

? thn qu, thch nh?t l ???c mua r??u u?ng lun,

Trong ti hy cn ba m??i ??ng ti?n ?y.)

Khi c ??c, s?u t?i trong ngy xun ch?n ??t khch qu ng??i giai ?o?n m??i n?m gi b?i, Nguy?n Du l?i cng kht khao c?nh ?on vin, yn ?m, thi bnh:

Nh?t thin xun h?ng thy gia l?c,

V?n l Qu?nh Chu th? d? vin

M?t tr?i xun h?ng r?i vo nh ai?

Mun d?m Qu?nh Chu ?m nay tr?ng trn)

Qu?nh H?i nguyn tiu (R?m thng ging ? Qu?nh H?i)

Chnh v mong mu?n c cu?c s?ng ha bnh, nn trong V?n t? th?p lo?i chng sinh, Nguy?n Du ? k?ch li?t ph phn nh?ng k? hi?u chi?n:

Ka nh?ng k? bi binh, b? tr?n,

?em mnh vo c??p ?n nguyn nhung;

Gi m?a, s?m st ?ng,

Gi?i thy tr?m h?, lm cng m?t ng??i.

B?i r?t yu ha bnh, nn trn ???ng ?i s? sang Trung Qu?c (1813), qua Qu? Mn Quan (t?c l ?i Chi L?ng), nh th? ? ni ln s? gh r?n khi hnh dung v? c?nh chi?n tranh, chm gi?t ? ?y v tr?c ti?p ?? kch b?n ??u s? gy chi?n tranh xm l??c n??c ta:

Nh? th? h?u danh sinh t? ??a,

Kh? lin v s? kh? lai nhn.

T?c ?? tng mng tng x h?,

B? d yn lam t? qu? th?n.

Chung c? hn phong xuy b?ch c?t,

K? cng h th? Hn t??ng qun

(L n?i n?i ti?ng nguy hi?m ??n tnh m?ng.

B?i gai l?p ???ng, mng x, h? bo tha h? ?n n?p.

Kh ??c ??y ??ng, qu? th?n m?c s?c t? h?p.

T? thu? xa x?a, gi l?nh ? th?i bao ??ng x??ng tr?ng.

Chi?n cng c?a t??ng nh Hn c g ?ng khen!)

Qu? Mn Quan

2.2. ??c bi?t, trong Truy?n Ki?u, khi m t? nhn v?t Thy Ki?u qua nh?ng bi?n c? b? du, th h??ng th? hi?n kht v?ng ha bnh, h?nh phc l h??ng ch? ??o c?a ngi bt tc gi?. Thy Ki?u ?ang s?ng trong c?nh thanh bnh, h?nh phc: x h?i th B?n ph??ng ph?ng l?ng/ Hai kinh v?ng vng, b?n thn v gia ?nh th m ??m tr??ng r? mn che/T??ng ?ng, ong b??m ?i v? m?c ai, b?t ch?t c?n gia bi?n ?p xu?ng. Gia ?nh tan nt, h?nh phc tnh yu ?? v?, b?n thn ph?i bn mnh chu?c cha. T? ?, nng tr?i quan m??i l?m n?m l?u l?c Khi V tch, khi Lm Truy/N?i th l?a ??o, n?i th xt th??ng, Thanh y hai l??t, thanh lu hai l?n/Trong vng gio d?ng g??m tr?n/K? r?ng hm si, g?i thn ti ?i. Tr??c s? ph?n ngang tri, ?au kh? c?a nng, lc thu?t chuy?n, Nguy?n Du ? khng km ???c, nhi?u l?n b?t bnh ln ti?ng. K? chuy?n gia bi?n, ng th? hi?n s? ?au xt c?a mnh trong l?i th?:

M?t nh ho?ng h?t ng?n ng?,

Ti?ng oan d?y ??t, on ng? la my

ng ?ay nghi?n b?n sai nha tn c:

Ng??i nch th??c, k? tay ?ao,

??u tru m?t ng?a o o nh? si.

ng ch? m?t b?n chng m m?ng:

