Đặng Vũ Vương

Sổ tay kháng chiến

Pavlo Vyshebaba Pavlo Vyshebaba, nhà thơ và con người có trái tim, đã làm những bài thơ coi như đó là "sổ tay kháng…

Bài thơ từ tiền tuyến

Pavlo Vyshebaba Pavlo Vyshebaba đến từ Kramatorsk. Trước năm 2014, Pavlo di chuyển đến Kyiv và trong những năm này, anh đã tình nguyện…