Lã Nguyên

Về dân chủ

M. Gorky, (“Đời mới”, № 174, 7 (20) tháng Mười Một, 1917) Lã Nguyên dịch từ nguyên bản tiếng Nga Các vị Bộ trưởng…