M?t ngy l? thi sai nha,

Lm cho kh?c hai ch?ng qua v ti?n

C th? ni, cng yu cu?c s?ng ha bnh, h?nh phc m nhn v?t Thy Ki?u t?ng c bao nhiu th Nguy?n Du cng c?m gi?n b?n quan l?i b?t l??ng, tn c b?y nhiu. Th?m ch, khi s? ph?n c?a Ki?u ? ln t?i ??nh ?i?m c?a b?t h?nh, ?au kh?, Nguy?n Du cn ch?i c? th? l?c siu nhin ? x ??y nhn v?t c?a mnh ??n b??c ???ng cng:

Chm cha ci s? hoa ?o,

G? ra r?i l?i bu?c vo nh? ch?i!

2.3. Trong ch?ng ???ng 15 n?m oan kh?, l?u ly c?a Ki?u, c m?t s? ki?n ? khi?n nhn v?t Ki?u c?ng nh? tc gi? Nguy?n Du b? khng t ki?n c?a h?u th? ln n l ch k?, b?c nh??c, ??u hng. ? l vi?c nng khuyn T? H?i b tay ch?u hng tri?u ?nh ?? ??n n?i T? ph?i ch?t ??ng khi b? H? Tn Hi?n ph?c binh ?nh p v nng ph?i nh?y sng Ti?n ???ng t? v?n.

Thi?t ngh?, k?t t?i Nguy?n Du nh? th? l oan, b?i tr??c h?t s? ki?n v di?n bi?n c?a s? ki?n ny l c trong lam b?n Kim Vn Ki?u truy?n c?a Thanh Tm ti nhn. Trong th?i ??i Thanh Tm ti nhn v Nguy?n Du s?ng, cc cu?c kh?i ngh?a ch?ng tri?u ?nh ph?n nhi?u l th?t b?i. Th?ng ho?c c cu?c kh?i ngh?a no thnh cng, l?t ?? ???c tri?u ??i phong ki?n ny r?i th c?ng l?i l?p ra tri?u ??i phong ki?n khc, nhn dn lao ??ng v?n b? p b?c, bc l?t, ch?u kh? tr?m b?. ? l ch?a ni vi?c nhn v?t T? H?i c?a Thanh Tm ti nhn b?n ch?t l m?t tn c??p bi?n lin k?t v?i b?n n?y kh?u (b?n c??p bi?n Nh?t B?n) c??p bc, tn st ng??i dn v t?i. Nhn v?t T? H?i c?a Nguy?n Du tuy anh hng v c kh ?? chnh ngh?a nh?ng d sao c?ng l m?t k? giang h? quen thi v?y vng, m?t anh hng phong ki?n trong cu?c tranh b ?? v??ng, tn st sinh linh, gy ?au kh? cho dn lnh. Tuy s? m t? nhn v?t T? H?i trong Truy?n Ki?u khc nhi?u so v?i T? H?i trong Kim Vn Ki?u truy?n, T? H?i hi?n ln khng nh? m?t t??ng c??p m l nh? m?t anh hng nh?ng Nguy?n Du c?ng khng th? d?u ???c thi ??, c?m ngh? tiu c?c c?a mnh v? m?t c?nh t??ng ?ng s? khi t? c?nh T? H?i tr? v? g?p Ki?u sau m?t th?i gian ?i chinh chi?n:

?m ngy lu?ng nh?ng m th?m,

L?a binh ?u ? ?m ?m m?t ph??ng,

Ng?t tr?i st kh m? mng,

??y sng knh ng?c, ch?t ???ng gip binh.

Tr??c s?c m?nh v?y vng b?n ph??ng c?a T? H?i, qun tri?u ?nh do T?ng ??c H? Tn Hi?n ch? huy ph?i ?ng qun lm ch??c chiu an/B?c vng, g?m vc sai quan thuy?t hng. V Bi?t nng c?ng d? qun trung lu?n bn nn H? Tn Hi?n ? L?i ring m?t l? v?i nng/Hai tn th? n?, ng?c vng ngn cn. M?c d tc gi? nh?n xt lc k? l:

Nng th?i th?t d? tin ng??i,

L? nhi?u ni ng?t, nn l?i d? xiu

Nh?ng th?c ch?t ??ng c? t? t??ng su xa khi?n Ki?u khuyn T? H?i ??u hng l?i l:

Ngh? mnh m?t n??c cnh bo,

? nhi?u l?u l?c l?i nhi?u gian trun.

