Nguyễn Duy

Cái gốc

Nguyễn Duy Nhân “một năm sự kiện Đồng Tâm”, xin gửi lại một bài thơ làm hồi đó. ND. Phúc chu thủy tín dân…