B?ng nay ch?u ti?ng v??ng th?n,

Thnh thnh ???ng ci thanh vn h?p g!

Cng t? v?n c? hai b?,

D?n d r?i s? li?u v? c? h??ng.

C?ng ngi m?nh ph? ???ng ???ng,

N? nang my m?t r? rng m? cha.

Trn v n??c d??i v nh,

M?t l ??c hi?u hai l ??c trung.

Ch?ng h?n chi?c bch gi?a dng,

E d gi d?p, hi hng sng va.

Nh? v?y, xu?t pht t? lng mong m?i mu?n c s? bnh an nn Ki?u ? khuyn T? ra hng. ??i nng nh? cnh bo m?t n??c, ? nhi?u l?u l?c l?i nhi?u gian trun, d ???c T? H?i che ch?, ???c s?ng sung s??ng trong b?c vng, nhung l?a nh?ng nng v?n c?m th?y b?t an nh? chi?c bch gi?a dng, lun e d gi d?p, h?i hng sng va, m?t cu?c s?ng k? nanh hm si th nng khng th? an lng m s?ng. H?n n?a, tha ph??ng l?u l?c ? qu lu, n?i nh? gia ?nh, cha m?, cc em v ng??i tnh c? lun day d?t lng nng. Do ?, kht v?ng ???c yn thn, ???c ?on vin v?i gia ?nh ?? th?a lng mong nh? lun chy b?ng trong Ki?u. ??i v?i nng, ???c v?y m?i l h?nh phc. Ni cch khc, h?nh phc khng ph?i l c nhi?u quy?n uy, nhi?u vng b?c, chu bu nh?ng l?i s?ng trong c?nh tranh ginh, chm gi?t, b?o l?c; h?nh phc l ???c s?ng yn ?n thn tm trong ha bnh, ???c ?on vin ?m cng trong vng tay ng??i thn. ??i nng tr?i qua nhi?u bi?n c? kinh thin ??ng ??a, nhi?u n?m li?n s?ng trong c ??n, s?u t?i, kh? ?au do cc th? l?c tn b?o gy ra. V th?, nng ch? mong ???c s?ng bnh an, yn ?m.

Nguy?n v?ng tha thi?t, chnh ?ng ? c?a Thy Ki?u chnh l ??ng c? ?? nng d?t khot khuyn ch?ng ch?u chiu an c?a tri?u ?nh. ??ng c? ? l?i cn ???c c?ng c? thm b?ng suy ngh? v? nh?ng h?u qu? th?m kh?c, gh g?m c?a cu?c chi?n tranh do ch?ng mnh gy ra m ??ng lo?i ph?i gnh ch?u, qua l?i khuyn T? H?i:

Ng?m t? gy vi?c binh ?ao,

??ng x??ng V ??nh ? cao b?ng ??u.

Lm chi ?? ti?ng v? sau,

Nghn n?m ai c khen ?u Hong So!

Lc khuyn T?, tuy nng c ni ??n ?n vua, l?c n??c, quy?n cao, ch?c tr?ng m v? ch?ng nng s? ???c h??ng khi ra hng tri?u ?nh nh?ng nh?ng ?i?u ? d sao c?ng ch? l l do ph?, l ni ?? ???c vi?c. Ci su xa trong tm c?a nng l mu?n T? ??ng ti?p t?c gy chi?n ?? trnh th?m h?a cho chng sinh, trnh ti?ng x?u cho ch?ng mnh. ???c v?y m?i l h?nh phc, m?i l v? vang. B?i nng ch?u kh? ? nhi?u, khng ?? ng??i khc ph?i ch?u kh? v s? tranh ?o?t quy?n l?i n?a.

Tuy ??nh t?t ??p ? c?a Thy Ki?u b? H? Tn Hi?n ph?n b?i m?t cch ? hn, ??c c, khi?n nng ?au kh? ??n m?c ph?i t? v?n theo ch?ng nh?ng l t??ng ha bnh, kht v?ng h?nh phc c?a nng v c?ng l c?a Nguy?n Du th khng m?t th? l?c h?c m no gi?t ch?t ???c. Do ?, Ki?u ???c Gic Duyn c?u s?ng. Gic Duyn c?u s?ng Ki?u c?ng c ngh?a l cu?c s?ng ha bnh ???c ph?c sinh. V s? ph?c sinh ? ???c ha thn trong mn ?on vin c?a gia ?nh Ki?u m Thanh Tm ti nhn ? sng t?o ra v Nguy?n Du ? lm cho t??i da th?m th?t trong tc ph?m c?a mnh. Trong mn ?on vin, Ki?u khng nh?ng ???c s?ng trong h?nh phc sum h?p, m h?n th?, qu kh? kh? ?au v?i nh?ng d? b?n tanh t??i c?a cu?c ??i ? v?y ln thn nng, ? ???c Thn tn g?n ??c kh?i trong, khi?n cho Hoa tn m l?i thm t??i/Tr?ng tn m l?i h?n m??i r?m x?a. Quan tr?ng h?n, trong cu?c s?ng gia ?nh m i, yn bnh ?,tm h?n nng ? hon ton ??i thay, th?c s? ? ??t ??n ?? an nhin, t? t?i. Ci tm bnh an ? ???c th? hi?n qua ti?ng ?n nng g?y cho Kim Tr?ng nghe tr??c lc cu?n giy treo ?n:

Khc ?u ??m ?m d??ng ha,

?y l h? ?i?p hay l Trang sinh.

Khc ?u m i xun tnh,

?y h?n Th?c ?? hay mnh ?? quyn?

Trong sao chu nh? du?nh quyn,

?m sao h?t ng?c Lam ?i?n m?i ?ng!

3. C th? ni, trong ton b? v?n ch??ng g?i l?i cho h?u th?, Nguy?n Du ? ph? vo trong ? nh?ng t? t??ng nhn sinh cao ??p, nh?ng n?i dung hi?n th?c s?c nt, sinh ??ng. V trong n?i dung nhn ??o r?ng l?n, su s?c c?a v?n ch??ng Nguy?n Du, t? t??ng ha bnh, kht v?ng h?nh phc l m?t trong nh?ng n?i dung c?t li. Ha bnh v h?nh phc g?n b v?i nhau nh? hai m?t c?a m?t v?n ??. C nhn, x h?i mu?n c h?nh phc th ph?i c ha bnh, ha bnh chnh l ti?n ?? c?a h?nh phc. H?n th?, trong b?i c?nh ??c th, ha bnh c?ng chnh l h?nh phc.

Cu?c ??i c?a Nguy?n Du nh? thn c? b?ng b? gi b?i cu?n ?i nh?ng t? ?y su ci lng ng, ng?n l?a hy v?ng v?n le li: B?t tri tam bch d? nin h?u/ Thin h? h nhn kh?p T? Nh??. C?ng v?y, t? t??ng ha bnh, kht v?ng h?nh phc c?a ng tuy g?p ph?i mun vn kh kh?n, c?n tr? trong cu?c ??i h?c m nh?ng chng ch?a bao gi? l?i t?t trong ng. Cu?c s?ng cng ?en t?i, ?iu linh th kht v?ng ha bnh, h?nh phc cng r?c chy.

T? th?c t? l?ch s?, chng ta c?ng th?y r ?i?u ny. V?i Vi?t Nam tr?i qua bao cu?c chi?n tranh kh?c li?t, tang th??ng trong qu kh? hay v?i Ukraine ?ang b? t?m mu trong cu?c chi?n ch?ng ng??i Nga hi?n nay, th kht v?ng ha bnh, h?nh phc c?a nh?ng con ng??i l??ng thi?n khng bom ??n no c th? d?p vi n?i! Khng c chnh ngh?a, khng c kht v?ng ha bnh th lm sao c th? chi?n th?ng, c th? t?n t?i trong m?t cu?c chi?n tranh?!

Comments are closed.